Finansdepartementet


Regeringsbeslut
5

2008-06-26
Fi2008/4038(delvis)
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 03, bet. 2007/08:SkU1, rskr. 2007/08:34, prop. 2007/08:99, utg.omr. 03, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionTullBrottsbekämpning
Tullhantering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.


Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

Återrapportering

Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Tull

Mål

Att eftersträvade tullar, skatter och avgifter, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag i samband med in- och utförsel av varor. Brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet.

Återrapportering

En bedömning av resultatutvecklingen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål 1

Brottsbekämpningen ska inriktas på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

En beskrivning av hur brottsbekämpningen inriktats på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av redovisningen ska dessutom framgå:

 • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt störda, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.
 • Förverkat ekonomiskt värde av denna brottslighet.

Mål 2

Narkotikabekämpningen ska ges högsta prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

En beskrivning av hur narkotikabekämpningen getts högsta prioritet och en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av redovisningen ska dessutom framgå:

 • Beslag av narkotika — typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.
 • Den beslagtagna narkotikans andel av tillgången på illegalt införd narkotika.

Mål 3

Förhindrande av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

Återrapportering

En beskrivning av hur förhindrandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak givits hög prioritet och en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av redovisningen ska dessutom framgå:

 • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak — mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.
 • Den beslagtagna/omhändertagna alkoholens andel av illegalt införd alkohol.

Mål 4

Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska ges hög prioritet för att minska skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) och begränsa den illojala konkurrensen.

Återrapportering

En beskrivning av hur bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten givits hög prioritet och en bedömning av hur detta minskat skattefelet och begränsat den illojala konkurrensen. Av redovisningen ska dessutom framgå:

 • Efterkontroller där ekonomisk brottslighet misstänks — antal och undandragna avgifter.
 • Ekobrottsärenden där åtal väckts — antal och undandragna avgifter.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tullhantering

Mål 1

Tull, skatt och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

En beskrivning av Tullverkets åtgärder för att minimera skattefelet för tull, skatt och avgifter samt en bedömning av i vilken grad skattefelet har förändrats. Av redovisningen ska dessutom framgå:

 • Skattefelet totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import.

Mål 2

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och inom utsatt tid (uppbördsfelet). All uppbörd, såväl tull som skatt och avgifter, ska uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

En beskrivning av Tullverkets åtgärder för att minimera uppbördsfelet för tull, skatt och avgifter samt en bedömning av i vilken grad uppbördsfelet har förändrats. Beskriv även hur Tullverket säkerställt att all uppbörd uppburits lika effektivt. Av redovisningen ska dessutom framgå:

 • Uppbördsfelet; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter.
 • Totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel.
 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. av för sent tillhandahållna egna medel.
 • Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 3

Kontroller av in- och utförselrestriktionerna ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Återrapportering

En beskrivning av hur Tullverket särskilt inriktat kontrollerna av in- och utförselrestriktionerna på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Av redovisningen ska dessutom antal upptäckta avvikelser, typ av avvikelse och viktigare kvantitetsuppgifter framgå.

2

Mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Tullverket ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Tullverkets verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och Tullverkets uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Tullverket ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet per verksamhetsgren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Riskanalys och underrättelsearbete

Tullverket ska utveckla arbetet med riskanalys och underrättelsearbete.

Återrapportering

De åtgärder som vidtagits för att utveckla och integrera arbetet med underrättelse- och riskanalys samt en bedömning av hur detta arbete påverkat måluppfyllelsen.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Tullverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

De insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Tullverkets verksamhetsområde ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Internationellt samarbete

I det internationella samarbetet ska Tullverket medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet i samband med varors in– och utförsel. Därvid ska särskilt prioriteras bekämpning av narkotika-, alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. I detta arbete har myndigheten en viktig uppgift i att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt att analysera problemställningar och föreslå ståndpunkter.

I det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet ska Tullverket prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av IT, informationsutbyte och utbildning.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och hur mycket resurser som avsatts för detta samarbete samt en redovisning av i vilka internationella arbetsgrupper Tullverket deltagit, som ska redovisas separat till regeringen i anslutning med årsredovisningen. En redogörelse för hur den information som erhålls från andra länder tagits tillvara i myndighetens arbete. En bedömning av vilka effekter det internationella samarbetet fått för Tullverkets måluppfyllelse.

3

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Tullverkets arbete med kompetensförsörjning ska omfatta insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Effekter av en ökad automatiseringsgrad ska analyseras och beskrivas.

Tullverket ska se till att berörd personal har kännedom om de mänskliga rättigheterna och dess implikationer vad avser myndighetens verksamhet. Tullverket ska redovisa på vilket sätt perspektivet mänskliga rättigheter har integrerats i myndighetens relevanta utbildningar samt hur dessa har reviderats mot bakgrund av myndighetens tidigare utvärdering.

Arbetsmiljö

Tullverket ska kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och bättre hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. En redovisning ska ske av vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer.

4

Uppdrag

Customs Trade Systems

Tullverket ska redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-Customs och inom ramen för detta, det nationella Customs Trade Systems (CTS) fortskrider. I redovisningen ska Tullverket lämna en beskrivning av CTS systemuppbyggnad, tidsplaner och konsekvenser för Tullverket av utvecklings- och införandearbetet. Vidare bör konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisning ska ske senast den 1 mars 2009.

Postförsändelser

Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast vid utgången av april 2008 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser år 2007 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

Regelförenkling

Tullverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska avrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Tullverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Kontroll av illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter

Tullverket ska senast den 1 februari 2008 till Statens jordbruksverk redovisa metoder för kontroll av och statistik över illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter i enlighet med vad som anges under rubriken "Kontroll och efterlevnad" i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 av den 16 april 2004 om bestämmelser för import av produkter av animaliskt ursprung för privat konsumtion.

Samhällets krisberedskap

Myndigheten ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhetsområdena Krisledningsförmåga och Operativ förmåga.  Redovisningen ska lämnas till Finansdepartementet senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Redovisningen enligt 9 § Förordning, (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap tredje stycket ska lämnas vid samma tidpunkt och inte i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

— god förmåga,

— i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

— viss, men bristfällig förmåga respektive

— ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.  

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna

Tullverket ska bidra till att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30). Tullverket ska senast den 1 oktober, inkomma till regeringen med en lägesrapport som ska innehålla omvärlds- och behovsanalys samt förslag till inriktning för och prioriteringar av påföljande års verksamhet. Analysen och förslagen ska avse sådan verksamhet inom områdena alkohol, narkotika, doping och tobak som faller inom ramen för myndighetens ansvarsområde.

Antidiskrimineringsstrategier

Tullverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att genomföra sin antidiskrimineringsstrategi. Under genomförandet av strategin ska samråd ske med DO, HomO och Handisam. Uppdraget ska redovisas till Finandepartementet (med kopia till Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 december 2008.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska utförligt kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna ska lämnas senast den
22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 526 285
ap.1Tullverket (ram)1 526 285

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslaget betalas kostnaderna för en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.
 2. Av anslaget får 48 000 000 kronor användas för arbete med Customs Trade Systems och moderniseringen av Tullkodex.
 3. Av anslaget får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
 4. Av anslaget får högst 2 700 000  kronor användas för abonnemangsavgift till Krisberedskapsmyndigheten för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
3:3 Tullverket
ap.144 289Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)250 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25123 024
2008-02-25123 024
2008-03-25123 024
2008-04-25123 024
2008-05-25123 024
2008-06-25123 024
2008-07-25131 357
2008-08-25131 357
2008-09-25131 357
2008-10-25131 357
2008-11-25131 357
2008-12-25131 356
Summa1 526 285
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Tullverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter0030030000
Tullräkningsavgift005 0005 00000
Tullförättningsavgifter001 0001 00000
Summa006 3006 30000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket009 5009 50000
Försäljning av vägavgiftsbevis - Vägverket0020020000
Summa009 7009 70000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397040050050000
Avgifter vid Tullverket2541003 5003 50000
Summa004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

 1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet ska redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

 1. Tullverket ska för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport samt kontroller och utredningar av insmugglade djur och produkter. Tullverket ska också svara för förvaltning och utveckling av Tullverkets del i myndigheternas gemensamma elektroniska tjänster. Myndigheterna ska tillsammans komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdragen bör eftersträvas och kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende kontrollernas innehåll och omfattning så ska en avstämning av arbetet och utbetalad ersättning göras mellan Tullverket och Jordbruksverket per den 30 juni 2008. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
 2. Tullverket ska till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
 3. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.
 4. Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas av Tullverket mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift, för Kustbevakningens räkning.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras8 025
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från KBM för Tullverkets arbete inom Samhällets krisberedskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tullverket undantas från kravet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) om lönsamhet.

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Anna Johansson
Kopia till

Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Finansdepartementet, SMS, BA1
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Näringsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Försvarsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, D, IM, JÄM
Ekonomistyrningsverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Kommerskollegium
Rikspolisstyrelsen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten