Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2008-02-07
S2008/1233/SF
Försäkringskassan
Adolf Fredriks kyrkogata 8
103 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försäkringskassan
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86, prop. 2007/08:1, utg.omr. 10, bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/2008:68, prop. 2007/08:1, utg.omr. 11, bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/2008:68, prop. 2007/08:1, utg.omr. 12, bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/2008:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans huvudsakliga uppgifter är att handlägga enskilda ärenden inom socialförsäkrings- och bidragssystemen. I uppdraget ingår också att medverka till att arbetsförmågan hos enskilda tas tillvara så att förutsättningarna till försörjning via eget arbete ökar.

Verksamheten omfattar politikområdena 19-21 i sin helhet samt delar av politikområdena 13 och 16. Politikområdena är indelade i verksamhetsområden. Därutöver ingår Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten (se tabellen nedan). 

Försäkringskassans verksamhet delas in i följande verksamhetsgrenar:

 • ärendeproduktion,
 • information, samt
 • stabs- och expertfunktion.

Stora utmaningar

Försäkringskassan står inför stora utmaningar 2008 och de närmaste åren därefter.

Regeringen genomför 2008 och framåt flera reformer som direkt påverkar Försäkringskassan. Samtidigt genomför myndigheten på eget initiativ en omfattande organisationsförändring för att skapa enkla kontaktvägar, snabb handläggning och leverera rätt beslut. Försäkringskassan ska ta emot och genomföra reformer under pågående förändring samtidigt som en effektiv och rättssäker verksamhet ska upprätthållas. Det finns risk för tillkortakommanden samt missnöje hos medborgarna. Sammantaget ställer detta stora krav på Försäkringskassan och dess ledning att leda och genomföra sitt uppdrag de närmaste åren.

Det är särskilt viktigt att motverka att personer via långvarig sjukskrivning hamnar i permanent utanförskap. Likaså måste de som redan är långtidssjukskrivna eller har aktivitets- eller sjukersättning stödjas till återgång i arbete. Regeringen genomför nu ett samlat åtgärdspaket för att få en välfungerande sjukförsäkring med fler vägar tillbaka till arbete.

Vidare genomförs en stor tandvårdsreform som innebär att ett nytt statligt tandvårdsstöd införs.

För tilltron till socialförsäkringen är det också nödvändigt att förhindra obehörigt nyttjande av försäkringen. Försäkringskassans insatser för att minska förekomsten av felaktiga utbetalningar ska därför förstärkas väsentligt i förhållande till nuvarande nivå.

Regeringens satsningar tillsammans med Försäkringskassans pågående organisatoriska förändringar ställer betydande krav på myndighetens verksamhet under 2008 och åren därefter. Det är av största vikt att Försäkringskassan genomför sitt samlade uppdrag med stärkt kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Vidare ska förändringsarbetet leda till besparingar.

För att ge Försäkringskassan rimliga förutsättningar att klara sitt samlade åtagande 2008 och framåt har myndigheten tilldelats 700 miljoner kronor genom tilläggsbudget i slutet av 2007.

Tvärsektoriella frågor

Försäkringskassans interna och externa verksamhet ska, där det är relevant, genomsyras av de särskilda krav som regeringen ställer inom nedanstående områden.

 • Barnpolitik och barnets rättigheter,
 • demokrati och mänskliga rättigheter,
 • ekonomisk brottslighet,
 • folkhälsa,
 • global utveckling,
 • handikappolitik och funktionshindrades rättigheter,
 • integrationspolitik,
 • jämställdhetspolitik,
 • miljöpolitik,
 • minoritetspolitik,
 • regional utvecklingspolitik,
 • totalförsvar,
 • ungdomspolitik, och 
 • urban utvecklingspolitik.

De tvärsektoriella frågorna ska belysas i rapporter, uppdrag och återrapporteringar m.m.

I bilaga 2 till detta regleringsbrev redovisas de olika grundläggande styrdokument som gäller för Försäkringskassans arbete med de tvärsektoriella frågorna.

Mål för Försäkringskassans administration

Det finns tre mål för Försäkringskassans administration. Dessa gäller för verksamheten oavsett politikområde.

 1. Tilltron till socialförsäkringen och dess administration ska vara hög.
 2. Administrationen av socialförsäkringen ska vara rättssäker, effektiv och ha hög kvalitet.
 3. Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen ska inte förekomma.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen för de administrativa målen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

I bilaga 3 till detta regleringsbrev presenteras en översikt över Försäkringskassans målstruktur.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
TandvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
HandikappolitikDelaktighet och jämlikhetÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaErsättning vid och åtgärder mot ohälsaÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk äldrepolitikErsättning vid ålderdomÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid dödsfallÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk familjepolitikFörsäkringÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Behovsprövade bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Generella bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÅlderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information

1.1.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.1.2

Verksamhetsområde Tandvård

1.1.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.1.2.2

Verksamhetsgren Information

1.1.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.2

Politikområde Handikappolitik

1.2.1

Verksamhetsområde Delaktighet och jämlikhet

1.2.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.2.1.2

Verksamhetsgren Information

1.2.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.3

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Inriktning för politikområdet

Det samlade utanförskapet ska minska. En politik för full sysselsättning och därmed minskat utanförskap innebär en politik som långsiktigt ökar arbetskraftsutbudet samt minskar arbetslösheten och sjukfrånvaron.

Sjukförsäkringen ska ge inkomsttrygghet för den som drabbas av sjukdom eller skada. Samtidigt ska den ge motiv och möjlighet att återgå till arbete.

Arbetslinjen och tillvaratagande av arbetsförmåga ska vara vägledande i sjukskrivningsprocessen.  

Försäkringskassan ska främja insatser som syftar till att motverka långtidssjukskrivning och utanförskap genom aktiva och tidiga insatser. Försäkringshandläggningen ska präglas av kvalitet och likformighet.

Sjukskrivningsprocessen ska förbättras genom fasta hållpunkter som tydliggör arbetsgivarnas ansvar och tar tillvara alla möjligheter för sjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att kunna återgå i arbete. Viktiga verktyg för detta arbete kommer att vara rehabiliteringsgaranti och en utbyggd företagshälsovård.

För dem som är långtidssjukskrivna ska Försäkringskassan i samverkan med berörda aktörer vidta åtgärder för att stärka möjligheterna att återgå i arbete.

1.3.1

Verksamhetsområde Ersättning vid och åtgärder mot ohälsa

Mål 1

Försäkringskassan ska bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för minskad sjukfrånvaro.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

Specifik återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa förändringar i attityder till och kunskap om sjukförsäkringen.

Mål 2

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av tidiga och aktiva insatser dels för att undvika långvarig sjukfrånvaro dels för att fler personer som har sjukpenning under längre tid eller sjuk- och aktivitetsersättning återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

Mål 3

Försäkringskassan ska bidra till ökad kunskap om resultat av vidtagna åtgärder för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

Arbetsskademål

Senast vid utgången av 2008 ska 75 procent av dem som ansökt om arbetsskadelivränta få beslut inom 120 dagar från ansökningsdagen.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.3.1.2

Verksamhetsgren Information

1.3.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.4

Politikområde Ekonomisk äldrepolitik

Mål

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension skall garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make skall ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

Specifik återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa den ekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt för personer med ålderspension.

1.4.1

Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

1.4.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Specifik återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa handläggningstid och styckkostnad per beslut för ålderpension för personer bosatta utomlands.

1.4.1.2

Verksamhetsgren Information

1.4.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.4.2

Verksamhetsområde Ersättning vid dödsfall

1.4.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.4.2.2

Verksamhetsgren Information

1.4.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5

Politikområde Ekonomisk familjepolitik

Mål

Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

           

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

1.5.1

Verksamhetsområde Försäkring

Mål

Förutsättningarna för ett jämställt uttag av föräldrapenningen mellan kvinnor och män ska förbättras.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

1.5.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.1.2

Verksamhetsgren Information

1.5.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5.2

Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Mål

Underhåll ska i ökad utsträckning regleras direkt mellan föräldrarna.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

1.5.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.2.2

Verksamhetsgren Information

1.5.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5.3

Verksamhetsområde Generella bidrag

1.5.3.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.3.2

Verksamhetsgren Information

1.5.3.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.6

Politikområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1.6.1

Verksamhetsområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1.6.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.6.1.2

Verksamhetsgren Information

Mål 1

Försäkringskassan ska tillsammans med Premiepensionsmyndigheten verka för en ökad kunskapsspridning om orsakerna till, principerna för och effekterna av pensionsreformen.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

Mål 2

Fler ska ha sådan kunskap om hela ålderspensionssystemet att de kan bedöma nivån på sin framtida allmänna pension och på vilket sätt de kan påverka pensionens storlek.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

Mål 3

Informations- och uppföljningsinsatser ska vara kostnadseffektiva och sammantaget ge en helhetsbild av ålderspensionssystemet.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

1.6.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

Mål

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten ska på ett effektivt sätt samverka för att minska kostnaderna inom ålderspensionssystemet till nytta för pensionssparare och pensionärer.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen ska beakta de särskilda krav som de tvärsektoriella frågorna innebär.

Specifik återrapportering

 1. Försäkringskassan ska tillsammans med Premiepensionsmyndigheten, i årsredovisningen, redovisa hur samarbetet mellan myndigheterna har bedrivits.
 2. Försäkringskassan ska tillsammans med Premiepensionsmyndigheten senast den 30 maj 2008 redovisa arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Krisberedskapsförmåga

Politikområde Samhällets krisberedskap

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Mål för verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera såväl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Socialdepartementet den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapmyndigheten.

Redovisningen enligt 9§ Förordning, (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap tredje stycket ska lämnas vid samma tidpunkt och ej i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

 • god förmåga,
 • i huvudsak god förmåga men med vissa bristr,
 • viss, men bristfällig förmåga, respektive
 • ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Återrapportering gällande bidragsbrottslagen och pågående samverkan

Försäkringskassan ska i årsredovisningen redovisa de insatser som har vidtagits med anledning av bidragsbrottslagen och den av Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Försäkringskassan beslutade strategin för att bekämpa bidragsbedrägerier (den s.k. Västmanlandsmodellen). Försäkringskassan ska särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits för att kvalitetssäkra myndighetens brottsanmälningar samt vilka utbildningsinsatser som har genomförts. Försäkringskassan ska vidare redogöra för hur samarbetet med Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen vidareutvecklats under 2008 och vilka resultatet som har uppnåtts.

4

Uppdrag

Uppdrag kopplade till verksamhetsgrenarna

1. Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Försäkringskassan ska redovisa en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen. Försäkringskassan ska vidare redovisa resultatet av de för 2008 genomförda riskanalyserna beträffande felaktiga utbetalningar samt redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta under 2008 med anledning därav.

Försäkringskassan ska redovisa resultaten av de åtgärder som har vidtagits för att förebygga och minska felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Myndigheten ska särskilt redogöra för dels hur arbetet mot felaktiga utbetalningar har integrerats i de ordinarie handläggnings-, kvalitets- och IT-systemen, dels myndighetens informationsinsatser gentemot allmänheten.  

Försäkringskassan ska värdera sina insatser gentemot uppnådda effekter samt redovisa resursåtgång (i årsarbetskrafter) för arbetet under 2008. Vidare ska Försäkringskassan redovisa hur ofta möjligheten till eftergift används vid återbetalningsskyldighet och de vanligaste skälen för eftergift.  

En första redovisning ska lämnas senast den 18 augusti 2008, en andra i anslutning till årsredovisningen för 2008. Redovisningen av resultatet från Försäkringskassans riskanalyser samt vilka insatser Försäkringskassan planerar att vidta under 2008 ska emellertid lämnas senast den 29 februari 2008.


2. Förbättrat informationsutbyte samt effektmätning 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska tillsammans med berörda myndigheter och organisationer säkerställa att det elektroniska informationsutbytet fungerar och används effektivt. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits på området för att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet. Det ska särskilt framgå hur och när tidigare redovisade problem ska åtgärdas (FK:s dnr 016131-2007) samt vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma ett fullt nyttjande av informationsutbytesrutinen. Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ska beredas möjlighet att delta i arbetet där så bedöms nödvändigt. Försäkringskassan ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska tillsammans under 2008 genomföra en effektmätning motsvarande de som genomförts de senaste  åren. SO ska beredas möjlighet att delta i arbetet. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att uppdraget redovisas till regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2008.

3. Förstärkt samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, IAF, Migrationsverket, Skatteverket samt övriga berörda myndigheter ska utveckla samverkansinsatserna för att effektivisera arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar. De insatser som genomförts och planeras att vidtas med anledning av uppdraget ska redovisas. Försäkringskassan ska avrapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 september 2008.

Verksamhetsgren information

1. Gränsregional information

Försäkringskassan ska tillsammans med Skatteverket och Arbetsförmedlingen vidta åtgärder för att, inom myndighetens ansvarsområde, se till att det finns god information till allmänheten rörande de regelverk som gäller för personer som bor och arbetar i olika länder i Norden. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas ska lämnas senast den 1 augusti 2008. 

2. Analys av regeltillämpningen  

Försäkringskassan ska analysera hur tillämpningen av regelverket för socialförsäkringen fungerar avseende personer som bor och arbetar i olika länder i Norden. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget senast den 16 maj 2008.

 Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1. Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid följande prognostillfällen; den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och den 30 oktober 2008.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 22 januari),
 • prognosticerat utfall för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 21 Sjukpenning, avseende samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet uppdelat på de olika verksamheterna (redovisas inte den 22 januari),
 • förbrukade samt intecknade ännu inte utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (redovisas inte den 22 januari). Redovisningen ska vara uppdelad på försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade utredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder,
 • prognostiserat utfall för 2008 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • prognostiserat utfall för 2008 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2009 - 2011 .

Den 22 januari 2008 ska Försäkringskassan även redovisa preliminärt utfall för 2007 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten.

Den 9 maj 2008 ska Försäkringskassan redovisa avvikelser mellan lämnade prognoser och utfall. Dessa avvikelser ska redovisas för prognoser lämnade i Budgetunderlaget 2004-2006 och därefter. Redovisning ska ske på anslagspostnivå.

2. Sjukförsäkringsprognoser

Försäkringskassan ska redogöra för de modeller som ligger till grund för prognoserna av sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av hur dessa är byggda, deras för- och nackdelar, interaktion samt utvecklingsbehov. Vidare ska Försäkringskassan redogöra för vilka eventuella utvecklingsplaner som föreligger på detta område, av särskilt intresse är hur flöden mellan olika ersättningssystem fångas. Återrapportering ska ske senast 1 juli 2008.

3. Händelsebaserad analysdatabas

Försäkringskassan ska i samråd med Socialdepartementet utreda förutsättningarna för en händelsebaserad analysdatabas för myndighetens samlade ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2008.  

4. Tandvårdsregister

Försäkringskassan ska månadsvis leverera befintliga tandvårdsregister med verksamhets- och ekonomiska utfall till Statistiska centralbyrån senast den tolfte i efterföljande månad, med början den 12 mars 2008. Efter halvårsskiftet 2008 ska även de nya tandvårdsregistren levereras månadsvis, efter samråd med Socialdepartementet.

Uppdrag kopplade till politikområdena

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Verksamhetsområde Tandvård

Uppföljning av högkostnadsskyddet

Försäkringskassan ska följa upp högkostnadsskyddet avseende protetik för personer som är 65 år eller äldre. Uppföljningen ska främst avse kvaliteten i Försäkringskassans handläggning av ärenden om förhandsprövning samt handläggningstidernas utveckling. Uppdraget ska redovisas vid två tillfällen, senast den 10 augusti 2008 och senast den 20 januari 2009. Redovisningarna ska även innehålla en uppgift om hur många ansökningar om förhandsprövning som inkommit till Försäkringskassan, men som ännu inte avgjorts.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag att förbereda införandet av ett nytt andvårdsstödS2006/9534/HS
Tilläggsuppdrag avseende förberedelser för införandet av ett nytt tandvårdsstödS2006/9534/HS
Uppdrag att förbereda en elektronisk prisjämförelsetjänst inom tandvårdsområdetS2007/9156/HS

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

1. Information

Som en del i informationen om de planerade regelförändringarna inom sjukförsäkringen ska Försäkringskassan särskilt informera om de ökade möjligheter för återgång i arbete som planeras att införas under 2008 och 2009 och som syftar till att på olika sätt underlätta för personer som varit långvarigt sjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att börja arbeta. Informationen ska främst rikta sig till försäkrade och arbetsgivare och ska genomföras i samarbete med Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2008.

2. Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen  

Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen verka för att antalet sjukskrivna som återfår arbetsförmågan och får ett arbete ska öka. Det gäller grupperna:

 • sjukskrivna arbetslösa,
 • sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa, samt
 • personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts med avseende på dels respektive myndighets kostnader uppdelade på förvaltningskostnader respektive kostnader för program, dels målgrupper, insatser samt resultaten av vidtagna åtgärder. 

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 augusti 2008 och då omfatta insatser under 2007 och första halvåret 2008. En samlad redovisning för 2008 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2008. 

3. Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, landsting och kommuner genom samordningsförbund verka för att människor med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Försäkringskassan ska ha det samordnande ansvaret för att stödja utvecklingen av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som myndigheten, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, har vidtagit för att stödja denna utveckling. Försäkringskassan ska även redovisa antalet samordningsförbund och i vilka områden de finns.

En första redovisning ska lämnas senast den 15 augusti 2008 och en samlad redovisning ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2008.  

4. Finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård

Försäkringskassan ska tillsammans med landstingen genom finansiell samordning verka för att förbättra behandling och rehabilitering så att den enskildes arbetsförmåga kan återställas. Viktiga målgrupper är sjukskrivna med psykisk ohälsa eller smärtor i rörelseorganen.

Försäkringskassan ska redovisa hur de statliga medlen för denna form av finansiell samordning har använts med avseende på målgrupper och åtgärder. En första redovisning ska lämnas senast den 15 augusti 2008 och en samlad redovisning ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2008.  

5. Genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft

Försäkringskassan ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 tom 30 juni 2009, redovisa myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar.

6. Sektorsövergripande uppföljningssystem

Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen fick 2003 i uppdrag att utveckla och förvalta ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemet ska kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning.

Från och med 2008 ska Försäkringskassan, i egenskap av systemägare, förvalta och utveckla SUS i samråd med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Sveriges kommuner och landsting ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

En första redovisning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ska lämnas senast den 15 augusti 2008 och en samlad redovisning ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2008.  

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppföljning av vilande aktivitets- och sjukersättningRB 2007
Bestämningsfaktorer för hälsan inom arbetslivetRB 2007

Politikområde Ekonomisk äldrepolitik

Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion  

1. Förslag till regeländringar

Försäkringskassan ska lämna förslag till regeländringar som avskaffar det särskilda bostadstillägget (SBTP) utan att det får påtagligt negativa konsekvenser för de som idag får SBTP. Utgångspunkten ska vara att kostnaderna för statsbudgeten inte ökar. Alternativ som presenteras ska analyseras med avseende på fördelningseffekter och kostnader på lång och kort sikt. Uppdraget ska rapporteras senast den 1 oktober 2008. 

2. Analys av avräkningen av garantipension mot tjänstepension

Försäkringskassan ska analysera effekterna av att använda ett bestämt belopp för tjänstepension och utländsk pension vid fastställande av beräkningsunderlag och vid samordning av tjänstepension/utländsk pension och garantipension för personer födda 1937 eller tidigare. Uppdraget ska rapporteras senast den 1 oktober 2008. 

3. Analys av avräkningen av garantipension mot premiepension

Försäkringskassan ska i samråd med Premiepensionsmyndigheten utreda möjligheterna för att beräkna garantipension utifrån faktiskt utbetald premiepension i stället för att beräkna den som om pensionsrätten i sin helhet tillgodoräknats inom fördelningssystemet. Uppdraget ska rapporteras senast den 1 oktober 2008.  

Politikområde Ekonomisk familjepolitik

Resultatindikatorer

Målet för politikområde Ekonomisk familjepolitik har ändrats från 2008. Försäkringskassan ska därför vidareutveckla resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Detta ska ske i samråd med Socialdepartementet. En redovisning av indikatorerna ska lämnas senast den den 1 maj 2008. De slutligt valda indikatorerna ska användas från och med årsredovisningen för 2008.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag angående förmögenhetsprövning inom olika trygghetssystem

S2007/10480/SF

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Verksamhetsgren information

Informationsplan

Försäkringskassan ska i samarbete med Premiepensionsmyndigheten efter samråd med Finansinspektionen och Konsumentverket ta fram en plan för hur pensionssparare kan få tillgång till tillförlitlig information om hur arbete och sparande påverkar deras olika pensioner så att det därigenom blir möjligt att göra medvetna och för individen rationella val mellan arbete och sparande.

Uppdrag kopplade till Organisationsstyrning

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Förändringsplan för FörsäkringskassanS2004/9432/SF

Övriga uppdrag

1. Registerdata

Försäkringskassan ska i den fortsatta pilotverksamheten löpande leverera registerdata om utbetalningar och beslut m.m. på datamedia. Uppgifterna levereras till Statistiska Centralbyrån som samkör med andra registerdata samt avidentifierar dem. Ärendeslag, periodicitet samt övriga tekniska villkor bestäms i samråd mellan Försäkringskassan och Socialdepartementet.

2. Regelförenkling

Försäkringskassan ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. I detta sammanhang bör regeringens mål om att felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen inte ska förekomma beaktas.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Socialdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Försäkringskassan bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

3. Samverkan med kommuner med lokala utvecklingsavtal

Försäkringskassan ska samverka med kommuner med lokala utvecklingsavtal. Detta ska ske genom samverkansöverenskommelser. Överenskommelserna ska revideras årligen. Försäkringskassan ska samla och sprida sina erfarenheter till övriga aktörer. Försäkringskassan ska senast den 1 oktober 2008, till Integrations- och jämställdhetsdepartementet med kopia till Socialdepartementet, redovisa hur samverkan med dessa kommuner fortskrider.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar

Fi2006/227

Samverkan med Socialstyrelsen och Institutet för utveckling av metoder i social arbete (IMS) om instrument för behovsbedömning till grund för rätten till personlig assistent.

Socialstyrelsens RB 2008

Strategi för ökat deltagande på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder

RB 2007

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen13 000
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)13 000
Disponeras av Försäkringskassan5 315 000
ap.5Tandvårdsersättning (ram)5 315 000

Villkor för anslag 13:1

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 12 500 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum, varav ett belopp om högst
4 500 000 kronor får användas till verksamheten vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som ska få del av resterande medel. Ett belopp om 500 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

ap.5 Tandvårdsersättning

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

13:8

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan395 159
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)395 159

Villkor för anslag 13:8

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt förordning (EEG) nr 1408/71, EG-fördraget och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

16:7

Bilstöd till personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan235 000
ap.1Bilstöd till personer med funktionshinder (ram)235 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 16:7

ap.1 Bilstöd till personer med funktionshinder

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder samt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

16:8

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan16 208 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)16 208 000

Villkor för anslag 16:8

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan29 731 081
ap.21Sjukpenning (ram)25 046 678
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)1 973 781
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 392 122
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)0
ap.15Närståendepenning (ram)76 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)7 000
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti (ram)500 000
ap.20Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (ram)735 500
Disponeras av regeringen4 000
ap.5Till regeringens disposition (ram)4 000

Villkor för anslag 19:1

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti

Anslagsposten får användas för vidareutveckling av företagshälsovården samt för en rehabiliteringsgaranti inom hälso- och sjukvården i enlighet med de respektive överenskommelser som ska träffas mellan staten och Sveriges kommuner och landsting angående dessa verksamheter.

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 7 299 512 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om -299 512 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 142 000 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om - 167 429  631 kronor. Det överskjutande beloppet ska tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster från statens verksamhet.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 2 132 788 128 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om -159 007 128 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder, arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet.  Medlen får inte användas för köp av aktiva rehabiliteringsåtgärder för sjukskrivna arbetslösa.

Försäkringskassan får disponera högst 5 000 000 kronor för att tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen utveckla angelägna projekt inom arbetshjälpmedelsområdet.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras i huvudsak för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd), frivillig sjukpenningförsäkring samt avskrivning av studielån.

Högst 1 193 000 000 kronor av anslagsposten får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlen ska främst användas för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, försöksverksamhet med alternativa insatser för långtidssjukskrivna samt finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård.

En förutsättning för samverkan inom rehabiliteringsområdet enligt prop. 1996/97:63 och prop. 2002/03:2 är att alla inblandade parter bidrar med medel som står i proportion till deras ansvar för åtgärder för den grupp som samverkan riktar sig till. De medel som Försäkringskassan utbetalar för sådan samverkan utgör statens samlade andel i denna verksamhet.

De åtgärder som får finansieras enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar ska utgöra statens samlade andel i finansiell samordning.

De statliga medlen för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård får användas för åtgärder på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993-1997 (proposition 1991/92:105). 

19:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan73 791 231
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)58 673 488
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)10 631 412
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 441 931
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)44 400

Villkor för anslag 19:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 10 908 825 542 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om - 277 413 542 kronor.

19:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 199 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 199 000

Villkor för anslag 19:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

19:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 547 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)5 131 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)414 000
ap.6Vissa övriga ålderspensionsavgifter (ram)2 000

Villkor för anslag 19:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 433 719 664 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om - 19 719 664 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att fr.o.m. den 1 januari 2008 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2007 och 2008.

ap.6 Vissa övriga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 2 039 380 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om -39 380 kronor.

19:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan57 700
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)56 300
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)1 400

Villkor för anslag 19:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 1 614 724 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om - 214 724 kronor.

19:6

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan6 669 376
ap.1Förvaltningsmedel (ram)6 669 376

Villkor för anslag 19:6

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 7 900 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område.

Försäkringskassan får, såsom en statlig myndighet, endast finansiera åtgärder eller ersättningar till personal som är föremål för avveckling i enlighet med gällande kollektivavtal.

Av anslagsposten ska Försäkringskassan utbetala totalt 25 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter rekvisition från Krisberedskapsmyndigheten.  

Anslagsposten ska användas för att finansiera lokal- och sekreterarresurser för Sociala rådet.

19:7

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Försäkringskassan1 000 000
ap.2Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (ram)1 000 000

Villkor för anslag 19:7

ap.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Anslagsposten disponeras för utbetalning av ett bidrag till landsting under förutsättning att landstinget har vidtagit åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. De närmare villkoren anges i en överenskommelse från den 12 januari 2006 med et tillägg den 8 februari 2007, mellan Sveriges kommuner och landsting och staten.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

20:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan19 609 000
ap.4Garantipension till ålderspension (ram)19 609 000

Villkor för anslag 20:1

ap.4 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension och särskilt pensionstillägg till ålderspension enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

Tillskott enligt 34 § lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring, jämförd med 38 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, ska utgå till den på frivilliga avgifter grundade försäkringen.

20:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan15 738 000
ap.1Efterlevandepensioner till vuxna (ram)15 738 000

Villkor för anslag 20:2

ap.1 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

20:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 177 000
ap.1Bostadstillägg till pensionärer (ram)7 177 000

Villkor för anslag 20:3

ap.1 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

20:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan424 000
ap.1Äldreförsörjningsstöd (ram)424 000

Villkor för anslag 20:4

ap.1 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

21:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 387 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)23 387 000

Villkor för anslag 21:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).

21:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan29 426 124
ap.9Föräldrapenning (ram)22 013 629
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 145 646
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)4 341 740
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)423 120
ap.12Havandeskapspenning (ram)457 416
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning (ram)44 573

Villkor för anslag 21:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 2 230 707 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om -85 061  000 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 452 844 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om -29 724 000 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 48 390 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om -3 817 000 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.12 Havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

21:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 090 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 090 000

Villkor för anslag 21:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga ska tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost.

21:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 21:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.

21:5

Barnpension och efterlevandestöd till barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 007 000
ap.2Barnpension och efterlevandestöd till barn (ram)1 007 000

Villkor för anslag 21:5

ap.2 Barnpension och efterlevandestöd till barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

21:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 718 900
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 483 000
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)235 900

Villkor för anslag 21:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 241 139 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om -5 239 000 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

21:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 833 000
ap.2Pensionsrätt för barnår (ram)4 833 000

Villkor för anslag 21:7

ap.2 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2008 om 4 812 325 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2005 om
20 675 000 kronor.

21:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 199 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)3 199 000

Villkor för anslag 21:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
13:1 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.4390Inget0
ap.5265 750Inget0
13:8 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.139 516Inget0
16:7 Bilstöd till personer med funktionshinder
ap.17 050Inget0
ap.20Inget0
16:8 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.1486 240Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.10Inget0
ap.50Inget0
ap.153 800Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.1859 213Inget0
ap.1969 606Inget0
ap.2036 775Inget0
ap.21751 400Inget0
19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 933 674Inget0
ap.6222 097Inget0
ap.72 220Inget0
ap.80Inget0
19:3 Handikappersättningar
ap.159 950Inget0
19:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5256 550Inget0
ap.60Inget0
19:5 Ersättning för kroppsskador
ap.32 815Inget0
ap.40Inget0
19:6 Försäkringskassan
ap.1200 081Allt0
19:7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
20:1 Garantipension till ålderspension
ap.4980 450Inget0
20:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.1786 900Inget0
20:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.1358 850Inget0
20:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.121 200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
21:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 169 350Inget0
21:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 100 681Inget0
ap.100Inget0
ap.11217 087Inget0
ap.1222 871Inget0
21:3 Underhållsstöd
ap.1104 500Inget0
21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.11 0743 %0
21:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn
ap.260 420Inget0
21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4124 150Inget0
21:7 Pensionsrätt för barnår
ap.20Inget0
21:8 Bostadsbidrag
ap.2159 950Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
19:6 Försäkringskassan
19:6 ap.419:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagstyp
19:6 Försäkringskassan
ap.4ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
19:6 Försäkringskassan
ap.18 9008 0009002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)711 827
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25555 781
2008-02-25555 781
2008-03-25555 781
2008-04-25555 781
2008-05-25555 781
2008-06-25555 781
2008-07-25555 781
2008-08-25555 781
2008-09-25555 781
2008-10-25555 781
2008-11-25555 781
2008-12-25555 785
Summa6 669 376
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
19:6 ap.1Förvaltningsmedel

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
ADB001 0001 00000
Ersättning från småföretagsförsäkringen-60102 0002 0000-601
Administration av statlig fordran0011 00011 00000
Ersättning från försvaret992-9924 0004 00000
Administration av ålderspension311 759-98 000264 800476 300-211 5002 259
Ersättning från affärsdrivande verk002 9002 90000
Övrigt8 784045 00045 00008 784
Summa320 934-98 992330 700542 200-211 50010 442
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Följande avgifter bestäms av regeringen:

 • avgift för administration av ålderspension,

 • avgift för administration av arbetsskador vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 • avgift för administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga, samt

 • avgift för administration av statlig fordran.

2. Storleken på övriga avgifter fastställs av Försäkringskassan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3. När Försäkringskassan lämnar ut handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkring får avgift, i stället för enligt bestämmelserna i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut enligt grunder som Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring kommer överens om.

4. Försäkringskassan får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser, om inte annat sägs i förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Inkomsterna tillförs anslaget 19:6.

5. Försäkringskassan disponerar avgiftsintäkterna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 1. Försäkringskassan får med undantag av 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188 ) använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsmarknadsstyrelsen.

 2. För tjänsteexportverksamheten får Försäkringskassan undantag från kravet på lönsamhet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) .

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

 2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Maria Rindeborn Jonsson
Likalydande till

Socialstyrelsen
Kopia till

Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Försvarsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Justitiedepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Integrationsverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Krisberedskapsmyndigheten
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Premiepensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens folkhälsoinstitut
Statens pensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Sveriges Kommuner och Landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation