Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2008-09-25
U2008/6142/G
U2008/4522/SAM (delvis)
Statens skolinspektion
Sveavägen 159
113 46 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161 och prop. 2007/08:99, utg.omr. 16, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens skolinspektion och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgTillsyn och kvalitetsgranskning
Barn- och ungdomsutbildningTillsyn och kvalitetsgranskning
Tillståndsprövning
VuxenutbildningTillsyn och kvalitetsgranskning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn och kvalitetsgranskning

Mål

Statens skolinspektion ska:

 • genom tillsyn och kvalitetsgranskning bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet,
 • regelbundet och med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys granska kvaliteten i och utöva tillsyn över varje kommuns ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
 • utöva tillsyn över kommunernas ansvar för tillståndsgivning och tillsyn vad gäller enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
 • kommunicera resultat av tillsynen och kvalitetsgranskningen,
 • ha en effektiv och likvärdig handläggning av anmälningsärenden, och
 • skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden.

Återrapportering

Statens skolinspektion ska redovisa:

 • tillsynen och kvalitetsgranskningens omfattning och kostnad vad gäller olika delar av verksamhetsgrenen,
 • tillsynen och kvalitetsgranskningens inriktning,
 • hur myndigheten utövat tillsyn över hur kommunerna handlägger ärenden om tillstånd och utövar tillsyn över enskild verksamhet samt åtgärdar eventuella brister, och
 • en bedömning av effekter av genomförd tillsyn och kvalitetsgranskning i kommunerna.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn och kvalitetsgranskning

Mål

Statens skolinspektion ska:

 • genom tillsyn och kvalitetsgranskning bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet,
 • regelbundet och med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys granska kvaliteten hos och utöva tillsyn över varje skolhuvudman och skolhuvudmannens skolor,
 • utöva tillsyn över kommunernas ansvar för tillståndsgivning och tillsyn vad gäller enskild förskoleklass,
 • kommunicera resultat av tillsynen och kvalitetsgranskningen,
 • ha en effektiv och likvärdig handläggning av anmälningsärenden, och
 • skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden.

Återrapportering

Statens skolinspektion ska redovisa:

 • tillsynen och kvalitetsgranskningens omfattning och kostnad vad gäller olika delar av verksamhetsgrenen,
 • tillsynen och kvalitetsgranskningens inriktning, och då särskilt beskriva insatserna för att kunna bedöma hur väl skolorna klarar kunskapsuppdraget,
 • hur myndigheten utövat tillsyn över hur kommunerna handlägger ärenden om tillstånd och utövar tillsyn över enskild förskoleklass samt åtgärdar eventuella brister, och
 • en bedömning av effekter av genomförd tillsyn och kvalitetsgranskning.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Tillståndsprövning

Mål

Statens skolinspektion ska:

 • genom beslut om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskoleklass, fristående skolor och internationella skolor bidra till en mångfald av skolor av hög kvalitet,
 • ha en effektiv och likvärdig handläggning av tillståndsärenden,
 • följa upp beslut om tillstånd eller rätt till bidrag i nära anslutning till verksamhetens start, och
 • sprida kunskap om vad som krävs för att starta en fristående förskoleklass, en fristående skola eller en internationell skola.

Återrapportering

Skolinspektionen ska redovisa:

 • antalet ärenden om godkännande respektive rätt till bidrag och resultatet av prövningen,
 • myndighetens insatser för en effektiv och likvärdig handläggning av tillståndsärenden, och
 • omfattning och kostnad vad gäller olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Tillsyn och kvalitetsgranskning

Mål

Statens skolinspektion ska:

 • genom tillsyn och kvalitetsgranskning bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet,
 • regelbundet och med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys granska kvaliteten i och utöva tillsyn över varje kommuns och därmed likställd huvudmans ansvarstagande för vuxenutbildningen,
 • kommunicera resultat av tillsynen och kvalitetsgranskningen,
 • ha en effektiv och likvärdig handläggning av anmälningsärenden, och
 • skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden.

Återrapportering

Statens skolinspektion ska redovisa:

 • tillsynen och kvalitetsgranskningens omfattning och kostnad vad gäller olika delar av verksamhetsgrenen,
 • tillsynen och kvalitetsgranskningens inriktning och då särskilt beskriva insatser för att kunna granska verksamheternas arbete med att följa upp de studerandes resultat, och
 • en bedömning av effekter av genomförd tillsyn och kvalitetsgranskning.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapporteringskrav

1) Statens skolinspektion ska i all sin verksamhet utgå från och beakta FN:s konvention om barnets rättigheter samt i årsredovisningen redogöra för hur barnrättsperspektivet integreras i myndighetens verksamhet.

2) Statens skolinspektion ska senast den 30 oktober 2008 redovisa en utgiftsprognos för 2008-2011 för det anslag som myndigheten disponerar. Prognosen ska kommenteras i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3) Statens skolinspektion ska i sin årsredovisning redovisa den verksamhet som barn- och elevombudet har bedrivit. Redovisningen ska innehålla uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt de beslut som barn- och elevombudet har fattat.  

4) Statens skolinspektion ska bistå Statens skolverk i verkets uppdrag att uppfylla de handikappolitiska etappmålen och att fullgöra sektorsansvaret för miljömålsarbetet.

3

Organisationsstyrning

Mål

Statens skolinspektions arbete och organisation ska karaktäriseras av ett rättssäkert och effektivt arbetssätt. Myndigheten ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens skolinspektion ska redovisa verksamhet och resursåtgång uppdelat på verksamhetsgrenarna tillsyn och kvalitetsgranskning samt tillståndsprövning. Med resursåtgång avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter. Skolinspektionen ska även redovisa sin verksamhet och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Rapporteringen ska därutöver fördelas på samtliga verksamhets- och skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer nödvändigt.

Statens skolinspektion ska redovisa hur myndigheten samverkar med Statens skolverk samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.

Överlåtelse av Statens skolverks och Myndigheten för skolutvecklings tillgångar och skulder till Statens skolinspektion ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Statens skolinspektion övertar ansvaret för de tillgångar och skulder som överlåts från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling från och med den 1 oktober 2008. Skolverket och Myndigheten för skolutveckling har ansvaret för dessa till och med den 30 september 2008.

4

Uppdrag

1) Statens skolinspektion ska redovisa hur arbetet enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever bedrivs i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2009.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:81

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion83 457
ap.1Statens skolinspektion (ram)80 957
ap.2Barn- och elevombudet (ram)2 500

Villkor för anslag 25:81

ap.2 Barn- och elevombudet

Medlen får användas för kostnader för barn- och elevombudets verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:81 Statens skolinspektion
ap.12 428Allt0
ap.275Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 300
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-10-2526 986
2008-11-2526 986
2008-12-2526 985
Summa80 957
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:81 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Cecilia Danielsson
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Miljödepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Ungdomsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Handikappombudsmannen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsmiljöverket
Sveriges Kommuner och Landsting