Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2008-04-17
U2007/6758/G
U2008/3065/G
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens skolverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) förändras Statens skolverks verksamhet den 1 oktober 2008.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
Barn- och ungdomsutbildningUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
VuxenutbildningUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Sameskolstyrelsen och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen ska framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Skolverkets uppföljningsinformation ska underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen ska vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation ska vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant ska informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet, och 

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Skolverkets utvärdering ska öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som verksamheter.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov,

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön och socioekonomisk bakgrund samt utländsk respektive svensk bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av verksamhetens kvalitet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen ska bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och dess förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning, och då särskilt beskriva insatserna för att kunna bedöma hur kommunerna fullgör sina skyldigheter gällande barn i behov av särskilt stöd,

 • utbildningsinspektionens tillsyn över hur kommunerna utövar tillsyn över enskild verksamhet och åtgärdar eventuella brister,

 • effekter av genomförda inspektioner i kommunerna i relation till målet för verksamhetsgrenen, och

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument ska vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla barnets, föräldrarnas och samhällets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen ska framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Skolverkets uppföljningsinformation ska underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen ska vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation ska vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant ska informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund. Uppgifter om elever med utländsk bakgrund som anlänt sent till Sverige under grundskoletiden ska så långt möjligt särredovisas.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet,

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen, och

 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Skolverkets utvärdering ska öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån skolornas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av skolverksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och jämställdhet, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen ska bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och alla skolor ska omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning, och då särskilt beskriva insatserna för att kunna bedöma hur väl skolorna klarar kunskapsuppdraget, t.ex. med avseende på skolornas arbete med att följa upp elevernas språk-, läs- och skrivutveckling samt kunskapsutveckling i matematik, särskilt i de lägre åldrarna, samt hur kommunerna fullgör sina skyldigheter när det gäller elever i behov av särskilt stöd,

 • effekter av genomförda inspektioner i relation till målet för verksamhetsgrenen, och 

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument ska vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen ska framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Skolverkets uppföljningsinformation ska underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen ska vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation ska vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant ska informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet, och

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Skolverkets utvärdering ska öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i resultat och måluppfyllelse.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av verksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och jämställdhet, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen ska bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och dess verksamhet inom vuxenutbildningen ska omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning och då särskilt beskriva insatser för att kunna bedöma verksamheternas arbete med att följa upp de studerandes resultat,

 • effekter av genomförda inspektioner i relation till målet för verksamhetsgrenen, och

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.3.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument ska vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Senast den 1 november 2008 ska Skolverket redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen ska rymma en fördjupad analys av de områden som verket bedömer vara särskilt angelägna mot bakgrund av den uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion som genomförts sedan föregående samlade bedömning. I redovisningen ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas.

Redovisningen ska ske tudelat:

a) En del ska riktas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och visa bedömningen av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av lägesbedömningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

b) I en andra del ska Skolverket lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Utvecklingsområden kan antingen bedömas finnas hos samtliga huvudmän och verksamheter eller en viss grupp av huvudmän och verksamheter som framträder i en analys av skillnader och likheter mellan olika grupperingar. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) samt tillgängliggöras på lämpligt sätt för skolhuvudmännen.

2. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 25:9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola uppdelade på de olika verksamhetsformerna. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning, särskilt avseende förberedande dansutbildning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2008.

Skolverket ska lämna en bedömning av verksamheten vid Sundsgården. Skolverket ska även begära en redogörelse av internatskolan Sundsgården för verksamheten läsåret 2007/08 och för planerad verksamhet läsåret 2008/09 samt en prognos för kostnader och intäkter budgetåret 2009. Sundsgårdens redogörelse och Skolverkets bedömning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

3. Skolverket ska begära en redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund över hur tilldelade medel från anslaget 25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar, har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2009.

4. Skolverket ska begära en redogörelse av styrelsen för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar, har använts och resultatet av verksamheten samt uppgifter om finansiering, kostnader och studerande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2009.

5. Skolverket ska senast den 1 april 2009 redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar, vilka regleras i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, samt statligt finansierade påbyggnadsutbildningar, vilka regleras i förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning. Av redogörelsen för kompletterande utbildningar ska bl.a. framgå antalet elever som deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelat på stödform samt utbildningskategorier. Av redogörelsen för påbyggnadsutbildningar ska bl.a. framgå hur bidrag fördelats till olika huvudmän, vilka utbildningar som erhållit statsbidrag, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare. Alla uppgifter om elever i såväl påbyggnadsutbildning som kompletterande utbildningar ska vara fördelade på ålder och kön.

6. Skolverket ska senast den 1 juni 2008 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av omfattningen av statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder för höstterminen 2007 och vårterminen 2008.

7. Skolverket ska redovisa kostnader för administrationen av statsbidrag från anslagen 25:6, 25:8, 25:9, 25:10, 25:11, 25:13 och äldre anslag 25:9 samt göra en bedömning av effektiviteten i myndighetens bidragshantering.

8. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 25:10 uppdelade på bidrag till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag till elever med distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag till elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna.

9. Skolverket ska redovisa hur medlen på anslag 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, anslagspost 3, har använts.

10. Skolverket ska genom barn- och elevombudet för likabehandling redovisa den verksamhet som denne bedrivit. Redovisningen ska innehålla uppgifter om ärendenas antal och innehåll samt de beslut som barn- och elevombudet fattat.

11. Skolverket ska redovisa sitt pågående arbete med internationella studier.

12. Skolverket ska redovisa sitt arbete i olika europeiska och andra internationella arbetsgrupper och nätverk, såväl med avseende på innehållet i arbetet som resursåtgång.

13. Skolverket ska redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet ska ske i samråd med berörda aktörer. Skolverket ska även redovisa hur IT-portalen används av målgrupperna och hur detta utvecklats över tid. Avnämarnas synpunkter på portalen ska framgå av redovisningen. 

14. Skolverket ska redovisa sitt arbete med fortbildning av lärare i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt myndighetens särskilda regeringsuppdrag om fortbildning av lärare, fortbildning i specialpedagogik samt fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV). Redovisningen ska omfatta en sammanställning av upphandlade kurser, antal deltagare, utbildningsresultat i form av fullföljda kurser samt en ekonomisk sammanställning.

15. Skolverket ska redovisa sitt arbete med att underlätta administrativa procedurer för huvudmän för fristående skolor och kompletterande utbildningar utifrån de åtgärder som redovisats i Skolverkets rapport om myndighetens regelförenkling (U2007/6677/G). Utgångspunkten för Skolverkets rapportering är regeringens arbete med att förenkla regler och administration för företag (N2006/10426/NL).

16. Skolverket ska vidareutveckla och konkretisera den antidiskrimineringsstrategi som lämnades till regeringen (Justitiedepartementet) i augusti 2007 (IJ2007/3243/IM) bl.a. genom att ta fram en översiktlig tidsplan. I anslutning till årsredovisningen för 2008 ska Skolverket redovisa till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) hur myndigheten vidareutvecklat strategin samt vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra antidiskrimineringsstrategin. Samråd ska ske med Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

17. Skolverket ska redovisa vilka åtgärder ett urval av kommuner vidtagit för att informera skolor och föräldrar om elevers rätt till modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken utifrån en uppföljning av det informationsmaterial om nationella minoriteter i skolan som verket utarbetat och distribuerat till alla kommuner (best.nr.: 07:1002).

18. Skolverket ska senast den 15 juni 2008 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Av redovisningen ska framgå fördelning mellan de olika barn- och elevkategorierna och per verksamhets-/skolform. Redovisningen ska även innehålla en analys och bedömning av  den fortsatta utvecklingen.

3

Organisationsstyrning

Mål

Skolverket ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Övrig återrapportering

Skolverket ska redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet bedrivits.

Skolverket ska redovisa verksamhet och använda medel enligt följande: utbildningsinspektion, uppföljning, utvärdering samt styrdokument. Skolverket ska även redovisa sin verksamhet och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Rapporteringen ska därutöver fördelas på samtliga verksamhets- respektive skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer nödvändigt. Skolverket ska redovisa hur stor del av budgeten som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för uppgifter som utförs i enlighet med instruktionen.

Skolverket ska redovisa sitt miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 10 november 2005 med senaste ändring den 26 november 2007 (M2007/5070/H).

Skolverket ska samverka med Avvecklingsmyndigheten för Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande i frågor som rör de pågående organisationsförändringarna.

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Den 1 augusti 2008 ska Skolverket bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelat på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.

2. Skolverket ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 22 januari 2008,
 • den 10 mars 2008,
 • den 9 maj 2008,
 • den 1 augusti 2008, och
 • den 30 oktober 2008.

3. Skolverkets statistik ska möjliggöra uppföljning av ett urval av de indikatorer som verket i samverkan med Ungdomsstyrelsen identifierat i rapporten Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor (U2005/7090/UNG). En sammanställning av resultaten för var och en av indikatorerna ska upprättas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) och Ungdomsstyrelsen, i anslutning till årsredovisningen.

4. Skolverket ska i samverkan med Högskoleverket och Statistiska centralbyrån senast den 15 juni redovisa en prognos över tillgång på och behov av lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Prognosen ska utgå från rådande förhållanden vid upprättandet av prognosen. Därutöver ska alternativa beräkningar av olika scenarier presenteras, grundade på Skolverkets antaganden om utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. Prognosen ska särskilt uppmärksamma behovet av lärare i yrkesämnen. Senast den 1 oktober ska Skolverket komplettera prognosen med en redovisning av regionala skillnader i tillgång till och behov av lärare. Redovisningens båda delar ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med kopia till Arbetsförmedlingen. 

5. Enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 (U2001/4022/G) ska Skolverket främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning. Uppdraget innebär upprättande och drift av ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning samt förmedlande av stöd till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utomlands för gymnasieelever. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen.

Nya uppdrag

1. Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat i ämnesbetyg och på nationella prov i svenska, matematik och engelska i årskurs 9 framgår på skolnivå. För varje skola ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret samt den genomsnittliga avvikelsen de senaste fyra åren. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Om Skolverket finner det relevant kan analysen referera till och eventuellt uppdatera de resultat som redovisades i rapporten Provbetyg – Slutbetyg - Likvärdig bedömning? (Skolverkets rapport 300). Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2009.

2. Skolverket ska redovisa vilka åtgärder verket vidtagit för att förbättra statistiken avseende svenskundervisning för invandrare (sfi), såväl när det gäller dess innehåll och tillförlitlighet, som huvudmännens uppgiftslämnande. Vidare ska Skolverket öka statistikens användbarhet genom att komplettera den med fler bakgrundsvariabler som t.ex. sfi-deltagares första folkbokföringsdatum i Sverige. Statistiken ska vara bearbetningsbar på mikronivå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

3. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa IT-användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av IT kommunicera skolans och verksamhetens arbete med hemmen. Den del av uppdraget som avser uppföljning av lärare och skolor ska redovisas första gången senast den 15 april 2009. Den del av uppdraget som avser uppföljning av barn och elever ska redovisas första gången senast den 15 april 2010.

4. Skolverket ska utvärdera målen för och genomförandet av ämnet judiska studier i Stockholms kommun enligt förordningen (SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan i Stockholms kommun samt undersöka effekterna på antagningen till gymnasieskolan för berörda elever. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2009.

5. Skolverket ska utvärdera den verksamhet som genomförts med stöd av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan. Utvärderingen ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2009.

6. Statens skolverk får i uppdrag att förbereda och genomföra inordnande av viss verksamhet avseende nationella utvecklingsinsatser inom verksamhetsområdet som tidigare hanterats av Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Skolverket ska vidare förbereda och medverka i överföring till Statens skolinspektion av tillsyn och kvalitetsgranskning samt uppgifter rörande s.k. tillståndsprövning, dvs. beslut om godkännande och rätt till bidrag för fristående skolor och om återkallande av sådant godkännande och sådan rätt. Skolverket ska också förbereda och medverka i överföring till Skolinspektionen av barn- och elevombudet för likabehandling samt kanslistöd till Skolväsendets överklagandenämnd. I uppdraget ingår att förbereda för samverkan med Skolinspektionen i erforderlig utsträckning. Överföring ska också förberedas till Internationella programkontoret för utbildningsområdet av verksamhet avseende arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever. Den nya verksamheten ska vara inordnad och inspektionsverksamheten m.m. ska vara överförd den 1 oktober 2008. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i erforderliga delar. Uppdraget preciseras i bilaga.

7. Skolverket ska skriva en nationell rapport om utvecklingen av utbildningen i Sverige. Rapporten ska utgöra ett underlag för International Conference on Education (ICE) som anordnas av Unesco-institutet International Bureau of Education (IBE). Konferensen äger rum i november 2008 och en nationell rapport ska lämnas till IBE senast den 15 oktober 2008. I rapporten ska redovisas åtgärder och reformer som har vidtagits och genomförts på utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning de senaste två åren. Rapporten ska skrivas på engelska och redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2008.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

1. Skolverket ska halvårsvis följa upp och redovisa omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda, den senare i den mån den omfattats av det riktade statsbidraget. Uppdraget ska avseende första halvåret kalenderåret innan redovisas senast den 15 januari och avseende andra halvåret kalenderåret innan senast den 15 maj för 2004-2007. 

2. Enligt förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola har Skolverket betalat ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Skolverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget har utnyttjats. Utvärderingen ska slutredovisas senast den 2 april 2008.

3. Skolverket ska genomföra en förstudie i syfte att inleda en modernisering av det nationella uppföljningssystemet. Förstudien ska omfatta en beskrivning av dagens uppgiftsinsamling, behov av stöd och åtgärder för att underlätta uppgiftsinsamlingen samt en analys av hur Skolverket och Statistiska centralbyrån tillsammans kan finna former för hur en förenklad, kvalitetssäkrad och moderniserad insamling kan genomföras inom utbildningssektorn. Särskild vikt ska läggas vid förslag som kan bidra till en snabbare publicering av statistiken. Skolverket ska även samråda med Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas i anslutning till årsredovisningen för 2007.

4. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen ska inom ramen för sina respektive sektorsansvar för handikappolitiken formulera en gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder ska kunna försörja sig genom eget arbete. En viktig utgångspunkt för strategin är att myndigheternas insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna delar lika på ansvaret för uppdraget, men Arbetsförmedlingen är sammankallande myndighet. Strategin ska tas fram i samråd med Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 29 februari 2008.

5. Skolverket ska samverka med berörda myndigheter rörande den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus. 

Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

1. Regeringsbeslut den 16 december 2004 (U2004/5167/SV) att utbetala statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar. Skolverket ska i anslutning till årsredovisningen för 2007 redovisa utfallet och resultatet av de åtgärder som vidtagits och hur tilldelade medel från anslaget 25:16 Utveckling av påbyggnadsutbildnin-   gar, anslagspost 3, har använts. 

2. Regeringsbeslut den 22 december 2004 (U2004/5293/S) om att vidareutveckla det nationella provsystemet.

3. Regeringsbeslut den 17 november 2005 (U2005/8381/G) om nationella prov och diagnostiska stödmaterial.

4. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 (U2006/5849/S) med uppdrag att

a. genomföra en kartläggning av förekomsten av diskriminering i form av trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen,

b. följa upp hur lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever tillämpas i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, och att

c. genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten till lokaler för elever med funktionshinder i grundskolan och gymnasieskolan.

Uppdragen under a och b ovan delrapporterades i oktober 2007 och ska slutrapporteras senast den 1 mars 2009. Uppdraget under c ska redovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2008.

5. Regeringsbeslut den 30 november 2006 (U2006/8954/S) med uppdrag att i ett första steg föreslå innehåll i mål att uppnå i svenska och matematik för årskurs 3 och i ett andra steg utforma nationella prov i dessa ämnen för denna årskurs. Uppdragets första steg redovisades till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i juni 2007. Uppdragets andra del ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2009.

6. Regeringsbeslut den 19 april 2007 (U2007/3168/S) med uppdrag att svara för fortbildning av lärare, samt uppdrag genom ändring i regleringsbrevet för 2007 den 19 september och den 11 oktober 2007 att svara för kompetensutveckling i specialpedagogik (U2007/6066/G och U2007/6310/G), och regeringsbeslut den 29 november 2007 med uppdrag att svara för fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/7558/SV).

7. Regeringsbeslut den 11 oktober 2007 (U2007/6422/G) med uppdrag att förbereda det kursplanearbete som behövs för den försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning som behandlas i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16).

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

1. Skolverket ska samråda med Myndigheten för skolutveckling i dess uppdrag att följa upp och utvärdera de samverkansprojekt och lokala utvecklingsarbeten till vilka det har fördelats medel för att få till stånd utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin (U2006/5879/S). Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2009.

2. Skolverket ska samråda med Specialskolemyndigheten i dess uppdrag (U2005/9498/BIA) att analysera och redovisa eventuella skillnader i måluppfyllelse mellan specialskolans elever och elever som är döva eller hörselskadade men som deltar i annan skolform. 

3. Skolverket ska samverka med Högskoleverket i dess årliga uppdrag att medverka i lärosätenas arbete inför beslut om dimensionering av utbildning av lärare.

4. Skolverket ska samråda med Högskoleverket inför dess slutliga utvärdering av uppdraget om särskilda lärarutbildningar (SÄL) med inriktning mot yrkeslärare (U2005/5631/BIA). Utvärderingen ska lämnas senast den 1 juni 2010.

5. Skolverket ska samråda med Specialpedagogiska institutet i dess uppdrag att lämna underlag som förberedelse för att staten ska kunna upprätta och revidera avtal med de kommuner som anordnar speciellt anpassad utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan för ungdomar från hela landet som är döva eller hörselskadade, eller i gymnasieskolan för ungdomar från hela landet som är svårt rörelsehindrade (U2007/7921/SAM/S (delvis)). Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2008.

6. Skolverket ska bistå Statskontoret med nödvändiga underlag i genomförandet av uppdraget att utvärdera satsningen avseende fortbildning av lärare enligt regeringens beslut U2008/450/S.

7. Skolverket ska bistå Statskontoret med nödvändiga underlag i genomförandet av uppdraget att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt regeringens beslut U2008/1046/SV.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk277 336
ap.1Statens skolverk (ram)277 336
Disponeras av regeringen233 112
ap.2Till regeringens disposition (ram)233 112

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Statens skolverk

Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för barn- och elevombudet för likabehandling.

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk76 500
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)76 500

Villkor för anslag 25:3

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel får användas till internationella studier och kostnader för nationella experter.

Medel får även användas till arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever i enlighet med regeringsbeslut den 15 november 2001 (U2001/4022/G) samt för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.

Vidare får högst 10 miljoner kronor användas till översyn av kursplaner och därmed sammankopplade styrdokument i samband med kommande uppdrag.

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci. Medlen ska i första hand användas för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar som avser större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

Medel får även användas till kvalitetshöjande åtgärder och vidareutveckling avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se och den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus.

Högst 50 000 000 kronor får användas till bidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. 

25:6

Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk188 129
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)188 129

Villkor för anslag 25:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Medlen ska även användas för ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser ska för vårterminen 2008 och höstterminen 2008 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2008 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser vårterminen 2008Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4814 617 000
Kristianstads kommun4714 312 000
Stockholms kommun5717 357 000
Umeå kommun268 626 000
Örebro kommun436104 877 000

Från anslagsposten ska vidare till Örebro kommun betalas 4 900 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2008 till stöd för dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtal mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket ska betala ut bidraget under februari 2008.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län och Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting eller kommun. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

25:8

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (ram)3 660 000

Villkor för anslag 25:8

ap.1 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 1 500 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

25:9

Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk144 924
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)21 157
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)123 767

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning ska ske under månaderna februari och september 2008, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

 • 187 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik

 • 555 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning

 • 278 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning

 • 980 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst

 • 8 127 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2008 utgöra 1 000 000 kronor i grundbidrag och 21 300 kronor i bidrag per elev.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten ska användas till följande ändamål:

1. Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

2. Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2008 utgöra 69 700 kronor respektive 49 700 kronor per årselevplats.

3. Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2008 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB) ska det belopp som avses i ovan nämda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit i 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska beloppen i 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen med 40 900 kronor per 800 verksamhetspoäng.

4. Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

5. Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal ska för bidragsåret 2008 utgöra beträffande 4 § 69 500 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate (IB) ska det belopp som avses i 4 § i nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal ska för bidragsåret 2008 utgöra 49 700 kronor, respektive 13 500 kronor per elev i gymnasieutbildning och 10 700 kronor per elev i grundskoleutbildning.

6. Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2008 utgöra 34 900 kronor per termin och elev.

7. Statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

Vidare får Skolverket, efter rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med högst 1 250 000 kronor. 

25:11

Fortbildning av lärare (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk697 087
ap.1Fortbildning av lärare (ram)697 087

Villkor för anslag 25:11

ap.1 Fortbildning av lärare

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (dnr U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV).  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 7 100 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration samt uppföljning av fortbildningsinsatserna. Dessa kostnader ska särredovisas. 

75 miljoner kronor ska avsättas för kompetensutveckling i specialpedagogik, varav högst 5 miljoner kronor ska avsättas särskilt för lärare som är anställda hos Specialpedagogiska institutet eller Specialskolemyndigheten. De avsatta medlen ska användas dels till fortbildning i specialpedagogik som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket, dels till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

22 miljoner kronor ska avsättas för fortbildning för sfi-lärare. De avsatta medlen ska användas dels till fortbildning för sfi-lärare som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket, dels till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 § andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2006

25:9

Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Bidrag till personalförstärkningar i förskola (ram)0

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i förskola

Av anslagssparandet får högst 750 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:1 Statens skolverk
ap.110 8133 %0
ap.20Allt0
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.32 2953 %0
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
ap.25 6443 %0
25:8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
ap.10Inget0
25:9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola
ap.16353 %0
ap.23 7133 %0
25:9 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i förskola
ap.1 (2006)07500
25:11 Fortbildning av lärare
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:10 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
ap.1 (2006)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:11 Fortbildning av lärare
ap.11 900 000890 0001 010 0002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)38 947
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2530 037
2008-02-2530 037
2008-03-2530 037
2008-04-2530 037
2008-05-2537 037
2008-06-2530 037
2008-07-2530 037
2008-08-2530 037
2008-09-2530 040
Summa277 336
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:1 ap.1Statens skolverk
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Cecilia Danielsson
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på utbildningsområdet m.m. (U 2008:03)
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
Barnombudsmannen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Barn- och elevombudet för likabehandling
Myndigheten för skolutveckling
Specialpedagogiska institutet
Högskoleverket
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Stockholms universitet
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Sameskolstyrelsen
Specialskolemyndigheten