Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2008-02-28
A2008/590/A
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Arbetsförmedlingen och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetArbetsförmedling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Arbetsförmedling

Mål

Matchning på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.

Bryta utanförskapet

Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Varaktigt öka  sysselsättningen

Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen.

Återrapportering

1. Arbetsförmedlingen ska redovisa måluppfyllelsen samt hur myndigheten arbetar för att nå målen för politikområdet och verksamhetsgrenen.

2. Arbetsförmedlingen ska särskilt redovisa vilka resultat som uppnåtts samt hur myndigheten arbetar för att säkerställa att:

– verksamheten bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt,

– arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig service i hela landet,

– verksamheten utformas så att hänsyn tas till skilda förutsättningar i olika delar av landet,  

– verksamheten leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet,

– verksamheten utformas så att den anpassas efter den enskildes förutsättningar,

– verksamheten utformas så att den inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden, 

– verksamheten utformas så att arbetstillfällen inte trängs undan, såvida det inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverat, 

– verksamheten ökar mångfalden och motverkar diskriminering i arbetslivet,

– arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring och att

– information om lediga arbeten aktivt inhämtas.

Återrapporteringen av punkt 1 och 2 ska ske samlat senast den 17 november 2008.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål: Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar ska inte förekomma.

Återrapporteringskrav Felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till och utvecklingen av felaktiga utbetalningar. Redovisningen ska avse perioden 2007-2008. Vidare ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som genomförts och planeras mot bakgrund av de resultat som Delegationen mot felaktiga utbetalningar redovisat i rapporterna Varför blir det fel? (Rapport 2007:5) respektive Vad kostar felen? (Rapport 2007:7). Arbetsförmedlingen ska särskilt prioritera åtgärder för att minska de felaktiga utbetalningarna av lönebidrag, anställningsstöd och aktivitetsstöd. Redovisningen ska göras uppdelat per program respektive insats och även innefatta en bedömning av det mörkertal som finns på området.

Myndigheten ska även redogöra för dels hur arbetet mot felaktiga utbetalningar har integrerats i de ordinarie handläggnings-, kvalitets- och IT-systemen, dels de informationsinsatser som gjorts i förhållande till allmänheten. Därtill ska Arbetsförmedlingen värdera sina insatser gentemot uppnådda effekter samt redovisa vilket belopp som myndigheten under 2008 krävt tillbaka i form av återkrav, och hur ofta återbetalningsskyldigheten eftergetts och de vanligaste skälen för detta. Arbetsförmedlingen ska även redovisa hur myndighetens interna styrning och kontroll har utvecklats i detta avseende.

Myndigheten ska vidare redovisa de insatser som har vidtagits med anledning av bidragsbrottslagen (prop. 2006/2007:80). Arbetsförmedlingen ska särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits för att kvalitetssäkra myndighetens brottsanmälningar samt vilka utbildningsinsatser som gjorts. En första redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 18 augusti och en andra i anslutning till årsredovisningen för 2008.

Övriga återrapporteringskrav

Uppföljning av reformer

Arbetsförmedlingen ska lämna samlade analyser av:

– jobb- och utvecklingsgarantin,

– jobbgarantin för ungdomar samt

– instegsjobb.

Analyserna ska innehålla uppgifter om volymer, in- och utflöden samt beskrivning av anordnare respektive deltagare. För garantierna ska också genomsnittskostnaden per deltagare i respektive insats anges. Dessutom ska myndigheten uppmärksamma eventuella problem i handläggningen samt lämna förslag till eventuella åtgärder för att förbättra programmens effektivitet.

När det gäller instegsjobben ska analysen också innehålla uppgifter om genomsnittstider från beviljat uppehållstillstånd till instegsjobb, samt inom vilka branscher instegsjobben finns. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 augusti 2008.

Personer med funktionshinder

Arbetsförmedlingen ska redogöra för vilka insatser som har gjorts inom ramen för sektorsansvaret för handikappolitiken under 2008. Myndigheten ska redovisa, analysera och kommentera sitt arbete för att uppnå de etappmål för handikappolitiken som myndigheten tagit fram. Myndigheten ska även lämna förslag till eventuella ytterligare insatser som är nödvändiga för att nå målen. Arbetsförmedlingen ska ta fram en särskild strategi för hur myndigheten kan uppnå målet om att väsentligt öka andelen arbetsgivare som är beredda att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder. Arbetsförmedlingen ska också genomföra en särskild undersökning om arbetsgivarnas vilja att anställa personer med funktionshinder. En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 12 februari 2009.

Samverkan med Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Försäkringskassan verka för att antalet sjukskrivna som återfår arbetsförmågan och får ett arbete ska öka. Det gäller grupperna:

- sjukskrivna arbetslösa,

- sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa samt

- personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på dels förvaltningskostnader, dels kostnader för program och insatser. Dessutom ska målgrupper samt resultaten av vidtagna åtgärder redovisas. En delredovisning, omfattande insatser under 2007 respektive första halvåret 2008, ska lämnas senast den 15 augusti 2008. En samlad redovisning för 2008 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2008.

Utrikes födda

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att förbättra utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska särskilt redovisa vilket genomslag riktlinjerna för Arbetsförmedlingens service till nyanlända invandrare fått i verksamheten. Av redovisningen ska framgå hur många nyanlända som tagit del av Arbetsförmedlingens service, hur tidigt efter att uppehållstillstånd beviljats som Arbetsförmedlingen börjat arbeta med de nyanlända samt vilka resultat som har uppnåtts. Eventuella problem i samverkan mellan olika aktörer ska redovisas, liksom förslag till lösningar. Redovisningen ska också behandla den tvååriga försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare (N2006/6969/A). Härvid ska myndigheten lämna en analys av och kommentarer till införandet av de nya arbetsformerna och i vilken omfattning samverkan med kommunerna skett i fråga om planering av introduktionen på individnivå samt hur individens utbildning i svenska har kombinerats med Arbetsförmedlingens service. Redovisningen, som ska tas fram i samråd med övriga aktörer, ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) för perioden januari till juni 2008 senast den 15 augusti 2008 och för 2008 som helhet i årsredovisningen för 2008.

Internationellt arbete

Arbetsförmedlingen ska redovisa vilket internationellt arbete myndigheten bedriver, inklusive myndighetens deltagande i internationella samverkans- och/eller samrådsorgan.

Europeiska socialfonden

Arbetsförmedlingen ska i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationerna för Europeiska socialfondens mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal har bedrivits.

Jämställdhet

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs med jämställdhetsperspektiv, så att kvinnors respektive mäns villkor beaktas och belyses. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2008.

Prognoser

Arbetsförmedlingen ska månadsvis återrapportera utgifter och inkomster vad avser:

– utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen,

– inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 01,

– beslutade belopp om skattekreditering fördelat på nystartsjobb, förstärkt anställningsstöd och plusjobb,

– antalet deltagare i konjunkturberoende program - exklusive anställningsstöd- som inte uppbär aktivitetsstöd, fördelat per insats. 

Arbetsförmedlingen ska den 21 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti samt den 30 oktober 2008 redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas 2008–2011 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt beräknade skatteutgifter för nystartsjobben. Utgiftsprognosen för 2008 ska vara månadsfördelad. Förändringar av prognoserna i jämförelse med senast lämnade prognos och i förhållande till statsbudgeten ska förklaras och analyseras. Utgiftsprognoserna och övrigt underlag ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i elektronisk form (e-post) samt inrapporteras i Hermes.  

Utöver detta ska även följande redovisas: 

Anslagen för arbetslöshetsersättning och program och insatser

– De antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognosen.

– En månadsfördelad bedömning av utvecklingen av antalet inskrivna arbetssökande i sökandekategori 21 (deltidsarbetslösa) och sökandekategori 22 (timanställda) under 2008 och 2009.

- Antalet deltagare inom olika insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, samt genomsnittskostnad per deltagare i respektive insats.

– Antalet deltagare i konjunkturberoende program – exklusive anställningsstöd – som inte uppbär aktivitetsstöd, fördelat per insats.

– Den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslag 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Prognosen ska även innehålla uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag per månad för 2007. 

Skatteutgifter

– Beräknade skatteutgifter samt antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb respektive plusjobb, samt genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben.

3

Organisationsstyrning

Avveckling av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och länsarbetsnämnderna

Arbetsförmedlingen ansvarar för kvarvarande avvecklingsfrågor för AMS och länsarbetsnämnderna. Kostnaderna för dessa ska särredovisas.

4

Uppdrag

Arbetsmarknadsrapporter

Arbetsförmedlingen ska lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter. Arbetsförmedlingen ska för detta ändamål ta fram indikatorer som visar hur myndighetens verksamhet bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad samt till att förbättra matchningen, bryta utanförskapet och varaktigt öka sysselsättningen. Indikatorerna ska även belysa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring.  

Resultatet ska redovisas och analyseras i en sammanhängande rapport som ska publiceras två gånger per år. Arbetsförmedlingen ska i samband med publiceringen av rapporterna bjuda in relevanta myndigheter och aktörer för presentationer av rapporternas innehåll. Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) senast den 19 maj respektive den 17 november 2008.

Uppföljning och utvärdering

Arbetsförmedlingen ska samråda med IFAU i syfte att säkerställa att de arbetsmarknadspolitiska programmen och insatserna genomförs och statistikförs på ett sådant sätt att de blir uppföljnings- och/eller utvärderingsbara.  

Arbetsförmedlingen ska redovisa statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på kön, ålder, inrikes och utrikes födda samt utifrån lämplig geografisk indelning. Kravet på uppdelning gäller dock inte om det finns särskilda skäl emot detta.

Kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Det är av särskild vikt att kunskap och kompetens hos kompletterande aktörer tas till vara i åtgärderna för dem som står långt från arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.  

Regeringen beräknar att runt 35 000 personer inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar kan komma ifråga för insatser av aktuellt slag (t.ex. jobbcoachning). Arbetsförmedlingen ska under 2008 erbjuda en tredjedel av dessa personer, eller minst 10 000 personer, upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer på annat sätt varit ansvariga för eller delaktiga i. Regeringen avser att i särskild ordning uppdra åt Arbetsförmedlingen att efter samråd med Försäkringskassan anlita kompletterande aktörer i syfte att fler långtidssjukskrivna ska komma tillbaka till arbetslivet. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget i två steg. Senast den 4 februari 2008 ska myndigheten redovisa:

– en strategi för det fortsatta arbetet med att ta tillvara kompletterande aktörers kunskap och kompetens i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Strategin ska innehålla en bedömning av vilka grupper av arbetssökande och vilka delar av myndighetens tjänsteutbud som kommer att beröras. Strategin ska också innehålla en bedömning av hur många personer som kommer att omfattas och i vilken omfattning. Beroende på myndighetens bedömning och utvecklingen av antalet arbetssökande som får ta del av kompletterande aktörer kan regeringen komma att ge ett kompletterande uppdrag. 

Senast den 8 augusti 2008 ska myndigheten redovisa:

– vilka tjänster som upphandlats och vilka åtgärder som vidtagits i övrigt med anledning av uppdraget,

– kostnaderna för dessa,

– vilka kompletterande aktörer som anlitats samt

– hur många individer som omfattats och i vilken omfattning tjänsterna har erbjudits.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Försäkringskassan, landsting och kommuner genom samordningsförbund verka för att människor med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete. Försäkringskassan har det samordnande ansvaret. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan i dess uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja utvecklingen av finansiell samordning. 

Arbetsförmedlingen ska vidare bistå Försäkringskassan i dess arbete med att, i egenskap av systemägare, förvalta och utveckla det sektorsövergripande systemet för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS).

Arbetsförmedlingen ska samarbeta med Försäkringskassan i uppdraget att informera försäkrade och arbetsgivare om de ökade möjligheter för återgång i arbete för personer som varit långvarigt sjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, som planeras att införas under 2008 och 2009.

Åtgärder för förbättrat informationsutbyte samt effektmätning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska tillsammans med berörda myndigheter och organisationer säkerställa ett effektivt elektroniskt informationsutbyte. Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet. Av redovisningen ska särskilt framgå hur och när tidigare redovisade problem ska åtgärdas (problembeskrivning i svar på regeringsuppdrag, Dnr 016131-2007). I nämnda rapport framgår att informationsutbytesrutinen inte används i den utsträckning som den skulle kunna i handläggningen av ärenden. Det ska därför även redogöras för vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma ett fullt nyttjande av rutinen. Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ska beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet där så bedöms nödvändigt. Försäkringskassan ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2008. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och IAF ska tillsammans under 2008 genomföra en effektmätning motsvarande de som genomförts de senaste åren. SO ska beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2008.

Förstärkt samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen ska utveckla samverkan med övriga myndigheter för att effektivisera arbetet för att förhindra felaktiga utbetalningar. De insatser som gjorts och planeras att vidtas med anledning av uppdraget ska redovisas. Redovisningen ska avrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 september 2008.

Regelförenkling

Arbetsförmedlingen ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Arbetsförmedlingen ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bland annat att redovisa arten av och inriktningen på det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt förslag på förenklingsåtgärder. Regeringen avser att i ett separat beslut i början av 2008 närmare precisa innehållet i uppdraget samt tidpunkten för redovisning. Arbetsförmedlingen ska också bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Gränsregionala frågor

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Försäkringskassan och Skatteverket vidta åtgärder för att, inom myndigheternas respektive ansvarsområde, se till att det finns god information till allmänheten rörande de regelverk som gäller för personer som bor och arbetar i olika länder i Norden. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 augusti 2008 .

Uppföljning av nyanlända invandrares etablering

Arbetsförmedlingen ska bistå Länsstyrelsen i Jämtlands län i genomförandet av en förstudie av hur en uppföljning av introduktionen för nyanlända invandrare på lokal, regional och nationell nivå kan utformas. Förstudien ska belysa om System för Utvärdering av Nyanländas etablering (SUNE) kan justeras och aktualiseras för att tillgodose behoven av en kontinuerlig uppföljning av nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt innehålla en särredovisning av personer som omfattas av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. En utgångspunkt för förstudien är att Arbetsförmedlingen - i enlighet med AMS återrapportering till regeringen den 15 november 2007 - är nationellt ansvarig för den del av uppföljningen som rör etablering på arbetsmarknaden. Möjligheten att komplettera uppföljningen med fler aspekter av nyanländas etablering, som exempelvis hälsa och försörjningsstöd, ska också studeras. Förstudien ska särskilt beakta behovet av ett uppföljningssystem som är flexibelt och användbart över tid. Förslaget ska utvecklas i samråd med Migrationsverket och Socialstyrelsen med Länsstyrelsen i Jämtlands län som samordningsansvarig. En rapport om arbetet och den studie som genomförts ska redovisas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 15 april 2008.

Regional tillväxt

Arbetsförmedlingen ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar. Arbetsförmedlingen ska till den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 till och med 30 juni 2009, redovisa:

– myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar och 

– resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin.

Arbetsförmedlingen är medfinansiär av de regionala tillväxtprogrammen och medverkar med kompetens- och metodstöd inom ramen för arbetsmarknadspolitikens mål, prioriteringar och gällande regler. Arbetsförmedlingen skall bistå Nutek med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende 2007 enligt närmare anvisningar från Nutek.

Urban utveckling

Arbetsförmedlingen ska samverka med kommuner som har tecknat lokala utvecklingsavtal. Detta ska ske genom samverkansöverenskommelser. Överenskommelserna ska revideras årligen. Arbetsförmedlingen ska samla och sprida sina erfarenheter till övriga aktörer. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 oktober 2008, till Regeringskansliet (Integrations-  och jämställdhetsdepartementet), redovisa hur samverkan med dessa kommuner fortskrider.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen4 659 912
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)4 659 912

Villkor för anslag 22:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 samt Europeiska socialfondens mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000–2006 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 och inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000–2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

2. Arbetsförmedlingen får använda anslagsbeloppet för utgifter som avser en tilläggsundersökning till Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar om de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska i samarbete med SCB och Handikappombudsmannen initiera undersökningen.

3. Av anslagsbeloppet får högst 17 000 000 kronor användas för verksamhet enligt förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare.

4. Arbetsförmedlingen får använda anslagsbeloppet för att köpa tjänster från kompletterande aktörer för genomförandet av arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

5. Av anslagsbeloppet får högst 4 000 000 kronor användas för verksamhet inom projektet Work Life Mobility Programme (WLMP). Det ackumulerade resultatet från tjänsteexporten ska dock användas i första hand, och de totala utgifterna för WLMP får inte överstiga 4 000 000 kronor.

6. Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från anslaget.

22:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen29 486 200
ap.1Aktivitetsstöd (ram)7 022 307
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)19 783 431
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 680 462

Villkor för anslag 22:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2-5 e §§, förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 samt Europeiska socialfondens mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000–2006 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 och inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000–2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2008. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2008 ska redovisas mot 2008 års anslag.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning, som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

6. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

22:3

Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen4 819 536
ap.1Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. (ram)4 819 536
Disponeras av regeringen28 800
ap.3Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)28 800

Villkor för anslag 22:3

ap.1 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning. Anslagsbeloppet får också användas för köp av aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin och inom jobbgarantin för ungdomar.

2. Anslagsbeloppet får, när det gäller arbetslösa ungdomar under 20 år, användas för ersättning till kommuner enligt övergångsbestämmelse 2 i lagen (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.

3. Anslagsbeloppet får användas för utvecklingsersättning till ungdomar mellan 20 och 24 år enligt övergångsbestämmelse 2 i lagen (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.

4. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

5. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar som - efter överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och kommunen - deltagit i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi inom ramen för jobbgarantin för ungdomar med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom.

6. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

7. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

8. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till förhöjda dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, för stöd beslutade före den 1 januari 2008. Bidraget får lämnas i samband med anställningsstöd för arbeten som medför investeringar vad avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård. Undantag från ovanstående bestämmelser gäller 2006–2008 för ombyggnaden av flygplatsen i Pajala kommun samt bygginvesteringar i Överkalix kommun inom handlingsplanen för Ett helhetsgrepp för Överkalix.

9. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till särskilt anställningsstöd enligt 20 c § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, för de merkostnader som föranleds av anställningen. Bidraget får uppgå till högst 150 kronor per anvisningsdag och person. Stödet beräknas till ett fast belopp per anvisningsdag under hela anvisningstiden som bestäms vid anvisningen.

10. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för: a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

11. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag.

12. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 samt Europeiska socialfondens mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000–2006 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 och inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000–2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

13. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av egen näringsverksamhet.

14. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

15. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av Arbetsförmedlingen endast om utbildningen är yrkesinriktad.

16. Arbetsförmedlingen svarar för att, på sätt som myndigheten finner lämpligt, avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen den 17 december 2006 som har ingåtts mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

17. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

18. Anslagsbeloppet får användas för yrkeskompetensbedömning enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

19. Av anslagsbeloppet får högst 18 000 000 kronor användas enligt ändamålen för anslagsposten för verksamhet enligt förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare.

20. Av anslagsbeloppet får 400 000 000 kronor endast användas för särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

21. Anslagsbeloppet får tillfälligt under 2008 användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi inom ramen för jobbgarantin för ungdomar. Övervägande delen av resurserna för sådan jobbcoachning ska dock användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer.

22. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till särskilt anställningsstöd och anställningsstöd för långtidssjukskrivna enligt 3 § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Bidrag ska lämnas från den 1 januari 2008 även om stödet avser period före denna tidpunkt.

22:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 979 604
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)9 759 787
ap.2Bidrag till Samhall AB (ram)4 219 817

Villkor för anslag 22:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, för bland annat stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

2. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, för stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA). Bidrag ska lämnas från den 1 januari 2008 även om stödet avser period före denna tidpunkt.

3. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till trygghetsanställning enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

4. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag för merkostnader vid trygghetsanställningar enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

5. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

6. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag vid utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

7. Anslagsbeloppet får användas för utgifter enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet.

8. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand ska denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionshinder att få arbete.

9. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

10. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent enligt 29 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

11. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 samt Europeiska socialfondens mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000–2006 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 och inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000–2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

12. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 63 procent under 2008 och andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående år.

13. Under 2008 ska det rekryteras minst lika stor andel funktionshindrade till trygghetsanställningar som till Samhall AB från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.  

14. De ökade resurserna för lönebidrag ska komma de allmännyttiga organisationerna till del. 

ap.2 Bidrag till Samhall AB

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till merkostnadsersättning till Samhall AB enligt 34 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen ska månadsvis betala ut en tolftedel av anslagsbeloppet till Samhall AB.

2. Avtalet mellan Arbetsförmedlingen och Samhall AB enligt 3 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga ska reglera att bidraget motsvarar det av regeringen fastställda antalet arbetstimmar som Samhall AB ska ge arbete till anställda med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Som villkor för att bidrag ska lämnas gäller även följande avseende anställda inom ramen för skyddat arbete hos Samhall:


– Samhall AB ska erbjuda sina anställda med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet att återanställas inom 12 månader efter att den anställde övergått till arbete utanför Samhall.
– Andelen övergångar från Samhall AB till reguljärt arbete ska motsvara minst 5 procent brutto av de anställda med funktionshinder hos Samhall AB. Samhall AB ska verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget till ett reguljärt arbete ökar.
– Under 2008 ska minst 40 procent rekryteras från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

– Samhall AB ska i kvartalsrapporten redovisa antalet årsanställda med funktionshinder.  

3. Anslagsbeloppet är beräknat för minst 23,7 miljoner arbetstimmar vilket uppskattningsvis motsvarar 17 600 årsanställda. Arbetsförmedlingen ska göra en avräkning efter budgetårets slut utifrån det av regeringen fastställda antalet timmar och återkräva eventuell mellanskillnad i bidrag om antalet arbetstimmar understiger 23,7 miljoner timmar. I det antal årsanställda som ligger till grund för bidraget till Samhall AB får inte inräknas anställningar som finansieras genom andra stödformer. Samhall AB ska efter anmodan från Arbetsförmedlingen redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att fatta beslut kring avtalet och bidraget till merkostnadsersättning. En avstämning och eventuell återbetalning från Samhall AB till Arbetsförmedlingen ska ske i sådan tid att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2008. Denna redovisning ska ske mot 2008 års anslag. En slutlig avräkning som redovisas mot 2009 års anslag ska ske senast den 1 mars 2009.

4. Arbetsförmedlingen beslutar, i samråd med Samhall AB, om den regionala fördelningen av arbetstillfällen för funktionshindrade anställda i bolaget som kommer till stånd enligt 33 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
22:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1139 7973 %0
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1351 115Inget0
ap.2989 171Inget0
ap.30Inget0
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.1480 000410 0000
ap.30Inget0
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1487 989Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
22:4 ap.322:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.3ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.12 975 0001 485 0001 490 0002011
ap.325 00020 0005 0002011
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.17 908 2935 150 0001 172 4872011
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)535 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)365 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25388 326
2008-02-25388 326
2008-03-25388 326
2008-04-25388 326
2008-05-25388 326
2008-06-25388 326
2008-07-25388 326
2008-08-25388 326
2008-09-25388 326
2008-10-25388 326
2008-11-25388 326
2008-12-25388 326
Summa4 659 912
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsfinansierad verksamhet
Aske kursgård-5710000-571
Tjänsteexport11 3021 52424 88322 0672 81615 642
Summa10 7311 52424 88322 0672 81615 071
Belopp angivna i tkr

Villkor

Aske kursgård

Verksamheten vid Aske kursgård får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Arbetsförmedlingen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Arbetsförmedlingen för att täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten. Aske kursgård ska avyttras i enlighet med hemställan från AMS i skrivelse den 16 november 2007 (dnr 2007/6420/A). Den avgiftsfinansierade verksamheten Aske kursgård upphör i samband med avyttringen. Med anledning av detta anges inga belopp för kostnader och intäkter under 2008.

Tjänsteexport

Arbetsförmedlingen får använda högst 4 000 000 kronor per år 2008-2009 av det ackumulerade resultatet av tjänsteexporten för verksamhet inom projektet Work Life Mobility Programme (WLMP).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Arbetsförmedlingen får under anslaget 22:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) - för Aske kursgård utan de begränsningar som följer av andra stycket i nämnda paragraf - samt, under en övergångsperiod under 2008, rehabiliteringstjänster för döv-, hörsel- eller synskadade samt administrativa tjänster enligt avtal mellan AMS och bolaget Arbetslivsresurs AR AB.

2. Arbetsförmedlingen får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden för beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal samt utbetalningar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 under tiden till dess att bidrag för utbetalningarna lämnats från Svenska ESF-rådet.

3. Arbetsförmedlingen får under anslag 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 22:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 1285, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 8111, Anställningsstöd.

4. Rättelser i form av återkrav för beslut om utbildningsvikariat i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 8112, Stöd till utbildningsvikariat.

5. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 8118, Stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare.

6. Anställningsstöd som sker i form av skattekreditering får lämnas till arbetsgivare som för samma insats får stöd enligt villkor 8 under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1, under förutsättning att stödet har beslutats före den 1 januari 2008.

7. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering under 2008 för nystartsjobb samt enligt övergångsbestämmelser särskilt anställningsstöd i form av plusjobb och förstärkt anställningsstöd.

8. Återbetalning av näringshjälp i form av lån ska redovisas mot inkomsttitel 4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag. 

9. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 01 Mål 3 och Equal.

10. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

11. Eventuellt underskott eller överskott i samband med avyttringen av Aske kursgård ska belasta anslag 22:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader.
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Luis Barturén
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepertementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Svenska ESF-rådet
Verket för näringslivsutveckling
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Arbetsmiljöverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Statens pensionsverk
Statens trygghetsnämnd