Socialdepartementet


Protokoll
III:9
vid regeringssammanträde
2007-12-19
S2007/10924/SK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 14:9 Insatser för vaccinberedskap
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:9 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:9

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)0
Disponeras av regeringen300 000
ap.2Insatser vaccinberedskap - Regeringens disposition (ram)300 000

Villkor för anslag 14:9

ap.2 Insatser vaccinberedskap - Regeringens disposition

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag ingått avtal om leveranser av influensavaccin i händelse av pandemi. Efter rekvisition ska medel betalas ut till Socialstyrelsen för finansiering av 2008 års kostnader enligt detta avtal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
14:9 Insatser för vaccinberedskap
ap.10Allt0
ap.26 8403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
14:9 Insatser för vaccinberedskap
ap.2672 000272 000400 0002011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Socialstyrelsen får ingå åtaganden om leveranser av influensavaccin i händelse av pandemi med stöd i bemyndiganderamen på anslag 14:9 ap. 2. Belopp avseende infriade förpliktelser i tabellen är indikativa.

Utdrag till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret