Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2007-12-06
U2007/7735/S
Myndigheten för skolutveckling
Karlbergsvägen 77-81
113 35 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Myndigheten för skolutveckling
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för skolutvecklings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54, prop. 2006/07:100, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:22).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Myndigheten för skolutveckling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtvecklingsstöd
Barn- och ungdomsutbildningUtvecklingsstöd
VuxenutbildningUtvecklingsstöd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Sameskolstyrelsen och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka huvudmännens, förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet i utsatta områden,

- barns språkutveckling,

- systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och fritidshemmet,

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten skall för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena, och

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen på generella och riktade insatser samt internationellt arbete och kön.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka huvudmännens och skolors förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- utbildningsresultat för barn och ungdomar i utsatta områden,

- basfärdigheter, särskilt vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik,

- systematiskt kvalitetsarbete,

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten skall för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena och

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen på generella och riktade insatser samt internationellt arbete och kön.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling skall stärka huvudmännens och verksamheternas förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser skall särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- vuxna med kort eller ofullständig utbildning,

- systematiskt kvalitetsarbete, och

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten skall för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena samt

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen på generella och riktade insatser samt internationellt arbete och kön.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

 1. Myndigheten skall senast den 15 oktober 2007 redovisa en analys av vilka områden och åtgärder som bör prioriteras i myndighetens arbete med utvecklingsstöd i syfte att öka måluppfyllelsen inom respektive verksamhetsområde.
 2. Myndigheten skall redovisa omfattningen på den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen skall bl.a. avse hur många rektorer och andra beslutsfattare med motsvarande befattning som under budgetåret har deltagit i den statliga rektorsutbildningen samt hur många som står i kö till utbildningen. Redovisningen skall ske per verksamhetsområde och vara könsuppdelad.
 3. Myndigheten skall redovisa vilket stöd som har getts till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska.
 4. Myndigheten skall redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper.
 5. Myndigheten skall redovisa arbetet med Unescos Associated Schools Project Network. Återrapporteringen skall ske senast den 1 mars 2007 till Svenska unescorådet.
 6. Myndigheten skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Myndigheten för skolutveckling och Miljömålsrådet kommer fram till gemensamt. Nästa tillfälle skall vara den 31 december 2010.
 7. Staten har erbjudit 25 kommuner lokala utvecklingsavtal för 2007 i syfte att bryta utanförskapet med utgångspunkt från individens behov (Ju2006/10026/STO, Ju2006/3869/STO). Myndigheten för skolutveckling bidrar utifrån sitt ordinarie uppdrag till avtalens måluppfyllelse genom myndighetens överenskommelser om utvecklingsinsatser med berörda kommuner. Hinder för samverkan skall anmälas till den särskilda utredaren, storstadskoordinatorn (2006:66). Myndigheten skall senast den 1 oktober 2007 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) redovisa hur arbetet fortskrider. 
 8. Myndigheten skall vid nedanstående tillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2007 och 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Vid de två sista prognostillfällena skall prognos även lämnas för 2009 och 2010. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).
 • Den 23 januari 2007, (prognos 2007 och 2008)
 • den 7 mars 2007, (prognos 2007 och 2008)
 • den 2 maj 2007, (prognos 2007 och 2008)
 • den 2 augusti 2007, (prognos 2007-2010), och
 • den 30 oktober 2007 (prognos 2007-2010).

3

Organisationsstyrning

Mål 1

Myndighetens arbete och organisation skall karaktäriseras av ett flexibelt, behovsprövat och projektinriktat arbetssätt och bedrivas i nära samverkan med kommuner och andra huvudmän, myndigheter, berörda organisationer och nätverk.

Återrapportering

Myndigheten för skolutveckling skall, i den utsträckning som myndigheten bedömer är relevant, redovisa resursåtgång på verksamhetsnivå uppdelat på samtliga skolformer inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. Med resurser avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter.

Myndigheten skall redovisa hur myndigheten samverkar med Statens skolverk samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.

Mål 2

Myndighetens olika målgrupper skall få ökad kännedom om myndigheten och dess insatser.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa målgruppernas kännedom och syn på myndigheten och deras uppfattning om myndighetens insatser i arbetet med ökad måluppfyllelse.

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten skall redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg anslagsposterna 6 och 7 har använts. Redovisningen skall även fördelas på kostnadsslag. Härvid skall framgå utbetalda medel till kommuner och andra organisationer. Rektorsutbildningen skall särskilt redovisas.

 2. Myndigheten skall begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 25:3.

Nya uppdrag

 1. Myndigheten skall genomföra insatser för att öka elevers kunskaper om EU:s syften med tonvikt på EU-samarbete för att främja fred, handel och fri rörlighet inom Europa samt en god miljö. Insatserna skall primärt riktas mot gymnasieskolan, men även mot grundskolans senare år. I planering och genomförande av insatserna skall hänyn tas till de erfarenheter som myndigheten gjort av tidigare genomförd, nära relaterad verksamhet. Arbetet bör planeras och genomföras i samråd med andra, för uppdraget relevanta myndigheter och organisationer.

 2. Myndigheten skall erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor. Sommarskolorna skall vända sig till elever i åldrarna 14-18 år som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Bidraget får högst uppgå till 5000 kronor/elev. För 2007 får myndigheten använda högst  30 miljoner kronor till uppdraget.

 3. Myndigheten skall, i samverkan med Utbildningsdepartementet, genomföra ett seminarium om svensk förskoleverksamhet i House of Swedens seminarieserie Children first! i Washington DC, USA. Seminariet skall bidra till att sprida kunskap och information om svensk förskola. Myndigheten får använda högst 250 000 kronor till uppdraget.

Reviderade uppdrag

 1. Regeringen beslutade i regleringsbrevet för budgetåret 2006 att myndigheten skall, som ett led i uppdraget att utveckla rektorsutbildningen, redovisa lärande exempel på hur kommuner, förskolor och skolor byggt upp sina ledningsfunktioner, hur dessa är organiserade samt hur man arbetar med kompetensutveckling av ledningsgrupper. I studien ingående kommuner och enheter skall vara av varierande storlek och representera olika verksamhetsformer. Könsfördelningen i ledningsstrukturen skall också uppmärksammas. Uppdraget skall fortsätta och redovisas senast den 1 februari 2008.

 2. Myndigheten skall i samråd med Statens skolverk och Nationellt centrum för flexibelt lärande särskilt stödja kommunerna och landstingen när det gäller att utveckla omfattningen av och innehållet i de yrkesinriktade utbildningarna inom kommunal vuxenutbildning och gymnasial särvux inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda (U2006/5217/SV). Uppdraget ändras genom att redovisningen skall ske senast den 1 november 2007.

 3. Myndigheten skall fördela medel till pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete inom grund- och gymnasieskolan oavsett huvudman för att få till stånd utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykratrin. Myndigheten skall i samråd med Statens skolverk föja upp och utvärdera projekten samt sprida information om lyckade exempel. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2009 (U2006/5879/S). Uppdraget ändras genom att målgruppen för uppdraget också skall vara kommuner som har många skolor med behov av att samverka för att komma till rätta med ungdomars tillgång till och bruk av narkotika och alkohol.

 4. Myndigheten skall teckna överenskommelser med kommuner och huvudmän för fristående skolor avseende fördelning av statsbidrag till rekrytering av resurspersoner i enlighet med vad som anges i 2006 års ekonomiska vårpropostion (prop. 2005/06:100). Uppdraget ändras genom att överenskommelserna främst skall inriktas på anställning av lärare och även svenskundervisning skall vara ett prioriterat område (U2006/3541/S).

 5. Myndigheten skall i enlighet med en av myndigheten framtagen handlingsplan (U2005/9130/S) inititiera, genomföra och svara för uppföljning och utvärdering av utvecklingsinsatser i skolor i utsatta områden. Insatserna inom de olika områdena skall slutredovisas, tillsammans med eventuella förslag till fortsatta insatser. Uppdraget ändras genom att redovisningen skall ske senast den 1 september 2008. Därutöver genom att myndigheten under 2007 skall rikta särskilt fokus på insatser avseende undervisning i svenska för elever med utländsk bakgrund. Myndigheten skall redovisa hur detta verkställts.

 6. Enligt regeringsbeslut den 14 september 2006 skall myndigheten förbereda och genomföra insatser under det tidigare utlysta temaåret Ungkultur 07. En slutredovisning av genomförda insatser skall lämnas till regeringen senast den 1 mars 2008 (U2006/6210/S). Temaåret Ungkultur 07 skall inte genomföras. Uppdraget revideras därför genom att den del som avser aktiviteter enligt målen för Ungkultur 07 återkallas. Redovisningen av myndighetens planerade medverkan i Ungkultur 07 skall inte lämnas. Övriga insatser skall utföras enligt tidigare uppdrag.
 7. Enligt regeringsbeslut den 28 augusti 2006 skall myndigheten ge stöd till ett urval av kommuner och skolor för att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (U2006/5687/S). Uppdraget revideras genom att myndigheten senast den 15 februari 2007 skall redovisa en planering för uppdraget. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 mars 2009.
 8. Myndigheten skall, genom att sprida lärande exempel, stimulera gymnasieskolor att arbeta med den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Myndigheten skall senast i årsredovisningen 2007 samt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 2 juli 2007 redovisa hur arbetet fortskrider. Myndigheten skall också bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från Nutek.
 9. Regeringen beslutade den 17 november 2005 att ge myndigheten i uppdrag att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i enlighet med den av myndigheten tidigare redovisade handlingsplanen (U2005/8130/S). För att intensifiera arbetet under år 2007 avsätts 10 miljoner kronor. Uppdraget ändras genom att myndigheten skall redovisa särskilt hur arbetet med en nationella strategigrupp för samordning av olika aktörers insatser framskrider och hur arbetet med bidrag till internationella tävlingar inom området genomförs. Insatserna inom området skall slutredovisas, tillsammans med förslag till eventuella insatser, senast den 1 juli 2009.
 10. Regeringen beslutade den 2 februari 2006 att ge myndigheten i uppdrag att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning samt motsvarande skolformer (U2006/564/G). För att intensifiera arbetet under 2007 avsätts ytterligare 8 miljoner kronor. Uppdraget ändras genom att uppdraget utökas till att även omfatta stöd till genomförande av en internationell Peer Learning Activity i samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) under 2007. Insatserna inom området skall slutredovisas, tillsammans med förslag till fortsatta insatser, senast den 31 december 2010.
 11. Enligt regeringsbeslut den 17 november 2005 skall myndigheten främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S). Uppdraget skall slutredovisas, tillsammans med förslag till eventuella insatser, senast den 1 juli 2009. Uppdraget ändras dels genom att myndighetens arbete med uppdraget kan förstärkas genom att särskilda medel tilldelas för uppdraget, dels genom att myndigheten får i uppdrag att ansvara för arbetet med att avveckla de kvarvarande projekt m.m. inom ramen för det Europeiska skoldatanätet som den tidigare kommittén för ett Europeiskt skoldatanät (U1997:06) hade som uppdrag att samordna.
 12. Enligt regeringsbeslut den 7 september 2006 ska myndigheten utveckla den nuvarande satsningen på kompetensutveckling för sfi-lärare i ett treårigt projekt med start den 1 januari 2007 (U2006/6043/SV). Uppdraget ändras på så sätt att den del som avser åren 2008 och 2009 återkallas. En slutrapport om verksamhetens inriktning och omfattning samt en ekonomisk redovisning ska lämnas i samband med myndighetens årsredovisning för år 2007.
 13. Enligt regeringsbeslut den 15 december 2005 har myndigheten i uppdrag att bygga upp och bedriva ett Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling under 2006 och 2007. Uppdraget revideras genom att centrumet fortsätter sin verksamhet under 2008. Myndigheten ska i enlighet med tidigare beslut redovisa uppnådda resultat samt en utvärdering av arbetet i årsredovisningen för 2008.

Uppdrag upphör

 1. Uppdraget till myndigheten rörande grundläggande samhällsinformation för alla nyanlända invandrare (U2006/6047/SV) återkallas. Uppdraget skall inte slutföras och behöver inte heller redovisas.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

 1. Myndigheten skall, i enlighet med bestämmelsen i sin instruktion att samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet, särskilt bistå Statens skolverk i verkets uppdrag att uppfylla de handikappolitiska etappmålen.
 2. Myndigheten skall stärka förskolans arbete med goda matvanor. I sitt arbete skall myndigheten ta hänsyn till Livsmedelsverkets arbete med att ta fram råd för måltider i förskolan m.m. Myndigheten skall samverka med Livsmedelsverket och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitiet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2007.

Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

 1. Regeringsbeslut den 21 april 2005 med uppdrag att förstärka arbetet med inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. Erfarenheter från arbetet skall redovisas senast den 20 december 2007.
 2. Regeringsbeslut den 21 april 2005 med uppdrag att stödja och inspirera kommuner och skolor i utvecklingsarbetet med individuella utvecklingsplaner. Erfarenheter, resultat och slutsatser av arbetet skall redovisas senast den 1 februari 2007.
 3. Regeringsbeslut den 30 juni 2005 med uppdrag att stödja och stimulera kommuners och skolors arbete för att öka kvaliteten på utbildningen inom individuella program i gymnasieskolan, så att utbildningen utformas utifrån elevernas behov och förutsättningar. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 januari 2007.
 4. Regeringsbeslut den 8 december 2005 med uppdrag att genom stödjande insatser bidra till att stärka och utveckla skolbiblioteken och deras pedagogiska roll. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2007.
 5. Regeringsbeslut den 8 december 2005 med uppdrag att i samarbete med Statens kulturråd sprida kunskap och information om nyutgivningen av moderna skolklassiker samt tidigare utgivning i serien Alla Tiders Klassiker. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 november 2007.

 6. Regeringsbeslut den 15 december 2005 med uppdrag att bygga upp och bedriva ett Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Myndigheten skall redovisa uppnådda resultat samt en utvärdering av arbetet i årsredovisningen för 2008.

 7. Regeringsbeslut den 15 december 2005 med uppdrag att i samverkan med Specialpedagogiska institutet och berörda lärarutbildningar utforma ett utbud av utbildningar samt att stödja kommunerna så att de kan erbjuda kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivutveckling för så många lärare som möjligt som undervisar i de lägre åldrarna inom de offentliga skolväsendet. En slutrapport skall redovisas senast den 15 november 2010.

 8. Regeringsbeslut den 19 januari 2006 med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. Myndigheten skall årligen inhämta underlag från avtalsparten för att i sin årsredovisning redovisa arbetet med kvalitetsutmärkelsen, dess effekter på utvecklings- och kvalitetsarbetet samt dess kostnader.

 9. Regeringsbeslut den 16 februari 2006 med uppdrag att stödja implementeringen av förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Myndigheten skall redovisa erfarenheter, resultat och slutsatser av arbetet till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2007.
 10. Regeringsbeslut den 30 mars 2006 med uppdrag om insatser mot s.k. hedersrelaterat våld. Myndigheten skall redovisa uppdraget senast den 31 mars 2007.

 11. Regeringsbeslut den 6 juli 2006 med uppdrag att arbeta fram en nationell strategi för utbildning av nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan samt därmed motsvarande skolformer. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 maj 2008.
 12. Regeringsuppdrag den 7 september 2006 med uppdrag att utveckla ämneskompetensen hos lärare inom svenskundervisningen för invandrare. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2009.
 13. Regeringsbeslut den 9 november 2006 med uppdrag att svara för den statliga rektorsutbildningen från den 1 januari 2007 enligt nu gällande modell och ansvarsfördelning. Innehållet i rektorsutbildningen skall dock förstärkas med utbildning inom rektors myndighetsutövning och skolans ekonomiska förutsättningar.

Uppdrag till annan myndighet, där Myndigheten för skolutveckling skall samverka eller samarbeta med denna myndighet

 1. Regeringsbeslut den 16 september 2004 med uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att tillsätta en arbetsgrupp för implementeringen av alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan. Arbetet skall ske i samverkan med bl.a. Myndigheten för skolutveckling och slutrapporteras senast den 31 december 2007.

 2. Regeringsbeslut den 9 december 2004 med uppdrag till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) att genomföra ett utökat nationellt program för att främja entreprenörskap. Arbetet skall ske i samarbete med bl.a. Myndigheten för skolutveckling. Myndigheten för skolutveckling skall bistå NUTEK i arbetet med att genomföra programmet bl.a. med sin kompetens i frågor om entreprenörskap i skolan. Programmet skall genomföras under perioden den 1 januari 2005 till den 31 december 2007.

 3. Regeringsbeslut den 16 december 2004 med uppdrag till Livsmedelsverket att från och med 2005 till och med 2007 ansvara för ett kvalitetsmärkningsverktyg för skolmat. Myndigheten för skolutveckling skall samverka med Livsmedelsverket i dess arbete med att sprida detta kvalitetsmärkningsverktyg. Livsmedelsverket skall även skapa en samarbetsgrupp kring verktyget tillsammans med myndigheten.

 4. Regeringsbeslut den 21 juli 2005 med uppdrag till Statens folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen att arbeta med självmordsprevention. Samverkan skall ske med Myndigheten för skolutveckling.

 5. Regeringsbeslut den 11 mars 2006 med uppdrag till Ungdomsstyrelsen att i samverkan med en eller flera elevorganisationer, Myndigheten för skolutveckling och Valmyndigheten inom ramen för regeringens demokratisatsning Delaktiga Sverige genomföra projektet Skolval 2006. Ungdomsstyrelsen skall slutredovisas senast den 31 december 2007.

 6. Regeringsbeslut den 23 mars 2006 med uppdrag till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet att stödja dans i skolan. Uppdraget skall utföras i ett samarbete grundat på befintlig gemensam överenskommelse för dans i skolan med Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd och Elevorganisationen i Sverige. Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom skall redovisa uppdraget senast den 31 mars 2008.

 7. Regeringsbeslut den 13 juli 2006 med uppdrag till Statens skolverk att utarbeta och fastställa kursplaner för samlade yrkesinriktade utbildningar som påbyggnadsutbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Uppdraget skall utföras i samråd med bl.a. Myndigheten för skolutveckling och redovisas senast den 15 mars 2007.

 8. Regeringsbeslut den 18 augusti 2006 med uppdrag till Rikspolisstyrelsen att i samarbete med skolan utveckla sitt arbete med att skapa förtroendefulla relationer med barn och ungdomar. Uppdraget skall utföras i samråd med bl.a. Myndigheten för skolutveckling och redovisas senast den 1 mars 2007.

 9. Regeringsbeslut den 25 augusti 2006 med uppdrag till Vägverket att efter samråd med Myndigheten för skolutveckling vidareutveckla stödet till skolans arbete med trafikfrågor. Vägverket skall redovisa uppdraget senast den 1 mars 2007.

 10. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 med uppdrag till Livsmedelsverket angående deltagande i matlagningen vid förskolor, fritidshem, äldreboende m.m. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Socialstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling och redovisas till regeringen senast den 15 februari 2007.

 11. Regeringsbeslut den 13 september 2006 med uppdrag till Krisberedskapsmyndigheten att genomföra en försöksverksamhet gällande utbildning i gymnasieskolan. Uppdraget skall utföras i samråd med bl.a. Myndigheten för skolutveckling och avrapporteras senast den 1 mars 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:2

Myndigheten för skolutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling97 536
ap.1Myndigheten för skolutveckling (ram)97 536

Villkor för anslag 25:2

ap.1 Myndigheten för skolutveckling

Myndigheten får belasta anslaget med löneutgifter för administrationen av projektet Den globala skolan som i övrigt finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling609 611
ap.6Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling (ram)178 761
ap.7Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling (ram)15 000
ap.8Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling (ram)415 850
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet25 750
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)25 750

Villkor för anslag 25:3

ap.6 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling

Medlen skall användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning. Anslaget får belastas med myndighetens utgifter för administration av rektorsutbildningen. Dessa utgifter skall särredovisas.

Medel skall även användas till:

- att finansiera produktion av bl. a. utbildningsprogram vid Sveriges Utbildningsradio AB,

- internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik,

- att finansiera doktorander som omfattas av de åtaganden som myndigheten har avseende forskningsprojekt och forskningsmiljöer,

- att slutföra finansieringen av vissa forskningsprojekt enligt de åtaganden som myndigheten har,

500 000 kronor skall betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.

4 500 000 kronor skall betalas ut till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet för dess arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.

Högst 700 000 kronor skall användas för stöd till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel.

Myndigheten skall fördela 23 200 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att genomföra en satsning för att erbjuda lärare kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivutveckling (U2005/9476/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att fortsatt utveckla ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (U2005/9475/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 3 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning samt motsvarande skolformer (U2006/564/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 18 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i enlighet med den av myndigheten tidigare redovisade handlingsplanen (U2005/8130/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor vad gäller stöd till det Europeiska skoldatanätet.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att genomföra ett seminarium om svensk förskola inom House of Swedens seminarieserie Children first! får myndigheten belasta anslagsposten med högst 250 000 kronor.

ap.7 Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling

Anslagsposten skall huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten skall även användas till:

- bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,

- bidrag till föräldraorganisationer,

- Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,

- Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education,

- förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9.

- stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm,

Högst 3 000 000 kronor skall utbetalas till Youth Skills Sweden (Yrkeslandslaget).

2 000 000 kronor skall betalas till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för deras uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

ap.8 Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor får myndigheten belasta anslagsposten med högst 30 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (U2006/5687/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 9 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att fördela medel till pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten och barn- samt ungdomspsykiatrin (U2006/5879/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 50 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att teckna överenskommelser med kommuner och huvudmän för fristående skolor avseende fördelning av statsbidrag till rekrytering av resurspersoner får myndigheten belasta anslagsposten med högst 112 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att i enlighet med en av myndigheten framtagen handlingsplan initiera, genomföra och svara för uppföljning och utvärdering av utvecklingsinsater i skolor i utsatta områden får myndigheten belasta anslagsposten med högst 155 000 000 kronor.

Myndigheten skall i enlighet med uppdraget till Statskontoret angående obehöriga lärare (U2007/326/S) betala mot faktura till Statskontoret högst 2 200 000 kronor då uppdraget är genomfört.

Myndigheten skall i enlighet med regeringsbeslutet till Specialskolemyndigheten (U2006/9882/S) efter rekvisition betala 1 350 000 kronor till Specialskolemyndigheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:2 Myndigheten för skolutveckling
ap.12 9263 %0
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.57803 %0
ap.64 5153 %0
ap.74503 %0
ap.827 825Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.6215 000105 000110 0002009
ap.8335 000195 000125 0002009
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 810
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för skolutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 128
2007-02-258 128
2007-03-258 128
2007-04-258 128
2007-05-258 128
2007-06-258 128
2007-07-258 128
2007-08-258 128
2007-09-258 128
2007-10-258 128
2007-11-258 128
2007-12-258 128
Summa97 536
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för skolutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:2 ap.1Myndigheten för skolutveckling
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Annika Hägg
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomi
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Specialpedagogiska institutet
Specialskolemyndigheten
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Folkbildningsrådet
Högskoleverket
Sameskolstyrelsen
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet, nationellt centrum för matematikutbildning
Umeå universitet
Högskolan för lärarutbildning och kommunikation, Jönköping
Uppsala universitet
Lärarhögskolan, Värdegrundscentrum, Mölndal
Stockholms universitet
Kungliga vetenskapsakademien, Svenska kommittén för matematikutbildning
Jämställdhetsombudsmannen
Ungdomsstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
Tjänstemännens centralorganisation
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Landsorganisationen i Sverige
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Sveriges skolledarförbund
Elevorganisationen i Sverige
Sveriges elevråds samarbetsorganisation

Senast uppdaterad: