Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2007-12-06
Ju2007/10022/Å
Ju2007/9888/Å (delvis)
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Justitiekanslern
Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36, prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:46, prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:FiU11, rskr. 2007/08:17).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiIntegritet, yttrandefrihet och en rättssäker förvaltningJustitiekanslern

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.

1.1.1

Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och en rättssäker förvaltning

Mål

Justitiekanslerns del av målet för verksamhetsområdet Integritet, yttrandefrihet och en rättssäker förvaltning är att värna integriteten, yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Justitiekanslern

Mål 1 Tillsyn

Målet är att värna rättssäkerheten och bidra till en fortsatt hög kvalitet inom den offentliga verksamheten samt att genom tillsyn medverka till att upprätthålla ett starkt förtroende för advokatväsendet.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

 • påbörjade och avslutade tillsynsprojekt med uppgift om resultat,

 • insatser som avser tillsynen över advokatväsendet med en särskild analys av utfallet av verksamheten.

Mål 2 Tryck- och yttrandefrihet inklusive rättegångar

Målet är att värna tryck- och yttrandefriheten utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa tryck- och yttrandefrihetsbrott, samt att medverka till att rättstillämpningen och lagföringen på tryck- och yttrandefrihetsrättens område blir effektiv och rättssäker.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå.

 • Antalet ärenden där förundersökning inletts respektive åtal väckts för tryck- eller yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp samt antalet anmälningar om sådana brott som inte har föranlett åtgärder.

 • Åtgärder som vidtagits i ärenden avseende hets mot folkgrupp med anspelning på sexuell läggning.

Mål 3 Statens frivilliga skadereglering

Målet är att se till att den enskilde kommer till sin rätt utan att det allmännas intresse sätts åt sidan.

Återrapportering

 • Skadeståndsanspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Av redovisningen skall framgå det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång.

 • Skadeståndsanspråk på annan rättslig grund. Av redovisningen skall framgå det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång.

Mål 4 Rättegångar

Målet är att med beaktande av den enskildes rätt ta tillvara statens intresse i rättsliga angelägenheter.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats. Mål eller ärenden av principiell betydelse skall särskilt lyftas fram.

Mål 5 Integritet

Målet är att värna den enskildes integritet utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa brott, samt att medverka till att rättstillämpningen inom de berörda områdena blir effektiv och rättssäker.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall särskilt följande framgå.

 • Ärenden enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

balansmål

Justitiekanslern skall, med bibehållen kvalitet i ärendehandläggningen, minska antalet balanserade ärenden jämfört med 2006. Ärenden som avser klagomål eller anspråk från enskilda och som inte förs till rättegång bör vara avslutade inom två år från det att ärendet kom in till Justitiekanslern.

Återrapportering

Justitiekanslern skall återrapportera följande.

ärendeåterrapp

 • Antalet inkomna och avgjorda ärenden.

 • Antalet ärenden som inte avgjorts vid ingången respektive utgången av budgetåret.

 • Åldersstrukturen på ärenden som inte avgjorts.

 • Genomsnittlig handläggningstid (medel- och medianvärde).

remisser

 • Justitiekanslern skall redovisa det antal remisser som kommit in till myndigheten och det antal remissvar som myndigheten avgivit.

regeringsuppdrag

 • Justitiekanslern skall lämna en beskrivning av de regeringsuppdrag som myndigheten haft under året.

övriga faktorer

 • Justitiekanslern skall redovisa övriga faktorer som kan bidra till en bedömning av på vilket sätt Justitiekanslerns verksamhet bidragit till att målen uppnåtts.

Utgiftsprognoser

Justitiekanslern skall redovisa utgiftsprognoser för anslagen 46:2 Justitiekanslern och 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Justitiekanslern skall redovisa myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

4

Uppdrag

 1. Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget skall redovisas till regeringen fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning.

  För uppdraget får Justitiekanslern ersättning efter rekvisition med 150 000 kronor per år.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern22 619
ap.1Justitiekanslern (ram)22 619

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern27 163
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)27 163

Villkor för anslag 4:13

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens pensionsverk.

Från anslaget skall finansieras följande utgifter som skall redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens pensionsverk.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rätta.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Övrigt

1. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av ett skaderegleringsärende eller en rättegång att ombesörja att skadeståndsbelopp eller annat ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om utbetalas till motparten.

2. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av en rättegång att ombesörja att ersättning för statens kostnader för ombud i rättegången utbetalas till Justitiekanslern.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
46:2 Justitiekanslern
ap.16493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.11 358Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
46:2 Justitiekanslern
46:2 ap.246:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
4:13 ap.24:13 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
46:2 Justitiekanslern
ap.2ram

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Tullverket
Skatteverket
Statens pensionsverk
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi