Finansdepartementet


Regeringsbeslut
15

2007-12-06
Fi2007/9128
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Bokföringsnämndens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynBokföringNormgivningsarbete och myndighetskontakter
Information till småföretagare m.m.

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn skall bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning skall bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Bokföring

1.1.1.1

Verksamhetsgren Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål

På ett professionellt sätt fullgöra sina uppgifter dels som statens expertorgan på redovisningsområdet, dels med utvecklande av god redovisningssed.

Återrapportering

Nämnden skall rapportera vilken verksamhet som har bedrivits. Rapporteringen skall särskilt avse vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta inom följande områden:

 • utfärdande av kompletterande normgivning,

 • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

 • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

 • yttranden över författningsförslag,

 • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

 • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information till småföretagare m.m.

Mål

Förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering

Vilka informationsinsatser som har genomförts och resursinsatserna för dessa samt en bedömning av hur insatserna bidragit till måluppfyllnaden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Enkla och tidsenliga regler

Bokföringsnämnden skall verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att verka för ett enkelt och till användaren anpassat regelverk.

4

Uppdrag

Regelförenkling

 1. Bokföringsnämnden skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2003/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål om att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

  Myndigheten skall i ett första steg redovisa underlag till Finansdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

  Myndigheten skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterade underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.
 2. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall myndigheten senast den 30 mars 2007, till verket för näringslivsutveckling (Nutek), redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Utgiftsprognoser

 1. Bokföringsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:4

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden8 367
ap.1Bokföringsnämnden (ram)8 367

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
2:4 Bokföringsnämnden
ap.12513 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall istället finansieras från anslaget 2:4 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden skall inte tillämpa räntekonto enligt kapitalförsörjningsförordningen.

Bokföringsnämnden undantas från kravet att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys enligt 2 kap. 4§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bokföringsnämnden ska under 2007 korrigera sin redovisning för anslag 2:4, ap.1 med 1 302 tkr så att överföringsbeloppet överrensstämmer med utfallet i årsredovisning för staten 2006. Beloppet avser indragning av anslagssparande.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Anna C Johansson
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet, L1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS