Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
25

2008-06-18
Jo2008/1886
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket


Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Skogsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 23, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Skogsstyrelsens verksamhet bedrivs inom politikområdet Skogspolitik. Verksamheten syftar även till att bidra till måluppfyllelsen inom andra politikområden. Skogsstyrelsens grundläggande uppgift är att göra avvägningen mellan de två jämställda skogspolitiska målen, produktionsmålet och miljömålet, och verka för att dessa nås. Myndighetens lokala närvaro är viktig.

För Skogsstyrelsen gäller följande verksamhetsstruktur.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SkogspolitikSkogspolitikSkogsproduktion
Miljö och sociala värden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skogspolitik

Mål

Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bibehålls. Vid skötseln ska hänsyn tas till andra allmänna intressen.

1.1.1

Verksamhetsområde Skogspolitik

1.1.1.1

Verksamhetsgren Skogsproduktion

Mål

Skogsstyrelsen ska bidra till att sektorsmålen uppnås:

- Perioden 2004 till och med 2010 ska andelen undermåliga föryngringar halveras jämfört med perioden 1999 - 2001.

- År 2010 är arealen som bedöms ha akut röjningsbehov mindre än 700 000 hektar.

Skogsstyrelsen ska bidra till att:

- Skogsägare samt skogsentreprenörer har ökat sin kunskap och kompetens att bedriva virkesproduktion genom ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

- Medborgarnas förståelse har ökat för skogens produktionsvärden.

Återrapportering

1) Skogsstyrelsen ska redovisa utvecklingen av:

- Föryngringarnas kvalitet. Av redovisningen ska det framgå de huvudsakliga orsakerna till varför vissa föryngringars kvalitet inte har varit godtagbara enligt Skogsstyrelsens uppföljningssystem. Redovisningen bör om möjligt göras länsvis samt specificeras på respektive ägarkategori.

- Skador i plant- och ungskog som orsakats av klövvilt. 

2) Skogsstyrelsen ska redovisa vad som har gjorts inom anslaget för skogsskadeövervakning samt vilka resultat eller effekter som har erhållits.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Miljö och sociala värden

Mål

Skogsstyrelsen ska bidra till att sektorsmålet uppnås:

Perioden 2004 till och med 2010 ska arealandelen föryngringsavverkningar med undermålig hänsyn halveras jämfört med perioden 1999 – 2001.

Skogsstyrelsen ska bidra till att:

- Skogsägare samt skogsentreprenörer har ökat sin kunskap och kompetens att ta tillvara miljö-, kulturmiljö- och rekreationsvärden genom ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

- Medborgarnas förståelse har ökat för skogens natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden.

Återrapportering

1) Skogsstyrelsen ska redovisa utvecklingen av generell hänsyn vid föryngringsavverkning. Av redovisningen ska det framgå de huvudsakliga orsakerna till varför generell hänsyn av viss föryngringsavverkning inte har varit godtagbara enligt Skogsstyrelsens uppföljningssystem. Redovisningen bör om möjligt göras länsvis samt specificeras på respektive ägarkategori. Skillnaden mellan regioner och ägarkategorier ska analyseras och kommenteras.

2) Skogsstyrelsen ska senast den 31 oktober 2008 och i årsredovisningen redovisa sitt arbete med generell hänsyn.

Myndigheten ska särskilt redovisa arbetet med:

- rådgivningsinsatser till skogsbruket om generell hänsyn,

- förtydligande av rådgivnings- respektive lagnivån,

- kommunikation med skogsbruket om inventeringsmetoder och uttolkning av § 30 skogsvårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter vid de uppföljningar som görs av generell hänsyn.

  

3) Skogsstyrelsen ska redovisa hur stor areal som har:

- Tecknats som naturvårdsavtal och till vilken areal- och totalkostnad samt den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp och län.  

- Skyddats som biotopskyddsområde och till vilken areal- och totalkostnad samt den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp och län.

Redovisningen ska avse både total areal t.o.m. 2008 och areal som avses för miljökvalitetsmålet Levande skogar.

  

4) Skogsstyrelsen ska redovisa sitt arbete med skogens rekreationsvärden. Arbetet med tätortsnära skogar, skogens betydelse för folkhälsan samt naturturism ska särskilt redovisas.

5) Skogsstyrelsen ska redovisa utfallet och arbetet med stöd för natur- och kulturvårdsåtgärder (NOKÅS) och hur detta stöd har samordnats med insatsen Bevara och utveckla skogens biologiska mångfald  i landsbygdsprogrammet 2007-2013.

6) Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med:

- Förbättrad biotopinventering och övervakning av biologisk mångfald.

- Att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

7) Skogsstyrelsen ska redovisa sina insatser som genomförts för att utveckla en fördjupad samverkan mellan natur- och kultursektorerna och de areella näringarna samt resultat av dessa insatser. I redovisningen ska särskilt olika samverkansformer mellan sektorerna belysas.

2

Mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Skogsstyrelsen ska för varje verksamhetsgren:

- redovisa måluppfyllelsen

- analysera och kommentera resultatet

- redovisa de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att uppnå målet

- där så är möjligt, redovisa uppgifterna indelade efter kön samt efter utbor (skogsägare som inte bor i samma kommun som fastigheten) och åbor (skogsägare som bor i samma kommun som fastigheten).

Skogsstyrelsen ska redovisa antal tjänstgöringsdagar, intäkter, kostnader och resultat för verksamheterna:

- lagtillsyn

- rådgivning, utbildning och information

- inventering, uppföljning och utvärdering

- statligt stöd

- övriga myndighetsuppgifter

- uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen ska särskilt redovisa hur uppdragsverksamheten bidrar till att nå de skogspolitiska målen samt andra politiska mål. Vidare ska vidtagna och planerade åtgärder för att förhindra negativ påverkan på konkurrensen redovisas. Skogsstyrelsen ska redovisa ekonomiska resultat och omsättning för respektive resultatområde inom uppdragsverksamheten. Vid behov ska myndigheten kunna redovisa ekonomiskt resultat och omsättning för respektive verksamhet. Verksamhet "Övrigt" bör endast i undantagsfall användas.

Utfall och utgiftsprognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och den 30 oktober 2008.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet ) särskilt redovisa prognosen för anslag 41:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket, ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet samt ap.4 Stormstöd. För ap.4 Stormstöd ska prognosen specificeras på de olika stöden.

Stormstöd

Skogsstyrelsen ska redovisa utbetalningen av stöd till:

- Lagring av stormfälld skog i enlighet med förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke. De olika delstöden ska särredovisas.

- Anläggning av ny skog i enlighet med förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog. Utnyttjandet av de olika anläggningsstöden, baserat på areal och kostnad, ska särredovisas. 

Redovisningen ska göras för respektive år perioden 2005–2008.

Utfall av nationellt stöd

Skogsstyrelsen ska senast den 31 maj 2008 i enlighet med artikel 5 i Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Rapporteringen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. I uppdraget ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Renbruksplaner

Skogsstyrelsen ska senast den 1 september 2008 redovisa arbetet med renbruksplaner. Rapporten ska innehålla redovisning av metod, framgångsfaktorer och hinder, resultat, slutsatser och kostnader. Myndigheten ska också göra en bedömning om det finns skäl att slå samman renbruksplaner med markanvändningsplaner.

3

Organisationsstyrning

Ett enhetligt, kvalitativt och effektivt arbetssätt

Skogsstyrelsen ska utveckla ett system för att kunna följa upp att myndighetens verksamheter, finansiell redovisning samt övrig verksamhetsrapportering utförs enhetligt, kvalitativt och effektivt. Verksamheterna är lagtillsyn; rådgivning, utbildning och information; inventering, uppföljning och utvärdering; statligt stöd; övriga myndighetsuppgifter samt uppdragsverksamhet. Arbetet ska slutredovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 30 oktober 2008. En lägesrapport ska lämnas senast den 4 april 2008.

4

Uppdrag

Pågående uppdrag:

Övervaka skadeinsektspopulation i stormdrabbade områden i södra Sverige

Skogsstyrelsen har ett fortsatt ansvar för att övervaka skadeinsektspopulationen i de stormdrabbade områdena i södra Sverige och ska löpande rapportera till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet). Av rapporteringen ska det bland annat framgå volymen angripet virke, en riskanalys, om några åtgärder har vidtagits eller planeras, förslag på åtgärder som bör vidtas samt en prognos för kommande period. Rapporter ska lämnas den 12 april, 29 augusti, och den 12 december 2008.

Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008

Skogsstyrelsen ska efter samråd med berörda myndigheter, skogsnäring, energisektor och andra intressenter analysera den nuvarande och förväntade framtida virkesbalansen i olika delar av landet. Analysen ska möjliggöra efterföljande djupare analyser av ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser och värdering av scenariernas hållbarhet inklusive sårbarhet. Vidare ska arbetet resultera i underlag för skogsbrukets strategiska övervägande och beslut om skötsel och nyttjande av skogsresurserna. Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 december 2008.

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Skogsstyrelsen ska under perioden 2008-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Skogsstyrelsen till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

Skogsstyrelsen ska säkerställa att de delar av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 som Skogsstyrelsen ansvarar för kan påbörjas senast utgången av 2008. Myndigheten ska rapportera löpande till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) om arbetet. En slutlig rapport om förberedelsearbetet ska vara Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) till handa senast den 12 december 2008. Skogsstyrelsen ska till Statens Jordbruksverk redovisa användningen av de medel som verket tillhandahåller Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen ska tillsammans med Statens jordbruksverk identifiera och föreslå kompletterande nationella indikatorer i landsbygdsprogrammet. Dessa nationella indikatorer ska komplettera de redan befintliga indikatorer i landsbygdsprogrammet som följer av EU:s gemensamma regelverk.Arbetet ska samordnas och redovisas av Statens jordbruksverk. Uppdraget ska redovisas efter samråd med Naturvårdsverket och med slututvärderaren för miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006. De föreslagna indikatorerna ska följa landsbygdsprogrammets struktur och bidra till att ge ett heltäckande underlag för en analys av programmets effekter och och tydligt återspegla de mål som finns angivna i programmet. De föreslagna indikatorer ska vara specificerade, definierade, mätbara, tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt och relevanta för programmet. Metod för datafångst ska tydligt anges för var och en av de föreslagna indikatorerna. Föreslagna indikatorer ska vägas mot de ökade administrativa kostnaderna för enskilda aktörer såväl som för myndigheter. Dessutom ingår i uppdraget att, vid behov, lämna förslag till precisering av redan existerande indikatorer i landsbygdsprogrammet. Arbetet ska redovisas senast den 6 oktober 2008.

Ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

Återkommande uppdrag:

Internationell verksamhet

Under 2008 ska Skogsstyrelsen särskilt bistå Regeringskansliet i EU-arbetet, i arbetet i FN:s Economic Commission for Europe (UNECE), i det all-europeiska skogssamarbetet Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), i arbetet med råvaruavtalet för tropiskt timmer i International Tropical Timber Organization (ITTO), i arbetet i Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), i det nordiska ministerrådssamarbetet, samt i FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), i FN:s ramkonvention för klimatförändringar (UNFCCC) och i FN:s skogsforum (UNFF).  

Skogsstyrelsen har det operativa ansvaret för Baltic 21 Skogsbruk och Barentssamarbetet. Skogsstyrelsen ska i årsredovisningen rapportera om arbetet med Baltic 21 Skogsbruk samt Barentssamarbetet och vilka resultat och effekter som har uppnåtts.

Handlingsplan för regelförenkling

Skogsstyrelsen ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Skogsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Uppdatering av genomförda mätningar avseende företagens administrativa kostnader

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Skogsstyrelsen bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.  

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Skogsstyrelsen ska under perioden 2007-2013 medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och dess prioriteringar.

Skogsstyrelsen ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2009 redovisa följande för perioden 2008 t.o.m. juni 2009:

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringar i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Global utveckling

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2009 om politiken för global utveckling ska Skogsstyrelsen senast den 31 december 2008 rapportera till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) om myndighetens verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.

Nya uppdrag:

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Skogsstyrelsen ska fortlöpande bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd hösten 2009 i de frågor som ligger inom myndighetens ansvarsområde. Myndigheten ska också genomföra de åtgärder som krävs för att myndigheten ska vara väl förberedd inför ordförandeskapet.

System för uppföljning av processen kring formellt skydd

Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av processen kring formellt skydd. Syftet är att rutinmässigt följa upp och återkommande utvärdera markägarnas och andra sakägares uppfattning om hur processen kring inventering och utpekande, förhandling och beslut om formellt skydd av skyddsvärd skog fungerar. Systemet ska vara utvecklat senast utgången av 2008.

Miljö- och landsbygdsprogrammet samt Mål 1 programmen 2000-2006

För skogsåtgärder i miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 och Mål 1-programmen 2000-2006 ska Skogsstyrelsen ansvara för framtagande av underlag som krävs för redovisning av de av EU-kommissionen föreskrivna indikatorer för uppföljning och utvärdering. Vidare ska Skogsstyrelsen vara utvärderaren behjälplig i genomförandet av slututvärderingen av programmen.

Alternativ för Skogs- och miljöredovisning

Skogsstyrelsen ska säkerställa att skogsägare har tillgång till information om kända natur- och kulturmiljövärden på den egna fastigheten, som en ersättning för kravet på en Skogs- och miljöredovisning enligt skogsvårdslagen. Informationen ska finnas tillgänglig senast den 1 januari 2009.

Skogsstyrelsen ska även ta fram en kommunikationsplan för hur informationen ska göras tillgänglig för alla skogsägare. Denna kommunikationsplan ska presenteras för Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 oktober 2008.

Dikesrensning

Regelverket om var och hur man får dikesrensa upplevs av många berörda som otydligt. Det medför att dikesrensning inte genomförs i många områden där det skulle vara en lämplig åtgärd för att ge ökad tillväxt av biomassa. Skogsstyrelsen ska, tillsammans med Naturvårdsverket, tydliggöra tillämpningen av gällande regelverk för dikesrensning på skogsmark. Samråd ska ske med länsstyrelserna och andra berörda intressenter. I uppdraget ingår att utarbeta en vägledning för hur regelverkat ska tillämpas och kommunicera den med berörda myndigheter. Arbetet ska samlat redovisas av Skogsstyrelsen till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 mars 2009 och utgöra underlag för Skogsstyrelsens rådgivning till skogsbruket.

Sanktionsavgift

Skogsstyrelsen ska analysera förutsättningarna för att införa en sanktionsavgift för överträdelser mot regelverk i skogsvårdslagen som avser anmälan av avverkning eller ansökan om tillstånd för avverkning. Analysen ska belysa hur olika grava överträdelser kan hanteras. För- och nackdelar med sanktionsavgifter med avseende på skogspolitisk målupfyllelse, kostnadseffektiv lagtillsyn samt den enskilde skogsägarens situation ska också belysas. Förslag till författningstexter ska presenteras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 mars 2009.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen328 971
ap.1Förvaltningskostnader (ram)328 971

Villkor för anslag 41:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för kompetensutvecklingsinsatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning.

Minst 8 600 000 kronor ska användas för Skogsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålen.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

41:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen369 873
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)45 373
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)174 500
ap.4Stormstöd (ram)150 000
Disponeras av regeringen10 000
ap.3Hållbart uttag av biomassa (ram)10 000

Villkor för anslag 41:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt 2 § 1, 3 § och 7 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket.

Skogsstyrelsen ska lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas upp till högst 2 000 000 kronor. 

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering och övervakning av biologisk mångfald.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Skogsstyrelsen ska lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagsvillkoren.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas upp till högst 35 000 000 kronor.

ap.3 Hållbart uttag av biomassa

Anslagsposten får användas till insatser för skogens roll för klimatet, inklusive förbättrade förutsättningar för en ökad produktion och ett hållbart uttag av biomassa.

ap.4 Stormstöd

Anslagsposten får användas till stöd enligt:

- förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke samt

- förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog.

Högst 34 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för övervakning och analys av skadeinsektspopulationen samt rådgivnings- och informationsinsatser kring skadeinsekter i de områden som drabbades av stormarna Gudrun och Per.

Från anslagsposten får resterande medel som anslagits till åtgärder för att förebygga eller eliminera körskador som kan uppkomma eller har uppkommit på skogsmark med höga naturvärden till följd av stormen Gudrun användas. 

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av stormstöd får täckas med högst 9 300 000 kronor. 

41:4

Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen5 964
ap.1Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (ram)5 964

Villkor för anslag 41:4

ap.1 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av projekt för skogsskadeövervakning.

Skogsstyrelsen får disponera högst det belopp som redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 1 Medel för skogsskadeövervakning.

Handläggning av medel från detta anslag ska ske i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2000 (dnr N2000/2066/ESB).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
41:1 Skogsstyrelsen
ap.119 8693 %0
41:2 Insatser för skogsbruket
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
41:2 Insatser för skogsbruket
ap.130 00030 000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)147 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2527 414
2008-02-2527 414
2008-03-2527 414
2008-04-2527 414
2008-05-2527 414
2008-06-2527 414
2008-07-2527 414
2008-08-2527 414
2008-09-2527 414
2008-10-2527 414
2008-11-2527 414
2008-12-2527 417
Summa328 971
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
41:1 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt Arbetsmarknadsmyndigheten-1 731-1 50027 00025 0002 000-1 231
Uppdrag åt övriga31 9642 00085 00090 000-5 00028 964
Uppdrag åt skogsbruket14 36950080 00082 000-2 00012 869
Tjänsteexport-1 658-30010 0009 500500-1 458
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet10 169015 00015 000010 169
Summa53 113700217 000221 500-4 50049 313
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-247020015050-197
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 12 § förordningen (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 Samtliga tillgångar, förutom fastigheter, och skulder hos Skogsstyrelsen som finns inom Gotlands län ska ingå i Länsstyrelsen Gotlands läns redovisning under tiden 1 januari 1998 till och med 31 december 2010 då försöksverksamheten med vidgad länsförvaltning pågår.

Den gamla styrelsen ansvarar för att fatta beslut om och underteckna årsredovisningen för 2007.

Skogsstyrelsen medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Andreas Mattisson
Likalydande till

Naturvårdsverket
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet/ELT
Jordbruksdepartementet/LB
Miljödepartementet/A
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län