Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2008-04-10
U2008/2529/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kungl. biblioteket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kungl. biblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturFörvärva och bevara
Beskriva och tillhandahålla
Informationsförsörjning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket ska, som Sveriges nationalbibliotek, redovisa en övergripande bedömning av hur bibliotekets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Redovisningen skall innehålla:

- analys av det leveranspliktiga materialets volym och kvalitet samt insatser för det långsiktiga bevarandet,

- analys av myndighetens insatser kring verksamhetens tekniska utveckling, däribland svensk digital publicering och en omvärldsanalys,

- analys av hur myndighetens verksamhet bidrar till tillgängligheten av tryckt och digitalt publicerat material,

- redogörelse för och bedömning av samarbetet med andra organisationer, såsom samarbetet i frågor rörande arkiv, bibliotek och museer, det s.k. ABM-samarbetet,

- bedömning av myndighetens roll som humanistiskt forskningsbibliotek, samt

- analys av verksamhetens kostnadsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förvärva och bevara

Mål

Säkra informationsinnehåll i och originalutformning av det svenska trycket och det elektroniska materialet i fixerad form.

Återrapportering

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter och kostnadsutveckling samt redovisa

- pliktleveranser i relation till det pliktmässiga utbudet och svensk produktion av elektroniska material i fixerad form, och

- sitt arbete inom bevarandeområdet för tryckt material och elektroniska material i fixerad form.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla

Mål

En god service och hög tillgänglighet till såväl biblioteket som dess samlingar. Nationalbibliografiska produkter ska ha hög kvalitet och god täckning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter och kostnadsutveckling samt, i enlighet med vedertagna principer och med utgångspunkt från gällande internationell standard, redovisa

- katalogiseringsverksamheten och arbetet med att göra kataloginformation avseende den svenska utgivningen, både i tryckt och digital form, tillgänglig i LIBRIS,

- arbetet med att skapa stödsystem för katalogisering och förbättrad informationsåtervinning,

- hur tillhandahållandet utvecklats vid biblioteket och på webplatsen, och

- arbetet med att säkra och synliggöra kulturarvet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Informationsförsörjning

Mål

Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning.

Återrapportering

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter och kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen samt redovisa

- vilka insatser som gjorts för att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning,

- vilka projekt som Kungl. biblioteket varit involverat i och lämnat ekonomiskt stöd till inklusive uppgifter angående medelsbidrag till ansvarsbiblioteken,

- hur in- och utlåningen i samband med fjärrlån från forskningsbibliotek har fördelats mellan dem, och

- hur de nationella LIBRIS-systemen utvecklats och hur de används som en bred nationell informationsresurs.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket ska i årsredovisningen lämna en beskrivning och analys av det internationella samarbetet och utvecklingen i frågor som rör bibliotekets verksamhetsområde.

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, samt

- den 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

Kungl. biblioteket ska redovisa de eventuella insatser inom digitaliseringsområdet som är gjorda till följd av de s.k. accessmedlen.

Kungl. biblioteket ska utveckla relevanta indikatorer så att det blir möjligt att belysa måluppfyllelsen beträffande "tillhandahålla" inom verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla. Indikatorerna ska användas vid analys av hur myndighetens verksamhet bidrar till tillgängligheten av tryckt och digitalt publicerat material. Myndigheten ska redovisa indikatorerna till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2008.

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att förbereda och genomföra inordnande av Statens ljud- och bildarkivs verksamhet per den 1 januari 2009 i enlighet med vad som anges i bilagan till detta beslut. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:5

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket258 863
ap.1Kungl. biblioteket (ram)258 863

Villkor för anslag 26:5

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Kungl. biblioteket ska fördela 10 130 000 kronor som kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget ska 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans-, och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:5 Kungl. biblioteket
ap.17 7663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)24 573
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2521 572
2008-02-2521 572
2008-03-2521 572
2008-04-2521 572
2008-05-2521 572
2008-06-2521 572
2008-07-2521 572
2008-08-2521 572
2008-09-2521 572
2008-10-2521 572
2008-11-2521 572
2008-12-2521 571
Summa258 863
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:5 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens ljud- och bildarkiv