Finansdepartementet


Regeringsbeslut
9

2007-12-20
2007/10046
(delvis)

Kammarkollegiet
Skatteverket
m.fl. Se Likalydande till nedan
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 93:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 27, bet. 2007/08:FiU5, rskr. 2007/08:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1

Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 204 940
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)20 771 940
ap.9Storbritanniens budgetreduktion (ram)433 000
Disponeras av Statens jordbruksverk565 000
ap.2Sockeravgifter (ram)118 000
ap.5Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor (ram)447 000
Disponeras av Tullverket3 877 000
ap.3Tullavgift (ram)3 696 000
ap.4Särskilda jordbrukstullar (ram)181 000
Disponeras av Skatteverket4 475 000
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)4 475 000

Villkor för anslag 93:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende sockeravgifter. Uppburna sockeravgifter från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9473 - Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende tullar.

ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende särskilda jordbrukstullar.

ap.5 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU:s tillfälliga omstruktureringsfond för sockersektorn. Uppburen omstruktureringsavgift för socker från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9474 - Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende mervärdesskattebaserad
avgift.

ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
ap.12 077 194Inget0
ap.211 800Inget0
ap.3369 600Inget0
ap.418 100Inget0
ap.544 700Inget0
ap.7447 500Inget0
ap.943 300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Anders Borg
Kristian Seth
Likalydande till

Kammarkollegiet
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jordbruksdepartementet, Jo LB
Finansdepartementet, SF
Finansdepartementet, Fi S2
Finansdepartementet, Fi S3