Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2008-06-05
IJ2008/1306/IU
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 10:2 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:2 Integrationsåtgärder för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:2

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen50 072
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)19 000
ap.14Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)9 292
ap.15Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)14 000
ap.16Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar (ram)1 200
ap.17Stöd till Quick Response (ram)250
ap.18Stöd till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt transpersoner (ram)6 330
Disponeras av regeringen10 000
ap.3Insatser i syfte att bryta utanförskap (ram)10 000
ap.9Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 10:2

ap.3 Insatser i syfte att bryta utanförskap

Regeringen kommer senare att fatta beslut om medlens användning.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten avser bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Inriktningen på stödet ska vara att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter kring kultur, språk och identitet samt delaktighet i samhället. Ungdomsstyrelsen får fördela högst 12 000 000 kronor enligt ovanstående förordning. 

Resterande medel fördelas enligt förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. .

ap.14 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Anslagsposten avser bidrag till verksamheter som motverkar eller förebygger rasism eller liknande formar av intolerans enligt förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.15 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Från anslagsposten får högst 1 000 000 kronor användas för diskrimineringsombudsmännens insatser för att öka kompetensen i diskrimineringsfrågor hos personer i verksamheten. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Jämställdhetsombudsmannen och Handikappombudsmannen får rekvirera medel för sådana insatser från Ungdomsstyrelsen.

ap.16 Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.

ap.17 Stöd till Quick Response

Anslagsposten avser basfinansiering av Quick Response.

Ungdomsstyrelsen får ställa nödvändiga villkor för utbetalning och krav på redovisning och uppföljning av stödet. Myndigheten får från Röda Korsets Ungdomsförbund begära in det underlag som behövs.

ap.18 Stöd till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt transpersoner

Anslagsposten avser stöd till frivilligorganisationer riktade till homo- och bisexuella samt transpersoner. Stödet bör ta sin utgångspunkt i hela det spektrum av frågor som präglar homo- och bisexuellas samt transpersoners situation i samhället. Ungdomsstyrelsen får fördela högst 3 165 000 kronor enligt ovanstående villkor.

Resterande medel ska fördelas enligt en förordning som regeringen senare kommer att fatta beslut om.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
10:2 Integrationsåtgärder
ap.30Allt0
ap.90Allt0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:2 Integrationsåtgärder
10:2 ap.210:2 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
10:2 Integrationsåtgärder
ap.1ram
ap.2ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.8ram
ap.10ram
ap.11ram
ap.12ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UNG
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket