Socialdepartementet


Protokoll
III:3
vid regeringssammanträde
2008-05-15
S2008/4476/FH

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 14:10 (2006) Vaccinförsörjning
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:10 (2006) för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2006

14:10

Vaccinförsörjning (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Vaccinförsörjning (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet0
ap.2Vaccinförsörjning - RKs disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
14:10 (2006) Vaccinförsörjning
ap.1 (2006)05 4000
ap.2 (2006)06000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
14:10 (2006) Vaccinförsörjning
14:10 ap.1 (2006)14:10 ap.2 (2006)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
Utdrag till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret