Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2008-01-24
N2008/370/IR
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2006/07:35)
Riksdagen har beslutat om Vägverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Vägverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHETPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikVägarEtt tillgängligt transportsystem
Hög transportkvalitet
Säker trafik
God miljö
Regional utveckling
Ett jämställt transportsystem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Vägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. En regional utveckling, där vägtransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllelsen för respektive områdesmål inom verkets egen verksamhet. Av redovisningen skall framgå bl.a. tillstånd och utveckling inom området, viktiga insatser och effekterna av dessa. I avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav återfinns statistikuppgifter och nyckeltal som kan ligga till grund för redovisningen.

Vägverket skall i en sektorsredovisning för 2007 redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot angivna verksamhetsområdesmål och transportpolitiska etappmål som gäller för vägtransportsektorn och som anges nedan. Även här kan de statistikuppgifter och nyckeltal som framgår av avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav utgöra grund för redovisningen.

I årsredovisningen och i sektorsredovisningen för 2007 skall det ingå en analys av avvikelser från målen. Analysen skall beskriva

- orsaken till väsentliga avvikelser från målen,

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit och som i väsentlig grad har eller bedöms ha påverkat måluppfyllelsen,

- övriga omvärldsfaktorer som har eller bedöms ha påverkat måluppfyllelsen, och

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit eller avser att vidta med anledning av redovisat resultat 2007.

I såväl årsredovisningen som sektorsredovisningen skall återrapporteringskrav i möjligaste mån redovisas i tidsserier om minst fem år och, där så är möjligt och relevant, i tidsserier om tio år. Där så är möjligt skall internationella jämförelser göras.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ett tillgängligt transportsystem

Mål 1

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras.

Mål 2

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka.

Återrapportering 1 och 2

Restids- och reskostnadsutveckling för representativa typresor mellan glesbygd och centralorter, mellan regioner och omvärlden, inom storstadsområden samt mellan tätorter.

Mål 3

Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Återrapportering 3

- Vägverket skall redovisa den procentuella andelen kollektivtrafikstråk som är åtgärdade för personer med funktionshinder och även göra en jämförelse med föregående år.

 

Mål 4

Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka.

Återrapportering 4

Antal barn och unga som på egen hand kan ta sig till närmaste skola med god säkerhet genom Vägverkets fysiska åtgärder samt en beskrivning av hur barns och ungas erfarenheter tagits till vara i arbetet.

Mål 5

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet skall öka.

Återrapportering 5

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Hög transportkvalitet

Långsiktigt mål

Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet skall successivt förbättras.

Mål 1

Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under 2007 förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med 2006.

Mål 2

Restriktioner på det statliga vägnätet skall minska.

Återrapportering 1 och 2

Redovisa

- jämnhet på det statliga vägnätet, km och andel, uppdelad på skogslän, dvs. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa, respektive övriga landet, och

- nedsatt bärighet för hela det statliga vägnätet samt för det vägnät som pekats ut som viktigt för näringslivet, km och dygnskm.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Säker trafik

Långsiktigt mål

Antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i vägtrafikolyckor skall understiga 270 personer 2007 inom hela vägtransportsektorn.

Mål 1

Vägverket skall genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2007 minskar med minst 20 personer jämfört med 2006.

Återrapportering 1

Redovisa

- beräknat antal färre dödade och färre svårt skadade till följd av Vägverkets åtgärder, och

- antal dödade och svårt skadade personer i vägtrafiken.

Mål 2

Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns och ungas trafiksäkerhet skall prioriteras.

Återrapportering 2

Olyckor med barn och unga inblandade skall redovisas. Även åtgärder som vidtagits med huvudsyftet att öka barns och ungas säkerhet i vägtransportsystemet samt kostnaderna för dessa åtgärder skall redovisas.

1.1.1.4

Verksamhetsgren God miljö

Långsiktigt mål 1

Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå.

Långsiktigt mål 2

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet skall inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN).

Återrapportering 2

Redovisa beräknade överskridanden av fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet (antal km).

Långsiktigt mål 3

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 procent till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och prioritering av de mest bullerutsatta människorna.

Långsiktigt mål 4

Senast 2010 skall alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten som är avsett att användas som dricksvatten, uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik.

Långsiktigt mål 5

Infrastrukturen skall planeras utifrån en helhetssyn som inkluderar en strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet samtidigt som intrången minimeras.

Mål för verksamhetsåret

 

Mål 1

Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 40 000 ton under 2007.

Återrapportering 1

Redovisa åtgärder och beräknad effekt av Vägverkets åtgärder för att minska koldioxidutsläppen (ton).

Mål 2

Vägverket skall under 2007 åtgärda vägtrafikbullret för boende som utsätts för ljudnivåer överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder. Genom Vägverkets åtgärder skall antalet bullerutsatta boende minska såväl längs det statliga vägnätet som utmed kommunernas vägnät där åtgärder utförs med hjälp av statliga bidrag.

Återrapportering 2

Redovisa beräknad effekt av Vägverkets åtgärder såvitt avser antal boende vars bullermiljö åtgärdats och som inte längre har bullernivåer över riktvärdena inomhus samt kostnaderna för dessa åtgärder.

Mål 3

Antalet konsumenter med skyddad dricksvattentäkt skall öka.

Återrapportering 3

Redovisa antal konsumenter vars dricksvattentäktsskydd har tryggats samt antal åtgärdade stora vattentäkter.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål och återrapportering finns upptaget tidigare i detta avsnitt under rubrikerna Hög transportkvalitet och Ett tillgängligt transportsystem.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Ett jämställt transportsystem

Mål 1

Övriga transportpolitiska etappmål skall följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Återrapportering 1

Redovisa hur arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten har bedrivits. Vidare skall en uppföljning av övriga transportpolitiska etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv redovisas. Individbaserad statistik skall presenteras och analyseras utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten skall ej öka i förhållande till KPI.

Återrapportering 1

Redovisa avgift per ärende jämfört med KPI.

Mål 2

Produktiviteten för drifts- och underhållsverksamheten skall öka.

Återrapportering 2

Redovisa Vägverkets inre effektivitet för drift och underhåll.

Mål 3

Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.

Återrapportering 3

Redovisa lönsamheten för affärsenheterna i förhållande till branschen i övrigt.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Beträffande mål och återrapportering för myndighetens verksamhet inom verksamhetsområdena Svåra påfrestningar och Civilt försvar inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2007 avseende verksamhetsgrenarna Krisberedskapsförmåga och Försvarasförmåga inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Övrig återrapportering

Vägverket skall i resultatredovisningen redovisa väsentliga prestationer i ekonomiska termer som utförts under året. Kostnader per prestation skall redovisas.

Rapportering skall göras av Vägverkets totala kostnader enligt Vägverkets struktur och processer. Administrationskostnader skall särredovisas.

Nyckeltal/statistikuppgifter

Vägverket skall redovisa nedanstående statistikuppgifter och nyckeltal. Redovisningen skall ske i form av tidsserier på fem eller om möjligt tio år som möjliggör analys av utvecklingstrender. De olika uppgifterna kan utgöra grund för redovisningen av måluppfyllelse för delmålen.

1. Ett tillgängligt transportsystem,

2. Hög transportkvalitet,

3. Säker trafik,

4. God miljö,

5. Positiv regional utveckling, och

6. Ett jämställt transportsystem.

Statistik/Nyckeltal

Mot delmål

Trafikarbete (fordonskm) på väg, även särredovisat för personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och motorcykel/moped

1,2

Vägtrafikens energieffektivitet (MJ/personkm och MJ/tonkm)

4

Antal km och andel av det statliga vägnätet som är belagt

1,2

Bärighetsklass på det statliga vägnätet, km, uppdelat på skogslän respektive övriga landet

2,5

Antal km enskild väg som erhåller statsbidrag, bidragsunderlag per km samt statens bidragsandel

1,2

Andelen uppfyllda serviceåtaganden för de produkter och tjänster som har serviceåtagande

1,2,3,5

Uppnådd driftstandard, uppdelad på skogslän respektive övriga landet

1,2,3,5

Antalet dödade och polisrapporterade svårt skadade; totalt, samt dödade fördelade på väghållare och trafikantkategori

3,6

Antalet anmälda rattfylleribrott/drograttfylleribrott

3

Utveckling av andelen bilförare och passagerare som använder bilbälte fördelade på yrkestrafik och övrig trafik

3

Utveckling av andelen cyklister som använder cykelhjälm

3

Utveckling av andelen trafikarbete över gällande hastighetsgräns

3

Vägtrafikens utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och kolväten (ton), även särredovisat för personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och motorcykel/moped.

4

Bränsleförbrukning (1/100 km) och koldioxidutsläpp (g/km) för nya bensin och dieseldrivna personbilar, även uppdelat per bränsle

4

Andelen (%) förnybara bränslen inom vägtransportsektorn

4

Andel nya bilar fördelade efter drivmedlen bensin, diesel, el, alkohol/etanol, gas samt hybriddrift

4

Antal boende som utsätts för vägtrafikbuller med ljudnivåer överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller inomhus i bostäder längs statliga vägar, även särredovisat för maxbuller respektive ekvivalent buller

4

Användning av vägsalt totalt samt för statliga vägar även i relation till väderlek och saltvägnätets längd

4

Andelen kvinnor och män på olika nivåer inom myndighetens verksamhet

6

Genomsnittlig kötid för kunskapsprov och körprov för körkort för hela landet och för varje uppkörningsort


Andel godkända förarprov


Kostnaden för administration, totalt och per årsarbetskraft exklusive affärsenheterna


Kostnad för beställning och uppföljning i förhållande till beställd volym inom statlig väghållning


Personalsammansättningen med avseende på kön, ålder och utbildning


Omfattningen av de sammanlagda framtida ekonomiska förpliktelserna som verket iklätt sig t.o.m. år 2007


Antal projekt där gestaltningsprogram upprättats


Kostnader och à-priser för beläggningsunderhåll, grusvägsunderhåll och färjetransporter.
Övrig rapportering i årsredovisningen

Redovisning av genomförda åtgärder i nationell väghållningsplan respektive regionala länsplaner för transportinfrastruktur, för de delar där Vägverket har genomförandeansvar. För de regionala planerna skall Vägverket också redovisa statsbidrag som utbetalats enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och vilka typer av åtgärder som i huvudsak erhållit bidrag.

En samlad redovisning av länsplanerna, av vilken det skall framgå hur stor andel av respektive länsplan som genomförts samt fördelningen inom landet totalt mellan olika väghållningsåtgärder respektive mellan statsbidrag till olika ändamål i länsplanerna.

En samlad redovisning av efterkalkyler för väginvesteringar större än 100 miljoner kronor skall redovisas för objekt som öppnats för trafik år 2004.

En samlad redovisning av väginvesteringar större än 5 miljoner kronor som öppnats för trafik under året skall göras. Slutlig kostnad skall jämföras med plankostnad. Objekt med en slutlig kostnad som överstiger 100 miljoner kronor skall redovisas separat.

Redogörelse för Vägverkets kvalitetsarbete med att certifiera lednings- och styrsystem.

Redogörelse för fyrstegsprincipens utveckling och användning i Vägverkets verksamhet under året.

Redogörelse för åtgärder som vidtagits som del av verkets internationella arbete och som bedöms väsentligt ha bidragit eller väsentligt kan komma att bidra till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.

Redogörelse för vilka medel som avsatts för utbyggnaden av ATK (Automatisk TrafikKontroll).

Redogörelse för bidrag som betalats inom ramen för storstadsöverenskommelserna i Stockholm och Göteborg i förhållande till plan i överenskommelserna.

Redogörelse för investeringsprojekt som förskotterats av kommun eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt.

Redogörelse av det uppdrag som regeringen beslutade den 30 juni 2005 att Vägverket tillsammans med Skogsstyrelsen skulle åtgärda körskador till följd av stormen den 8-9 januari 2005 (N2005/1634/HUB).

Redovisning av hur arbetet med att stödja statliga myndigheter att ta fram metoder för att integrera kvalitetssäkring av transporter i miljöledningssystem eller andra ledningssystem fortskrider, effekter, erfarenheter samt förslag till hur myndigheternas arbete med kvalitetssäkring av transporter kan vidareutvecklas och effektiviseras.

För den avgiftsbelagda verksamheten skall redovisning i årsredovisningen för år 2007 ske i förhållande till tabellerna i avsnitt 7 Avgifter och bidrag. Väsentliga avvikelser mot budgeten skall analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet skall jämföras med beräknat resultat.

Redovisning av vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen.

Redovisning av

· lån som tagits upp med fördelning på ändamål och objekt,

· ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål och objekt,

· kostnader för forskning, utveckling och demonstration,

· kostnader för representation och utrikes resor, samt

· ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) för att skydda bolagets egna kapital.

Redovisa insatser avseende marknadskontroll som vidtagits för att säkerställa att de varor som faller under Vägverkets ansvarsområde och som gjorts tillgängliga på marknaden uppfyller gällande krav samt resultat av och kostnader för dessa insatser.   

Vägtrafikinspektionen skall rapportera vilka analyser som gjorts av förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning och funktion.

Vägtrafikinspektionen skall rapportera inspektionens bedömning av vilka åtgärder systemutformarna vidtagit med anledning av förda dialoger.

Vägtrafikinspektionen skall rapportera vilka samverkansprojekt som genomförts under året.

Vägtrafikinspektionen skall rapportera vilka FoU-projekt som slutförts under året.

Rapportering i sektorsredovisningen

Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot angivna långsiktiga mål och etappmål för hela vägtransportsektorn.

Vägverket skall redovisa de mest betydelsefulla överenskommelser som träffats med aktörer som bedöms ge väsentligt bidrag till att de transportpolitiska målen uppfylls samt det huvudsakliga innehållet i dessa överenskommelser.

Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde stimulera till svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Vägverket skall också verka för att frågor med särskild relevans för Sverige ges prioritet inom detta program. Vägverket skall redovisa sina aktiviteter.

Vägverket skall, utifrån den av riksdagen godkända strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige (prop. 1997/98:182, bet. 1998/99:SoU6, rskr. 1998/99:171), redovisa hur arbetet med att integrera ett barnperspektiv i verksamheten har bedrivits under året.

Vägverket skall redovisa vilka åtgärder verket vidtagit för att bidra till att uppfylla målet om att en effektiv och säker IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas tillgänglig i hela landet. Vidare skall Vägverket lämna en översiktlig redovisning om förfrågningar från operatörer om att nyttja verkens infrastruktur för att dra fram ledningar eller anlägga radioantenner.

Ekonomisk återrapportering

Vägverket skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2007-2010 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna skall kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. Prognoskommentarerna skall vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen skall kommenteras. Redovisning skall ske i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

den 23 januari 2007,

den 7 mars 2007,

den 2 maj 2007,

den 2 augusti 2007, och

den 30 oktober 2007.

Redovisning skall ske varje kvartal av resultatet för Vägverkets produktionsverksamhet i egen regi skiljt från Vägverkets övriga verksamhet. Kvartalsrapporterna skall redovisas senast 8 veckor efter utgången av varje kvartal.

Rapportering utanför årsredovisningen

Vägverket skall tertialvis till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa beredningsläget för tillåtlighetsärenden enligt miljöbalken respektive fastställelse av arbetsplaner, dvs. vilka ärenden som överlämnats till regeringen, vilka ärenden som bereds av Vägverket samt vilka ärenden som beräknas inkomma till huvudkontoret från regionerna.

3

Organisationsstyrning

Vägverket skall, med hänsyn till anvisade medel, genomföra investeringar och förbättringsåtgärder på det nationella stamvägnätet i enlighet med den nationella väghållningsplanen. På det statliga vägnätet i övrigt skall, med hänsyn till anvisade medel, investeringar och förbättringsåtgärder genomföras i enlighet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Genomförandet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur skall ske på sådant sätt att en lika stor andel av respektive länsplan har genomförts till 2010. Respektive åtgärd skall genomföras rationellt och effektivt.

Vägverket skall senast den 1 mars 2007 överlämna Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjandes (NTF) resultatredovisning för 2006 med tillhörande revisorsintyg till regeringen. NTF skall i resultatredovisningen ha redovisat och kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de ovan angivna målen på trafiksäkerhetsområdet. Resultatredovisningen skall ha upprättats enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. NTF:s revisorer skall ha granskat resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen skall ske i revisorsintyg (se nedan under anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag, anslagsposten 1, villkor för utbetalning av medel till NTF).

Vägverket skall vid begäran från Rikstrafiken om bistånd av sakkompetens vid trafikupphandling ställa sådana resurser till förfogande. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan myndigheterna.

Vägverket skall med beaktande av de förändringar som skett under de senaste åren avseende den statliga FoU-finansieringen inom sitt verksamhetsområde stimulera forskning, teknisk utveckling och demonstrationsverksamhet. En del i detta arbete är att främja ett svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

Vägverket skall bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i dess uppdrag att senast den 18 maj 2007 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för 2006.

Vägverket skall redovisa sitt miljömålsarbete till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

Inom ramen för politiken för global utveckling (PGU) får Vägverket utföra uppdrag utanför Sverige. Sådana uppdrag finansieras av Sida och skall utföras i samråd med Sida. Större PGU-uppdrag som avses pågå under längre tid än tre år skall underställas regeringens prövning. Vägverket skall i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för uppdragsverksamheten som utförs utanför Sverige. Vägverket skall också förbättra samordningen mellan relevanta offentliga aktörer i syfte att det svenska trafiksäkerhetsarbetet än bättre skall kunna öka svenska företags konkurrenskraft. Utgångspunkten i arbetet bör tas i den strategi som Nutek presenterat i rapporten "Säker trafik för goda affärer". Vägverket skall i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för detta arbete.  

Vägverket skall ta ansvar för och vara pådrivande i arbetet med att utveckla säkra och funktionella alkolås (system som förhindrar körning under alkoholpåverkan). Standardisering av tekniken för alkolås på internationell och nationell nivå skall särskilt beaktas. Vägverket skall i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse av hur detta arbete fortskrider.

Vägverket skall förbereda för en fortsättning av trängselskattesystemet i Stockholms innerstad. Regeringen har för avsikt att lägga en proposition till riksdagen så att vägavgifter i form av trängselskatt kan införas under första halvåret 2007. 

I ledningsgrupper skall inget kön ha en representation som understiger 40 procent senast 2010. Vägverket skall i årsredovisningen redovisa arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning internt samt redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper.

Vägverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Vägverket skall säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande.

4

Uppdrag

Antidiskrimineringsstrategier

1. Vägverket skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (Regeringens skrivelse 2005/06:95). Samråd skall ske med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Myndigheten för handikappolitisk samordning vid upprättande av strategin. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2007.

Efterrening av kväveoxider

2. Vägverket skall utveckla metoder för tillsyn av funktionaliteten hos avancerade system för efterrening av kväveoxider hos tunga fordon, särskilt så kallade SCR-system, som kräver tillsats av urea (ammoniaklösning) eller andra reduktionsmedel. En undersökning av olika metoder skall redovisas senast den 31 mars 2008 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet). Undersökningen skall omfatta metoder både för övergripande kontroll på systemnivå (tillgång till och förbrukning av urea i förhållande till aktuellt fordonsbestånd och dess trafikarbete) och metoder för kontroll på fordonsnivå (löpande kontroll och hållbarhetskontroller).

De föreslagna metoderna för övervakning och kontroll av funktionaliteten hos avancerade system för efterrening av kväveoxider hos tunga fordon skall testas och utvärderas under 2008. Vid behov skall Vägverket föreslå nationella regler för att säkerställa funktionaliteten hos efterreningssystem för kväveoxider hos tunga fordon. Vägverket skall även redovisa kostnaderna för ett utbyggt system med regelbundna kontroller enligt ovan. Denna del av uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 31 mars 2009. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Naturvårdsverket.

Transportkvalitet

3. Vägverket skall föreslå indikatorer för uppföljningen av det transportpolitiska delmålet Hög transportkvalitet. Utgångspunkten skall vara regeringens bedömning av delmålet och etappmålet i propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160). Uppdraget skall genomföras i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 augusti 2007.

Regional utveckling

4. Vägverket skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Medverkan skall ske i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet och andra myndigheter. Uppdraget skall redovisas senast den 2 juli 2007 och i årsredovisningen.

5. Landsbygdsutveckling

5. Vägverket skall bistå Regeringskansliet vid framtagandet av en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

6. Kostnader för transporter av uttjänta bilar

6. Vägverket skall i samråd med Naturvårdsverket analysera hur en långsiktig lösning kan utformas gällande kostnaderna för transporter av uttjänta bilar till bilskrotar och därmed hindra att uttjänta bilar överges. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2007.

6. Förenklingsuppdrag

7. Vägverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet)i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010. Vägverket skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Vägverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

8. Stormen Gudrun

8. Vägverket skall fullfölja riktlinjerna i det uppdrag som regeringen beslutade den 30 juni 2005 att Vägverket tillsammans med Skogsstyrelsen skulle åtgärda körskador till följd av stormen den 8-9 januari 2005 (N2005/1634/HUB). Finansiering sker genom medel från anslag 41:2 Insatser för skogsbruket, anslagspost 4 Stormstöd som disponeras av Skogsstyrelsen (N2007/3941/FIN). På anslagspost 4 Stormstöd får 30 000 000 kronor användas för bidrag till reparationer och underhåll av enskilda vägar med anledning av körskador som uppkommit till följd av stormen. Vägverket skall rekvirera medel från Skogsstyrelsen för detta ändamål. Vägverket skall i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för detta arbete.   

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:1

Vägverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket847 468
ap.1Vägverkets administration (ram)826 968
ap.2Vägtrafikinspektionen (ram)20 500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet15 104
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)15 104

Villkor för anslag 36:1

ap.1 Vägverkets administration

Från anslagsposten 1 bekostas kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrig stödverksamhet och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

ap.2 Vägtrafikinspektionen

Från anslagsposten 2 bekostas Vägtrafikinspektionens arbete. Anslagsposten disponeras av chefen för Vägtrafikinspektionen.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas av Regeringskansliet för att bekosta transportpolitiska utredningar.

36:2

Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket23 831 652
ap.1Sektorsuppgifter (ram)517 000
ap.2Myndighetsutövning (ram)299 550
ap.3Statlig väghållning (ram)22 022 102
ap.3.1Investeringar i nationell plan (ram)2 806 000
ap.3.2Investeringar i regional plan (ram)1 925 000
ap.3.4Drift och underhåll (ram)7 434 102
ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)8 608 000
ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)1 249 000
ap.4Bidrag (ram)993 000
ap.4.1Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (ram)702 000
ap.4.2Storstadsöverenskommelser (ram)35 000
ap.4.3Bidrag i regionala planer (ram)256 000
Disponeras av Verket för innovationssystem5 000
ap.8Till Verket för innovationssystem (ram)5 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll450
ap.6Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (ram)450
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet1 978
ap.5Till Regeringskansliets disposition (ram)1 978

Villkor för anslag 36:2

ap.1 Sektorsuppgifter

Vägverket får använda medel från anslagsposten 1 för

a) samlande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö, kollektivtrafik, handikappfrågor, fordon, yrkesmässig trafik, väginformatik, sektors-FoU och bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter inom områdena miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet,

b) att bekosta informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sektorsansvar,

c) att bekosta ett samlat program för teknisk utveckling, demonstration och införande av nya lösningar som bidrar till att de transportpolitiska målen nås med beaktande av de näringspolitiska målen,

d) att finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsverksamhet som är av principiell eller strategisk betydelse för vägtransportsystemets utveckling,

e) att bekosta åtgärder som är av betydelse för vägtransportsystemets utveckling i de fall det inte finns någon annan huvudman som har ett entydigt ansvar,

f) att i vissa fall finansiellt stödja åtgärder inom vägtransportsystemet som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns, och

g) att bekosta projektledning, administration och övriga förberedelsearbeten inför ITS kongress 2009. Ianspråktagna medel skall återbetalas till anslaget efter kongressen.

Beslut om finansiering enligt punkterna b) och d-f) skall, om beslutet avser en kostnad på 5 miljoner kronor eller mer, underställas regeringens prövning.

Vägverket skall från anslagsposten 1 till NTF utbetala ett organisationsstöd på 25 miljoner kronor. Vägverket skall efter samråd med NTF besluta om när under året utbetalningar skall ske. För att utbetalning skall ske skall NTF redovisa sin verksamhet enligt de krav som anges i avsnitt 3 Organisationsstyrning.

ap.2 Myndighetsutövning

Vägverket får använda medel från anslagsposten 2 för kostnader till följd av sådan verksamhet som avses i 4 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket och som inte täcks av anslaget 36:1 Vägverket: Administration eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 7 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.

Medel från anslagsposten 2 får användas även för utgifter med anledning av uppgiften att förbereda för en fortsättning av trängselskattesystemet i Stockholms innerstad.

36:2 ap.3 Statlig väghållning

Vägverket får disponera medel från anslagsposten 3 för statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift, underhåll, fysiska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det statliga vägnätet samt räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar och anläggningstillgångar).

ap.3.1 Investeringar i nationell plan

a) Vägverket skall från delposten 3.1 avräkna hälften av eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorat aktieägartillskott till SVEDAB AB.

b) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.2 Investeringar i regional plan

Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.4 Drift och underhåll

Från delposten 3.4 får Vägverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a § och 25 § väglagen (1971:948).

ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel från anslagsposten 3.5 får användas av Vägverket för att betala ränta och amorteringar på lån upptagna för väg E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och Svinesundsförbindelsen, Södra länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt, lånefinansierade projekt inom ramen för Göteborgsöverenskommelsen, lån för de prioriterade vägprojekten enligt villkor 5 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 6 samt den lånefinansierade närtidssatsningen för ett snabbare genomförande av gällande investeringsplaner enligt villkor 1 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 6.

Anslagsposten 3.5 ökas med anledning av riksdagens beslut om tilläggsbudget i samband med 2008 års budgetproposition. Ökningen är 7000 000 000 kronor och ska användas av Vägverket för att amortera av låneskulden.

36:2 ap.4 Bidrag

Medel från anslagsposten 4 får användas för de statsbidrag som Vägverket administrerar (statsbidrag till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, förbättring av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar).

ap.4.1 Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

Från delposten 4.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.4.2 Storstadsöverenskommelser

Från delposten 4.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Vägverket från delposten 4.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.4.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 4.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.5 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten 5 kan betalas ut till följande: Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsnämnden, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten samt Konsumentverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen vari Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som skall utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.8 Till Verket för innovationssystem

Medel från anslagsposten 8 skall användas av Verket för innovationssystem för samverkansprogrammet för miljöanpassad fordonsteknik.

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket57 594
ap.2Vägverket (ram)57 594

Villkor för anslag 36:5

ap.2 Vägverket

1. Anslaget disponeras av Banverket, Vägverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket enligt nedan för av Europeiska gemenskapen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande Europeiska gemenskapens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

2. Alla verken disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som av respektive myndighet redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.


Underindelning av anslag

1. Banverket (Ram) 141 504 000 kr

2. Vägverket (Ram) 57 594 000 kr

3. Luftfartstyrelsen (Ram) 29 641 000 kr

4. Sjöfartsverket (Ram) 19 761 000 kr

Summa 248 500 000 kr

36:17

Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket447 300
ap.3Trängselskatt: Admin - del till VV (ram)447 300
Disponeras av Skatteverket7 700
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)7 700
Disponeras av Domstolsverket6 000
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)6 000

Villkor för anslag 36:17

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Sveriges Domstolar får använda medel från anslagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 2 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.3 Trängselskatt: Admin - del till VV

Vägverket får använda medel från anslagsposten 3 för system- och administrationskostnader till följd av trängselskatten samt kostnader för uppföljning.    

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
36:1 Vägverket: Administration
ap.120 8003 %0
ap.25133 %0
ap.303 %0
36:2 Väghållning och statsbidrag
ap.151 700Allt0
ap.230 000Allt0
ap.3.1280 600Allt0
ap.3.2192 500Allt0
ap.3.4743 410Allt0
ap.3.5160 800Allt0
ap.3.6124 900Allt0
ap.4.170 200Allt0
ap.4.23 500Allt0
ap.4.325 600Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.80Allt0
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.22 2683 %0
36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
ap.1600Allt0
ap.2770Allt0
ap.344 730Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
36:2 Väghållning och statsbidrag
ap.1624 000166 000448 000
ap.3.110 312 0002 617 0007 520 000
ap.3.22 353 0001 392 000921 000
ap.3.410 368 0003 626 0006 566 000
ap.3.533 917 0002 015 00031 327 000
ap.3.6677 000300 000366 000
ap.4.1589 000565 00014 000
ap.4.290 00050 00038 000
ap.4.370 00069 0001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vägverket bemyndigas att under 2007 i fråga om ramanslaget 36:2 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 59 000 miljoner kronor efter 2007. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Vägverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 050 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 713 342
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)20 500 000
- varav RAMÖVR.INV20 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Vägverket disponerar under budgetåret 2007 en låneram om 2 100 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 713 342 000 kronor.

1. Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand skall inbetalningar av anslagsmedel till Vägverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta skall justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Vägverkets räntekonto disponeras av Vägverket. Resultatet av Vägverkets kassahållning skall särredovisas i Vägverkets årsredovisning.

I fråga om räntekonton i Riksgäldskontoret gäller att separata konton skall finnas för de projekt som finansieras med lån och där garanti har utfärdats av Riksgäldskontoret.

2. Utbetalningen från de räntekonton i Riksgäldskontoret som avser projekt inom ramen för de nya trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg får inte överstiga inbetalningarna med mer än 100 miljoner kronor vardera. Verksamheterna skall redovisas var för sig.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Vägverket disponerar övriga krediter om 20 500 miljoner kronor.

1. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för den s.k. närtidssatsningen 2002-2004. Upplånade medel skall amorteras med start 2005 och vara slutamorterade 2015.

2. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden av E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby).

3. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar som ersätter färjor. Varje sådant objekt skall underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering skall övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

4. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för vägprojekten Södra Länken, Rv 73 delen Fors-Jordbro, Södertörnsleden, E18 delen Söderhall-Rösa, Götaleden, Gårda, Åbromotet samt övriga delar inom de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg.

5. Vägverket disponerar under 2007 en låneram om högst 3 800 miljoner kronor för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

Övrigt

1. Vägverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar där förskottering (lån) sker från kommuner eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Vägverket och regeringen godkända förskotteringarna får ej överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.5 och 3.6 under anslag 36:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor skall underställas regeringens prövning.

2. Vägverket får inom en ram av 500 miljoner kronor ställa borgen för lånefinansierade vägobjekt samt andra väganordningar i anslutning till dessa vilka skall finansieras med avgifter. För projekt för vilka det ekonomiska åtagandet överstiger 30 miljoner kronor skall regeringens bemyndigande inhämtas. Vägverket får disponera anslagsmedel för att teckna aktier i sådana bolag för avgiftsbelagda objekt. Eventuella förluster i dessa bolag skall betalas från Vägverkets anslagsmedel. Vägverket har även rätt att, efter regeringens godkännande, bilda helägda bolag i de fall en sådan verksamhetsform är mest ändamålsenlig för avgiftsfinansierade projekt.

3. Vägverket skall som en av förvaltarna av statens aktier i SVEDAB AB, tillsammans med Banverket, oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje tillfälle skall uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Vägverket och Banverket skall vidare årligen lämna erforderliga villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Aktieägartillskottet skall lämnas med 50 procent vardera av Vägverket och Banverket.

4. Vägverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

5. Vägverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 3 respektive 4 under anslag 36:2 med den fördelning på delposter som Vägverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

6.2

Utbetalningsplan

Till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 390 961
2007-02-251 390 961
2007-03-251 390 961
2007-04-251 390 961
2007-05-251 390 961
2007-06-251 390 897
2007-07-251 390 897
2007-08-0288 460
2007-08-251 390 897
2007-09-0288 460
2007-09-251 390 897
2007-10-0288 460
2007-10-251 390 897
2007-11-0288 460
2007-11-251 390 897
2007-12-0288 460
2007-12-057 000 000
2007-12-251 390 933
Summa24 133 420
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vägverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:1 ap.1Vägverkets administration
36:1 ap.2Vägtrafikinspektionen
36:2 ap.1Sektorsuppgifter
36:2 ap.2Myndighetsutövning
36:2 ap.3.1Investeringar i nationell plan
36:2 ap.3.2Investeringar i regional plan
36:2 ap.3.4Drift och underhåll
36:2 ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar
36:2 ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
36:17 ap.3Trängselskatt: Admin - del till VV
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-08-021 200
2007-09-021 200
2007-10-021 200
2007-11-021 200
2007-12-021 200
Summa6 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:17 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-08-021 540
2007-09-021 540
2007-10-021 540
2007-11-021 540
2007-12-021 540
Summa7 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:17 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Fordon och förare90 668-7 849779 000768 00011 00093 819
Uppdragsverksamhet
VV Produktion-86 40039 0002 259 5002 217 30042 200-5 200
VV Konsult6 5001 700155 200147 6007 60015 800
VV Färjeleder3 400-40033 50031 7001 8004 800
Utbildningstjänster6 33120013 86013 3335277 058
Informationsuttag154 60236 77087 75039 68148 069239 441
Administration av felparkeringsavgifter6 7092 50012 45511 0871 36810 577
Försäljning av personliga skyltar-2 179511 0001 493-493-2 621
Uthyrning av reservbroar5001 5141 0001 00002 014
Övriga uppdrag2 85654731 62932 765-1 1362 267
Summa92 31981 8822 595 8942 495 95999 935274 136
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.25110015 20015 20000
Kontrollavgift: motorfordons avgasrening och motorbränslen25340024 60024 60000
Summa0039 80039 80000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Vägverkets offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Vägverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. skall redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Vägverket skall månadsvis till respektive länsstyrelse utbetala medel motsvarande den del av avgiftsintäkterna som hänför sig till ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgiftsintäkterna för aktuella ärendetyper.

4. Vägverkets offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet skall över tiden uppvisa ett nollresultat.

Ärendetyp

Avgift angiven i kronor

Varav Vägverkets avgiftsintäkter

Varav länsstyrelsernas avgiftsintäkter

Taxiförarlegitimation

480

120

360

Körkortstillstånd
- efter återkallelse

1 055

55

1 000

- i annat fall

220

55

165

Körkortsunderlag på grund av
- körkortstillstånd

220

55

165

- körkortstillstånd efter återkallelse

1 055

55

1 000

- att utländskt körkort skall bytas mot svenskt

465

120

345

- förlängning enl. 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

315

120

195

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag skall ersättning tas ut. Vägverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för den verksamhet där det ekonomiska målet full kostnadstäckning tillämpas. För uppdragsverksamhet med andra grunder för prissättning krävs regeringens ställningstagande.

Vägverket skall årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning med pålägg upp till en nivå som bedöms som marknadsmässig i förhållande till jämförbara konkurrenter. Vägverkets resultat av denna verksamhet skall användas till trafiksäkerhetsåtgärder.

3. För Vägverkets produktionsverksamhet gäller särskilda föreskrifter enligt regeringens beslut den 18 januari 1996 (nr 2) om direktiv avseende Vägverkets produktion i egen regi m.m. Genom regeringsbeslut i form av 1997 års regleringsbrev för Vägverket ändrades beslutet den 18 januari 1996 på så sätt att andra meningen i punkten 5 första stycket inte längre skall gälla.

4. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

5. Vägverket får för att täcka sina kostnader avräkna 14 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter skall kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624 - Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".

6. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar skall föras till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning skall särredovisas i årsredovisningen

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras77 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt drift och underhåll av avgiftstation.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader mot anslag det budgetår verksamheten utförs.

b) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

c) Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 6 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

d) Vägverket medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

e) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 15 a § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Niklas Lundin
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsstyrelsen
Kopia till

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet/TR
Näringsdepartementet/ITP
Näringsdepartementet/ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Handikappombudsmannen
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Konsumentverket
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Järnvägsstyrelsen
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
Myndigheten för handikappolitisk samordning