Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2008-01-24
Ku2008/127/KV
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksdagen har beslutat om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarMuseiverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål


Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet.  

Återrapportering
Nationalmuseum ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Resultatet ska redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Museiverksamhet

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Ökad tillgänglighet till samlingarna.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

Mål 3

Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer ska statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och desras omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2008–2011

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 22 januari 2008
 • den 10 mars 2008
 • den 9 maj 2008
 • den 1 augusti 2008
 • den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Besöksutveckling

Nationalmuseum ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 samt den 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på museet.

Uppgifterna skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre.
 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde87 196
ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)87 196

Villkor för anslag 28:27

ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten får 10 195 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.22 6203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 266
2008-02-257 266
2008-03-257 266
2008-04-257 266
2008-05-257 266
2008-06-257 266
2008-07-257 266
2008-08-257 266
2008-09-257 266
2008-10-257 266
2008-11-257 266
2008-12-257 270
Summa87 196
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar000000
Övrigt000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 55 600 tkr.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Birgitta Castenfors
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer