Finansdepartementet


Regeringsbeslut
4

2008-06-26
Fi2008/4038 (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112, prop. 2007/08:99, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Budgetprognoser och EU-revision är prioriterade uppgifter.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingEkonomisk styrning
Informationssystemet Hermes
Internrevision
EU-revision
Inköpssamordning
Lokalförsörjning
Prognoser och uppföljningPrognoser och information om statlig ekonomi

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning ska vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ekonomisk styrning

Mål

Den ekonomiska styrningen ska utvecklas, verksamhetsanpassas och förenklas.

Målet är att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva administrativa system.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 1. prestationer och kostnader för att uppnå målet för verksamhetsgrenen samt Regeringskansliets och andra myndigheters bedömning av myndighetens prestationer,
 2. ekonomiadministrativa värden för varje myndighet senast den 28 april 2008, enligt 4 § 3 förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket, och
   
 3. prestationer och kostnader för att uppnå målet för verksamhetsgrenen vad avser de administrativa systemen samt myndigheternas bedömning av myndighetens prestationer.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Informationssystemet Hermes

Mål

Målet är att förvalta, utveckla och förenkla informationssystemet Hermes så att det utgör ett ändamålsenligt och effektivt stöd för ekonomistyrningen i staten.

Utvecklingen av systemstödet i Hermes som krävs för verksamheten i Regeringskansliet avseende budgetprocessen och regleringsbreven ska ske på uppdrag av Finansdepartementet.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 1. en lägesavstämning av förvaltnings- och utvecklingsplanen avseende Hermes för Finansdepartementet senast den 15 juni och senast den 15 oktober 2008,
 2. en preliminär slutredovisning av plan och utfall med kostnader för förvaltning, drift, utveckling och support senast den 10 december 2008,
 3. en förvaltnings- och utvecklingsplan för informationssystemet Hermes för 2009 senast den 17 december 2008 (planen ska innehålla aktiviteter med ekonomiska ramar fördelade på förvaltning, drift, utveckling och support), och
 4. resultatet av en användarenkät där användare från Regeringskansliet och övriga myndigheter ska särskiljas. 

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internrevision

Mål

Myndigheten ska utveckla och samordna den statliga internrevisionen så att den agerar och verkar i enlighet med god internrevisionssed.

Återrapportering

Myndigheten ska senast den 31 mars 2008 i en särskild rapport analysera och bedöma statusen på internrevisionen vid statliga myndigheter och mot denna bakgrund redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet.

1.1.1.4

Verksamhetsgren EU-revision

Mål

Myndigheten ska säkerställa att revisionen av EU-medel utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 1. vilka åtgärder som vidtagits för uppbyggnaden av arbetet med att säkerställa att revisionen av EU-medel har utförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och
 2. hur anslagsmedel för ändamålet har använts fördelat på de två programperioderna.

Myndigheten ska även redovisa till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2009 kostnaderna för att genomföra avslutsrevisionen för Mål 1 och mål 2 samt gemenskapsinitiativen Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia, Interreg IIIA Sverige-Norge, Interreg IIIB Norra Periferin, Leader+ och Urban samt strukturstöd till fiskerinäringen utanför mål 1 avseende en kvalitetssäkring av tidigare utfört revisionsarbete samt slutförande av 2007 års revisionsplan.

Vidare ska myndigheten samlat till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2009 redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt

a) artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,
b) artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,
c) artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
d) artikel 32.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar",e) artikel 28.3 a-c i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar",
f) artikel 30.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och
g) artikel 30.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar".

1.1.1.5

Verksamhetsgren Inköpssamordning

Mål

Målet är att åstadkomma besparingar för staten genom samordning av statlig inköpsverksamhet.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 1. prestationer och kostnader för att uppnå målet, och
 2. omfattning och utnyttjande av statliga ramavtal, redovisning av eventuella brister inom området samt förslag till åtgärder.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Lokalförsörjning

Mål

Målet är att främja en effektiv lokalförsörjning samt att ge stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor i form av analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa prestationerna för att uppnå målet.

1.1.2

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Målet är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Prognoser och information om statlig ekonomi

Mål

1. Målet är att bidra till en effektiv statsförvaltning genom tillförlitliga budgetprognoser, god statsredovisning och tillförlitliga analyser av den statsfinansiella utvecklingen.

2. Budgetprognoserna ska ha hög precision. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt. Risker för budgetavvikelser ska identifieras i ett tidigt skede.

3. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet kontinuerligt förbättras. Inom utvecklingsarbetet ska särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller.

Återrapportering

1. Myndigheten ska beträffande mål 1 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

2. Myndigheten ska beträffande mål 2 senast den 30 april 2009

a. redovisa och kommentera prognosprecisionen,

b. analysera prognosavvikelser,

c. redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,

d. redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, och

e. redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen.

3. Myndigheten ska beträffande mål 3 redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

2

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti och den 30 oktober 2008.

Samråd

Myndigheten ska redovisa antalet samråd som myndigheten haft, resursåtgången och den genomsnittliga genomströmningstiden samt intäkter och kostnader för dessa fördelat på olika typer av samråd.

Stöd till Regeringskansliet

Myndigheten ska redovisa totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som finansieras med avgifter. Kostnader för remisser ska särredovisas.

Krisberedskap

Myndigheten ska redovisa genomförda aktiviteter och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges för Informationssystemet Hermes. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) med kopia till Krisberedskapsmyndigheten senast den 14 november 2008.

Redovisning enligt tredje stycket 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt som ovan.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:
- god förmåga,
- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,
- viss, men bristfällig förmåga respektive
- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

4

Uppdrag

Årsredovisning för staten

1. Myndigheten ska enligt 20 § 4 förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget ska lämnas senast den 17 mars 2008.

Statsbudgetens utfall

2. Myndigheten ska lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2008 års budgetstruktur senast den 17 mars 2008.

Rapportering av inkomsttitlar

3. Myndigheten ska besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av statsbudgetens inkomster under inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

Ramavtal inom lokalförsörjningsområdet

 4. Myndigheten ska utreda förutsättningarna för att ingå ramavtal med konsulter som statliga myndigheter kan anlita som stöd inom lokalförsörjningsområdet. Om förutsättningar föreligger ska myndigheten för att effektivisera upphandlingarna ingå ramavtal med sådana konsulter. Myndigheten ska redovisa resultatet av den genomförda utredningen till regeringen (Finansdepartementet) senast den 2 maj 2008.

Kartläggning av organ som inte är myndigheter

5. Myndigheten ska kartlägga organ som inte är statliga myndigheter, men som i praktiken utgör en del av det statliga åtagandet. Det kan exempelvis avse organ som bedriver offentligrättslig verksamhet, men också organ i form av nämnd, delegation, institut, kassa, centrum, akademi, avtal etc. där staten utövar ett bestämmande inflytande. Resultatet av kartläggningen kommer att utgöra ett underlag för överväganden om det statliga åtagandets avgränsning och utgöra underlag för bedömning av hur verksamheten bör styras, följas upp och kontrolleras. Den närmare inriktningen av kartläggningen ska utformas i dialog med Finansdepartementet (budgetavdelningen). Uppdraget ska redovisas senast den 28 september 2008. (Tidigare lämnat uppdrag).

Horisontell styrning

6. Myndigheten ska löpande bistå regeringen (Finansdepartementet) i arbetet med den horisontella styrningen som beskrivs i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utgiftsområde 2, avsnitt 5).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket107 415
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)86 457
ap.3Informationssystemet Hermes (ram)20 958

1:4

Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket422
ap.3Merkostn för lokaler - ESV:s disposition (ram)422

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:2 Ekonomistyrningsverket
ap.12 489Allt0
ap.36293 %0
1:4 Täckning av merkostnader för lokaler
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 695
2008-02-258 695
2008-03-258 695
2008-04-258 695
2008-05-258 695
2008-06-258 695
2008-07-259 278
2008-08-259 278
2008-09-259 278
2008-10-259 278
2008-11-259 278
2008-12-259 277
Summa107 837
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:2 ap.3Informationssystemet Hermes
1:4 ap.3Merkostn för lokaler - ESV:s disposition

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-2 682-25024 75024 250500-2 432
Administrativa system8 558-3 00010 70012 900-2 2003 358
Informationssystemet Hermes, förvaltning-1 010025 60025 000600-410
Information om statlig ekonomi-7172002502500-517
Statlig inköpssamordning8061 0006 0006 00001 806
Tjänsteexport2 204-70016 20016 0002001 704
Summa7 159-2 75083 50084 400-9003 509
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal281103 0873 13903 1396 226
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Prognoser och information om statlig ekonomi och Ekonomisk styrning, får i det enskilda fallet principen om full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inköpssamordning

Samordningen av den statliga inköpsverksamheten finansieras genom de administrativa avgifter som de ramavtalsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Verksamheten styrs av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. De statliga finansieringsprinciperna för detta ändamål slogs fast i prop. 1999/2000:1, utg. omr. 2, bet. 2000/01:FiU2, rskr. 2000/01:124.

Följande myndigheter ska bidra till finansieringen: Arbetsmarknadsstyrelsen med 270 000 kronor, Domstolsverket med 5 000 kronor, Ekonomistyrningsverket med 60 000 kronor, Försvarsmakten med 710 000 kronor, Försvarets materielverk med 381 000 kronor, Fortifikationsverket med 35 000 kronor, Lantmäteriverket med 79 000 kronor, Riksgäldskontoret med 118 000 kronor, Rikspolisstyrelsen med 445 000 kronor, Skatteverket med 559 000 kronor, Verket för förvaltningsutveckling med 2 827 000 kronor och Verket för högskoleservice med 511 000 kronor. Inbetalning till ESV ska ske månadsvis.

Hyresintäkter för landstingsavtalen

Hyresintäkterna för landstingsavtalen betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avgifter

Följande avgifter bestäms av regeringen:

 1. Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.
 2. Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).
 3. Avgift för koncerninformationssystemet Hermes.
 4. Avgift för samråd enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Storleken på övriga avgifter bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från statliga finansiärer. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För Hermesavgiften medges myndigheten undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras från anslaget 1:2 Ekonomistyrningsverket, anslagspost 3 Informationssystemet Hermes.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Lotta Ganeteg
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Försvarsdepartementet/SSK
Krisberedskapsmyndigheten
Statskontoret
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BuS
Finansdepartementet/E2
Finansdepartementet/LFG
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/UR
Näringsdepartementet/RT
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/EMA
Justitiedepartementet/SIM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU