Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
11:4

2008-05-15
U2008/3621/SAM
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 25:80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:80 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:80

Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån7 000
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)7 000
Disponeras av Kammarkollegiet3 246
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)3 246
Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet0
ap.5Informationsinsatser om EU:s nya utbildningsprogram (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet1 150
ap.2OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (ram)1 150

Villkor för anslag 25:80

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslaget får användas för utgifter enligt följande:

1. Tabelldelen av Utbildningsstatistisk årsbok, statistikhäftet På tal om utbildning, årlig undersökning av invandrares utbildning, vuxenutbildningsstatistik, elevpanelundersökningarna, statistik över utbildningskostnader inklusive underlag till budgetpropositionen, uppdatering av migrationsdatabasen, internationella jämförelser samt till att påbörja arbetet med en särskild publikation inför Sveriges ordförandeskap i EU sista halvåret 2009.

Vad gäller undersökningen av utbildning bland invandrade ska Statistiska centralbyrån samverka med Migrationsverket samt andra berörda myndigheter om utveckling av metoder för uppgiftsinsamling.

2. Enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen. Statistiska centralbyrån ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan.

a) Efterfrågeprognoser ska täcka hela arbetsmarknaden på både kort och lång sikt.

b) SCB:s analyser ska bland annat omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser.

c) En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar göras.

3. Utveckling av FoU-statistik rörande forskning.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

ap.5 Informationsinsatser om EU:s nya utbildningsprogram

Anslagsposten får belastas med kostnader för lansering av EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande 2007-2013

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.12103 %0
ap.2353 %0
ap.3973 %0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Lars Santesson
Likalydande till

Regeringskansliet
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet /BA och SF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket