Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2008-01-17
N2008/171/RT
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr.2006/07:64)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Ramanslag 980 000 000 kronor

Anslaget och bemyndigandet disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 1), Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 2), Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 3), Länsstyrelsen i Gävleborgs län (anslagspost 4), Länsstyrelsen i Örebro län (anslagspost 5), Länsstyrelsen i Jönköpings län (anslagspost 6) och Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 7).

Villkor

Anslagspost 1-7

- Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA, Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.

- De regionala tillväxtprogrammen skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

- Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Mål 1 Norra Norrland

02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Sverige Norge

03 Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia

04 Mål 2 Norra

05 Mål 2 Västra och gemenskapsinitiativet Urban II

06 Mål 2 Södra och Öarna

07 Interreg IIIA Öresundsregionen

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS (och senare NYPS när detta blir tillgängligt) skall ske senast tre veckor efter fattat beslut.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling75 000
ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (ram)75 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län140 000
ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram)140 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län115 000
ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram)115 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län145 000
ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram)145 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län249 000
ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram)249 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län20 000
ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram)20 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län236 000
ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram)236 000

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.111 800Allt0
ap.212 450Allt0
ap.31 000Allt0
ap.47 250Allt0
ap.55 750Allt0
ap.67 000Allt0
ap.73 750Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.729 50029 50002009
ap.636 00030 0006 0002009
ap.533 50033 50002009
ap.467 00067 00002009
ap.2128 500118 50010 0002009
ap.340 50040 50002009
ap.195 00090 0005 0002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2007 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 430 000 000 kronor under perioden 2008-2009. Ekonomiska åtaganden för 2008-2009 får även göras med stöd av anslagna medel 2007. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
David Källström
Likalydande till

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Örebro län
Verket för näringslivsutveckling
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Jordbruksdepartementet/ML
Jordbruksdepartementet/SAU
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Gotlands kommun
Region Blekinge
RegionHalland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmlands län
Regionförbundet Jönköpings län
Region Värmland
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbundet Örebro län
Regionförbundet Södra Småland