Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2007-12-13
Ju2007/10466/KRIM
Ju2007/9888/DOM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsförebyggande rådets (Brå) ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteKunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området
Lokalt brottsförebyggande arbete
Kriminalstatistik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott skall minska och antalet brottsoffer skall därmed bli färre.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området

Mål

Brå:s verksamhet skall bidra till att regeringen och dess myndigheter har ett kvalificerat beslutsunderlag för att kunna utveckla och effektivisera verksamheterna inom det kriminalpolitiska området.

Återrapportering

- En redovisning av de projekt och verksamheter som bedrivits för att regeringen respektive dess myndigheter skall ha ett kvalificerat kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla och effektivisera de kriminalpolitiska verksamheterna, från de brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheterna till det brottsofferinriktade arbetet. Redovisningen skall visa om projekten bestått i utvärdering eller annan kunskaps- och metodutveckling, om projekten bedrivits på uppdrag av regeringen eller initierats på annat sätt samt vilka myndigheters verksamheter som har berörts.

- En samlad analys av brottsutvecklingen skall redovisas kvartalsvis till Justitiedepartementet. Av redovisningen skall framgå vilka brottstyper som kan kräva särskilda åtgärder.

- Brå skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att sprida resultaten av kriminologisk forskning och övrig kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området. I detta arbete skall såväl svensk som internationell forskning beaktas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Lokalt brottsförebyggande arbete

Mål

Brå skall bidra till att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet genom rådgivning, vägledning samt ekonomiska bidrag.

Återrapportering

- En sammanställning av projekt på myndigheten som gäller utvärderingar eller studier av åtgärder eller strategier avseende det lokala brottsförebyggande arbetet.

- En beskrivning och analys av hur det lokala brottsförebyggande arbetet har utvecklats. I samband härmed skall myndigheten redovisa förekomsten av lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande verksamheter samt hur de fördelar sig över landet.

- Vilka insatser som har vidtagits för att stimulera och stödja metodutveckling och kunskapsutveckling av det lokala brottsförebyggande arbetet.


1.1.1.3

Verksamhetsgren Kriminalstatistik

Mål

Statistikens innehåll och kvalitet skall anpassas till rättsväsendets och samhällets informationsbehov.

Återrapportering

- Hur kravet på statistikens tillgänglighet m.m. enligt 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts. Av redovisningen skall även framgå vilka kvalitetskontroller som gjorts.

- En redovisning av omfattningen av externa beställningar av kriminalstatistik samt intäkter och kostnader för dessa.

- En redovisning av i vilken omfattning andra informationskällor än kriminalstatistik, såsom brottsofferundersökningar och självrapporteringsstudier, har använts som komplement till kriminalstatistiken.

- En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla statistikföringen avseende så kallade hatbrott.

- En redovisning av hur statistiken har utvecklats i syfte att möjliggöra jämförelser på stadsdelsnivå, i synnerhet för stadsdelar som omfattas av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Brå skall redovisa:

- Myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet och projektsamverkan. Redovisningen skall också omfatta uppgift om antalet gränsöverskridande projekt med medfinansiering från EU:s budget som Brå genomfört eller där Brå varit en partner till andra medlemsstater liksom uppgifter om genomförd kompetensutveckling avseende internationell verksamhet, särskilt projektsamverkan.

- Vilka medel som mottagits med stöd av medgivandet att bedriva externt finansierad verksamhet, hur medlen använts samt vilka projekt som helt eller delvis finansierats på detta sätt.

- En samlad bedömning av hur medlingsverksamheten utvecklats. Vidare skall Brå redovisa hur tilldelade anslagsmedel för medlingsverksamhet har använts. Av redovisningen skall framgå dels beloppet som har betalats ut i ekonomiskt stöd, dels beloppet som har använts för utbildning, metodutveckling respektive kvalitetsutveckling samt för Brå:s egna utgifter. Vidare skall Brå lämna en beskrivning av de verksamheter som erhållit finansieringsbidrag samt göra en bedömning av resultatet av dessa.

- Hur anslaget 4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts. Av redovisningen skall framgå dels hur stort belopp som har betalats ut i ekonomiskt stöd och till hur många projekt, dels beloppet som har använts för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplade till lokalt brottsförebyggande verksamhet.

- Utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som skall omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

- Vilka projekt som genomförts för att beskriva och bedöma förebyggande åtgärder mot våld mot kvinnor respektive män, våld mot pojkar respektive flickor, samt brott av och mot barn och ungdomar.

3

Organisationsstyrning

Återrapportering

Brå skall redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att

- verka för en ökning av andelen anställda kvinnor respektive män med utländsk bakgrund,

- tillse att det inom Brå finns kunskap för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten,

- stärka personalens kompetens i jämställdhetsintegrering och jämställdhetsperspektivets relevans för myndighetens verksamhet,

- främja en jämn könsfördelning,

- främja en god arbetsmiljö och

- öka hälsan.

4

Uppdrag

1. Brå skall följa upp utvecklingen av ungdomars situation avseende målet för politikområdet rättsväsendet. Målgruppen för uppföljningen bör så långt det är möjligt vara ungdomar mellan 13 och 25 år. Uppföljningen skall redovisas separat i anslutning till årsredovisningen avseende budgetåret 2007 och skall innehålla en kvantitativ redovisning av följande indikatorer:

- Brå:s återkommande självdeklarationsundersökning om utsatthet för brott bland ungdomar i årskurs nio,

- Statistiska centralbyråns årliga undersökning av levnadsförhållanden avseende offer för vålds- och egendomsbrott,

- unga som offer för dödligt våld enligt dödsorsaksstatistiken,

- ungdomar lagförda för brott enligt den officiella kriminalstatistiken.

Redovisningen skall vidare innehålla en kommentar från Brå om utvecklingen av ungdomars situation avseende målet för politikområdet rättsväsendet. Uppföljningen skall redovisas efter kön. Redovisningen skall även tillställas Ungdomsstyrelsen.

2. Brå skall planera för att kunna genomföra uppdrag om att följa tillämpningen av den nya kriminalvårdslagstiftning som träder ikraft den 1 januari 2007 samt utvärdera effekterna av den.

3. Staten har erbjudit 25 kommuner lokala utvecklingsavtal för 2007 i syfte att bryta utanförskapet med utgångspunkt från individens behov (dnr Ju2006/10026/STO, Ju2006/3869/STO). Brå skall utifrån sitt ordinarie uppdrag bidra till avtalens måluppfyllelse genom att träffa samverkansöverenskommelser med berörda kommuner. Hinder för samverkan skall anmälas till den särskilde utredaren, storstadskoordinatorn (dir. 2006:66). Uppdraget skall redovisas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 1 oktober 2007.

4. Brå skall planera för att kunna genomföra uppdrag om att till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av de bestämningsfaktorer för hälsan som folkhälsopolitiken utgår från och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen.

5. I regleringsbrevet för 2006 fick Brå i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om s.k. ”grooming” som beskriver företeelsens närmare karaktär och dess omfattning samt vilka åtgärder som redan har vidtagits eller vidtas mot företeelsen. Brå skall vidare överväga andra åtgärder för att förebygga och förhindra den. Vid behov skall Brå lämna förslag till sådana åtgärder och redovisa ekonomiska konsekvenser av förslagen. Brå skall vid behov samråda med myndigheter och andra som verkar inom ramen för det område som uppdraget avser. Enligt regleringsbrevet för 2006 skall uppdraget redovisas senast den 1 mars 2007. Brå har begärt att tiden för redovisning förlängs fram till och med den 1 april 2007. Regeringen beslutar därför att uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. I regleringsbrevet för 2006 fick Brå i uppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen dels kartlägga hur många utredningar enligt 31 § lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) som polismyndigheterna genomför årligen, och på vilka grunder dessa utredningar görs, dels redovisa vilka ändringar i polisens anmälningsrutiner som behöver göras för att information om antalet utredningar enligt 31 § LUL fortlöpande skall kunna ingå i den officiella kriminalstatistiken. I uppdraget bör även innehållet i och kvaliteten på dessa utredningar granskas. Vidare skall kartläggningen se till hur reglerna för brottsskadeersättning när gärningsmannen är under 15 år tillämpas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2007.

2. I regleringsbrevet för 2006 fick Brå i uppdrag att från och med 2006 ansvara för och utveckla statistikföringen avseende så kallade hatbrott. Brå skall årligen redovisa antalet anmälda brott med främlingsfientliga, särskilt islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv.

3. Den 21 juni 2006 gav regeringen Brå och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att planera och genomföra ett projekt om förebyggande av våld i offentliga miljöer. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 juni 2009.

4. Den 13 juli 2006 gav regeringen Brå i uppdrag att i samråd med Handikappombudsmannen och Myndigheten för handikappolitisk samordning kartlägga våld mot personer med funktionshinder i syfte att ge ökad kunskap om problembilden avseende våld mot dessa personer. I uppdraget ingår även att undersöka möjligheterna att förebygga våld mot personer med funktionshinder. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2007.

5. I regleringsbrevet för 2006 fick Brå i uppdrag att i samråd med Kriminalvården utvärdera regeringens fortsatta narkotikasatsning inom kriminalvården. I uppdraget ingår att utvärdera hur de intagna upplevt satsningen, lämpligen genom en förnyad attitydundersökning som skall redovisas senast den 15 december 2007. En sammanfattande slutrapport om effekterna av narkotikasatsningen skall lämnas senast den 1 mars 2008.

6. I regleringsbrevet för 2006 fick Brå i uppdrag att i samråd med Jämställdhetsombudsmannen ta fram handledningsmaterial som riktar sig till unga i syfte att belysa frågor kring sexuella trakasserier, sexuell integritet och självbestämmande m.m. med beaktande av vad som anges i Sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan och utredning av sexualbrott. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

7. I regleringsbrevet för 2006 fick Brå i uppdrag att medverka i Brottsoffermyndighetens uppdrag att ta fram ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor i enlighet med betänkandet SOU 2004:61.

8. Den 8 juli 2004 fick Brå i uppdrag att följa tillämpningen av de utvidgade bestämmelserna i lagen om besöksförbud m.m. Uppdraget skall redovisas den 1 mars 2007.

9. Den 12 april 2006 fick Brå i uppdrag att undersöka förekomsten av diskriminering i rättsprocessen av tilltalade och målsägande med utländsk bakgrund. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2007.

10. I regleringsbrevet för 2005 fick Brå i uppdrag att, i samarbete med rättsväsendets övriga berörda myndigheter, genomföra en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Den första undersökningen skall presenteras senast år 2007.

11. Den 28 juni 2001 fick Brå i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten Från anstalt till frihet. I regleringsbrevet för 2005 har Brå fått i uppdrag att fortsätta den pågående utvärderingen av den del av försöksverksamheten som avser intensivövervakning för strafftider upp till sex månader. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 augusti 2007.

12. Den 15 oktober 2005 fick Brå i uppdrag att genomföra ett årligen återkommande internationellt vetenskapligt symposium över aktuell kriminologisk forskning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet62 263
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)50 263
ap.2Medlingsverksamhet (ram)12 000

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

 

ap.2 Medlingsverksamhet

1. Anslaget får användas för ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2002 (Ju2002/9000/L5).

2. Högst 2 500 000 kronor får användas för utgifter avseende utbildning, metodutveckling och kvalitetsutveckling samt för Brå:s egna utgifter.

4:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 4:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Anslaget får användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. I detta ingår att samla och sprida kunskap om framgångsrika projekt, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses. Anslaget får användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:7 Brottsförebyggande rådet
ap.11 4463 %0
ap.23623 %0
4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.12153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:7 Brottsförebyggande rådet
4:7 ap.34:7 ap.1100 %
4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
4:15 ap.24:15 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Brottsförebyggande rådet
ap.3ram
4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 026
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-255 021
2007-02-255 021
2007-03-255 021
2007-04-255 021
2007-05-255 021
2007-06-255 021
2007-07-255 021
2007-08-255 021
2007-09-255 021
2007-10-255 021
2007-11-255 021
2007-12-257 032
Summa62 263
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:7 ap.1Brottsförebyggande rådet
4:7 ap.2Medlingsverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brå får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd skall rådet ensamt besluta om projektets mål, hur det skall genomföras och hur rådet skall redovisa projektet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Brottsförebyggande rådet undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Andreas Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret