Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2008-04-29
Fö2008/1188/SSK
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteMedverkan vid polisiär övervakning
Utredning och lagföringUpptäckt och rapport av misstänkta brott
Skatt, tull och exekutionTullBrottsbekämpning
MiljöpolitikBevara och restaurera natur och miljöMiljöövervakning
TransportpolitikSjöfartSjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn
LivsmedelspolitikFiskeFiskerikontroll
Samhällets krisberedskapSkydd mot olyckorRäddningsinsatser
KrisledningsförmågaKrishanteringförmåga

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott ska minska och antalet brottsoffer ska därmed bli färre.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Medverkan vid polisiär övervakning

Mål 1

Kustbevakningen ska genom övervakning och kontroll till sjöss förebygga brottslighet och öka människors trygghet.

1. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Mål 2

Målet är att Kustbevakningen ska genomföra övervakning och kontroll av sjötrafiken så att gränskontrollen till sjöss uppfyller de krav som följer av de europeiska och de nationella bestämmelserna

2. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

1.1.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Upptäckt och rapport av misstänkta brott

Mål 3

Kustbevakningen ska ha en god förmåga att upptäcka brott och denna ska utvecklas i samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter.

3. Återrapportering

Redovisas under återrapporteringskrav 17.

Mål 4

Kustbevakningen ska bidra till att en större andel anmälda misstänkta brott leder till lagföring.

4. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder och hur de bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen ska även redovisa de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

1.2

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.


Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

1.2.1

Verksamhetsområde Tull

Mål

Övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att brott mot bestämmelserna om in- och utförselrestriktioner ska förebyggas och upptäckas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål 5

Brottsbekämpningen ska inriktas på att bekämpa den organiserade och storskaliga brottsligheten.

För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas.

5. Återrapportering

Redovisas under återrapporteringskrav 17.

Mål 6

Narkotikabekämpningen ska ges högsta prioritet inom politikområdet. Kustbevakningen ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige

6. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit och vilka åtgärder som vidtagits i samverkan med Tullverket och Polisen för att bidra till att tillgången till narkotika i Sverige minskar. Myndigheten ska vidare redovisa:

 • antalet beslagstillfällen
 • beslagsmängder fördelat på kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika.

Mål 7

Förhindrande av storskalig illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet inom politikområdet. Kustbevakningen ska bidra till att minska tillgången till illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

7. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit och vilka åtgärder som vidtagits i samverkan med Tullverket och Polisen för att bidra till att den illegala införseln av alkohol och tobak minskar. Myndigheten ska vidare redovisa:

 • antalet beslagstillfällen
 • beslagsmängder fördelat på kvantiteter och typ av beslagtagen alkohol och tobak.

1.3

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.3.1

Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Mål 8

Målet är att utsläppt olja och kemikalier från fartyg inom svenskt ansvarsområde i Östersjön och Västerhavet ska minska och vara försumbara, dvs. på en sådan nivå att den biologiska och ekonomiska påverkan minimeras, senast 2010.

8. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Myndigheten ska även lämna en bedömning av måluppfyllnaden inför 2010.

Kustbevakningen ska vidare redovisa:

· det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,

· hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgiften och

· en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja.

Utvecklingen ska kommenteras och analyseras.

Mål 9

Målet är att dumpning till sjöss, liksom otillbörligt störande av djur- och naturskyddsområden ska vara försumbart, dvs. på en sådan nivå att den biologiska och ekonomiska påverkan minimeras.

9. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen ska vidare redovisa antalet fall av dumpning som anmälts till Polisen.

1.4

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.4.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där sjötransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom Sjötransportsystemet. Sjötransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där sjötransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där sjötransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn

Mål

De mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

· En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

· En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Mål 10

Kustbevakningens sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn ska bidra till att antalet dödade och svårt skadade minskas och till att inga allvarliga olyckor inträffar i sjötrafiken. 


Mål och återrapportering avser till del även politikområdet Samhällets krisberedskap, verksamhetsområdet Skydd mot olyckor, verksamhetsgrenen Räddningsinsatser.

10. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna har bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Mål 11

Målet är att Kustbevakningen ska bidra till utvecklingen av sjötrafikövervakningen och sjösäkerhetstillsynen och inom ramen för denna verksamhet fortsätta utvecklingen av det riskanalysbaserade arbetssättet.

11. Återrapportering

Redovisas under återrapporteringskrav 17.

1.5

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.5.1

Verksamhetsområde Fiske

Mål

Ett ekologiskt hållbart nyttjande av fiskresursen. En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk för tillväxt på landsbygden.  

Miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö enligt prop. 2004/05:150 uppnås.

1.5.1.1

Verksamhetsgren Fiskerikontroll

Övergripande mål för Livsmedelspolitik

De mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

 • Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.

 • Att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård enl. prop. 2004/05:150 uppnås.

Mål 12

Fiskerikontrollen ska genomföras i enlighet med såväl nationell som gemensam fiskeripolitik. Fiskeribrott ska förhindras och gemenskapslagstiftning såväl som nationell lagstiftning efterlevas. En effektiv övervakning och kontroll ska leda till en hög grad av regelefterlevnad och bidra till att det olaga fisket blir försumbart. Åtgärder för att motverka illegalt fiske i Östersjön ska prioriteras inom politikområdet. Fiskerikontrollen ska genomföras riskanalysbaserad och i nära samverkan med Fiskeriverket.

12. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit och hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen ska vidare redovisa:

 • gjorda prioriteringar i verksamheten,
 • antalet genomförda inspektioner,
 • fördelning mellan kontroller av yrkes- respektive fritidsfiske och antalet misstänkta brott som anmälts till Polisen samt 
 • åtgärder för att minimera det olaga fisket, särskilt i Östersjön.

1.6

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

1.6.1

Verksamhetsområde Skydd mot olyckor

Mål

Målet är att skydda kvinnors, mäns och barns liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

1.6.1.1

Verksamhetsgren Räddningsinsatser

Mål 13

Kustbevakningen ska ha en ständig beredskap för miljöräddningsoperationer till sjöss samt ha förmåga att tidigt kunna påbörja bekämpningsoperationer. Insatserna ska bidra till att minimera konsekvenserna av olyckor och till att minska de negativa effekterna på vattenmiljön och strandzonen.

Kustbevakningen ska från och med 2009 ha ökat förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattenmassan vid en fartygsolycka och från och med 2012 ha ökat förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton.

Kustbevakningen ska inom sitt ansvarsområde bidra till att genomföra HELCOMs Aktionsplan för Östersjön (BSAP).

13. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen samt en redogörelse av läget beträffande kapacitetsuppbyggnaden för åren 2009-2012.

Myndigheten ska vidare redovisa:

 • antalet oljeskyddsoperationer
 • antalet kemikalieoperationer och
 • antalet förebyggande operationer.

Kustbevakningen ska även redovisa vilka åtgärder som myndigheten har genomfört med anledning av HELCOM:s aktionsplan för Östersjön (BSAP).

Mål 14

Kustbevakningen ska ha en beredskap för sjöräddning som bidrar till räddning av människoliv till sjöss.

14. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa:

 • insatsförmågan och
 • antalet sjöräddningsinsatser.

1.6.2

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

Mål

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

1.6.2.1

Verksamhetsgren Krishanteringförmåga

Mål 15

Målet är att Kustbevakningen ska kunna leda och samordna omfattande insatser inom sitt eget ansvarsområde avseende sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss vid allvarliga störningar och kriser.

15. Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 14 november 2008 med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

 • god förmåga,
 • i huvudsak god förmåga men med vissa brister,
 • viss men bristfällig förmåga respektive
 • ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningarna av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorerna på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

16. Återrapportering

Kustbevakningen ska göra en sammanställning med kommentarer över antalet kontroller för respektive verksamhetsgren samt andelen särskilda åtgärder, såsom förelägganden, rapporter och rapporteftergift, av antalet kontroller. Förändringar gentemot föregående år ska analyseras och kommenteras. 

17. Återrapportering

Kustbevakningen ska politikområdesvis redovisa hur myndigheten bidragit till att utveckla arbetsmetoderna och det riskanalysbaserade arbetssättet inom sjöövervakningsområdet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målet för respektive verksamhetsgren.

18. Kustbevakningen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 22 januari

 • 10 mars

 • 9 maj

 • 1 augusti

 • 30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål 19

Inom ramen för sin kompetensförsörjning ska Kustbevakningen främja mångfald och jämställdhet, t.ex. genom att verka för en jämn könsfördelning. Hinder för att nå denna målbild, såsom diskriminering och trakasserier, ska motverkas aktivt.

Kustbevakningen ska se till att personal i linjeverksamheten och berörd personal i staberna har kännedom om de mänskliga rättigheterna och dess implikationer vad avser myndighetens verksamhet.

19. Återrapportering

Kustbevakningen ska, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet inklusive jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen ska innehålla:

- en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling.

Av redovisningen ska framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

Kustbevakningen ska även redovisa på vilket sätt perspektivet mänskliga rättigheter har integrerats i myndighetens relevanta utbildningar. Kustbevakningen ska vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi. Under genomförandet av strategin ska samråd ske med DO, HomO och Handisam.

20. Återrapportering

Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

21. Kustbevakningens övervakningsverksamhet inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon får minskas i motsvarande omfattning som myndigheten deltar i internationell verksamhet avseende övervakning och inspektion enligt (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen.

4

Uppdrag

22. Kustbevakningen ska redovisa hur uppgiften att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, enligt 14 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, har tillgodosetts. Rapporten ska innehålla en lägesredovisning samt redogöra för eventuella behov av fortsatt utveckling. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2008.

23. Kustbevakningen ska redovisa kostnader 2008 fördelade per verksamhetsgren med specifikation av grundkostnaden för verksamheten respektive kostnader för den operativa verksamheten. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2008.

24. Kustbevakningen ska för 2008 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats, när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) och som tillförts anslaget 7:1 Kustbevakningen från utgiftsområde 20 under perioden 2001–2008. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2009.

25. Kustbevakningen ska medverka till att aktiva insatser och god samverkan genomförs för att Sverige ska efterleva FN:s resolution 1540 om åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen och Proliferation Security Initiatitve (PSI). För att genomföra detta ges Kustbevakningen i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter utveckla välfungerande samverkansformer, inklusive rutiner för informationsutbyte. Myndigheten ska senast den 1 september 2008 redovisa till regeringen (Utrikesdepartementet) resultatet av sitt arbete.

26.Kustbevakningen ska, inom sitt ansvarsområde, ta tillvara kunskap och erfarenhet som finns för att utveckla insatser på alkohol- narkotika- dopnings- och tobaksområdena. Kustbevakningen ska årligen, senast den 1 oktober inkomma till regeringen (Socialdepartementet) med en lägesrapport som ska innehålla omvärldsanalys, förslag till inriktning och prioritering för nästkommande års verksamhet samt en beräkning av myndighetens resursbehov för att genomföra prioriterade verksamheter.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen857 244
ap.1Kustbevakningen (ram)857 244

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Kustbevakningen

Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

Kustbevakningen ska betala totalt 2 480 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
7:1 Kustbevakningen
ap.125 717Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 059 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)112 401
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning ska gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2008-2010.

Miljoner kronor


Antal Totalt Anskaffat t.o.m. 2006Prognos 2007Budget 2008 Beräknat 2009 Beräknat 2010
Investeringar


Flygplan3630 43545186

Större kombinationsfartyg31140 1742064723182
Kombinationsfartyg51050 005151420
Övervakningsfartyg10 200 0 00030
Svävare3 18 0 066 6
Övriga investeringar-
8375705959
Summa investeringar
3038692323 785434517
Lån

692323785434517
Summan finansiering

692323785434517

Räntekontokredit (enl 21 § bugetlagen)

Valutariskhantering

Kustbevakningen ska då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring ska ske i Riksgäldskontoret och får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. För redovisning av valutariskhanteringen ska Kustbevakningen samråda med Ekonomistyrningsverket.

6.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2571 437
2008-02-2571 437
2008-03-2571 437
2008-04-2571 437
2008-05-2571 437
2008-06-2571 437
2008-07-2571 437
2008-08-2571 437
2008-09-2571 437
2008-10-2571 437
2008-11-2571 437
2008-12-2571 437
Summa857 244
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Kustbevakningen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet004 5004 50000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Offentlig rättslig verksamhet2713004 00004 0004 000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För uppdragsverksamhet avseende dykeri- och transportverksamhet gäller full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Kustbevakningen även ta ut avgifter för uppdragsverksamhet inom sitt område.

Inkomsterna disponeras av Kustbevakningen.

Avgifternas storlek bestäms av Kustbevakningen, dock ej i de fall som aves i 15 § avgiftsförordningen (1992:191)

2. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande de administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

3. Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddningsoperationer i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen ska särredovisa dessa intäkter, visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 7:3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. utbetalas av Statens räddningsverk till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 7:3 i regleringsbrevet för Statens räddningsverk.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras6 450
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Inkomsterna avser bidrag från Krisberedskapsmyndigheten för verksamhet inom verksamhetsområdet Krisledningsförmåga.

2. Kustbevakningen får disponera icke-statliga inkomster i enlighet med 15 a § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royaltyn) om högst 1 000 000 kronor för ett enskilt avtalsförhållande som berättigar till royalty. Inkomster av detta slag som överstiger nämnda belopp ska anmälas till regeringen. Hemställan om att disponera inkomsterna skall samtidigt lämnas. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kustbevakningen behöver inte finansiera vissa utgifter med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för ränteutgifter som inräknas i värdet på anläggningstillgångar enligt 5 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Endast ränteutgifter som uppkommit från och med år 2005 med anledning av förskottsbetalningar till leverantörer av objekt kopplade till den av regeringen fastställda investeringsplanen innefattas av undantaget.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kustbevakningen bemyndigas att mot bindande försäkran om ersättning med motsvarande utrustning i samma skick och erforderlig ekonomisk garanti i samband med utsläpp av olja eller andra skador till andra länder tillhandahålla utrustning för utsläppsbekämpning. Bemyndigandet gäller endast under förutsättning att regleringsbrevets målsättningar för miljöräddningstjänsten kan upprätthållas.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Sofia Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Försvarsdepartementet/EPS
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen