Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
20

2007-12-06
Ku2007/3275/KR
Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Riksarkivet och landsarkiven
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets och landsarkivens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37, prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:FiU11, rskr. 2007/08:25).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Riksarkivet och landsarkiven och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivArbeta för en god arkivhantering
Ta emot, bevara och vårda
Tillhandahålla och tillgängliggöra
Museitjänster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Mål för Riksarkivet och landsarkiven är att myndigheternas arkiv, vilka är en del av det nationella kulturarvet, skall hanteras så att de tillgodoser

- rätten att ta del av allmänna handlingar,

- behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt

- forskningens behov.

Riksarkivet och landsarkiven skall genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra, bidra till samt sprida information om ny kunskap inom sitt verksamhetsområde. Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:36 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet skall redovisas särskilt. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Riksarkivets och landsarkivens verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Riksarkivets och landsarkivens verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Riksarkivets och landsarkivens verksamhet.  

Återrapportering
Riksarkivet skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkiv

1.1.1.1

Verksamhetsgren Arbeta för en god arkivhantering

Mål 1

Målet är en förbättrad arkivhantering hos myndigheter och enskilda arkivbildare.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.

Mål 2

Målet är ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhanteringen.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Ta emot, bevara och vårda

Mål

Målet är en långsiktigt säker och ändamålsenlig förvaring och vård av de arkiv som tas emot och förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Riksarkivet skall bl.a. redovisa

- omfattningen av leveranser, arkivbestånd och vårdinsatser,

- en sammanfattande bedömning av arkivlokalernas och arkivbeståndens status.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillhandahålla och tillgängliggöra

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet och tillgängligheten av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa och analysera de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Av redovisningen skall framgå bl.a.

- antal inkomna respektive besvarade skriftliga förfrågningar,

- antalet besök,

- antalet mikrokort tillgängliga för forskningen,

- uthyrning och försäljning av mikrokort,

- antalet tillgängliga digitala bilder,

- antalet besök på arkivmyndigheternas hemsidor,

- omfattning av och exempel på egna utställningar, konferenser och andra utåtriktade arrangemang och verksamheter,

- vilka insatser som har gjorts för att utveckla verksamheten i kontakt med skola, universitet och högskola samt andra kulturinstitutioner.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Museitjänster

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av vissa museitjänster.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Målet är att bidragsgivningen till enskilda arkiv skall åstadkomma största möjliga effekt. Riksarkivet skall redovisa och bedöma effekterna av bidragsgivningen.

Regionalt utfall

Riksarkivet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Riksarkivet skall i årsredovisningen specificera Riksarkivets och landsarkivens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Redovisningen skall specificeras även för landsarkiven.

Omvärldsanalys

Riksarkivet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2007 redovisa en omvärldsanalys med särskilt fokus på utveckling, förändringar och konsekvenser av användningen av ny teknik inom arkivområdet.

Anställda med lönebidrag

Riksarkivet skall redovisa antal anställda personer finansierade med lönebidrag samt kostnaden för dessa.

Prognoser 2007-2010

Riksarkivet skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 23 januari 2007

- den 7 mars 2007

- den 2 maj 2007

- den 2 augusti 2007

- den 30 november 2007

4

Uppdrag

Nationella samarbetsprojekt

Riksarkivet skall redovisa omfattningen av och inriktningen på viktigare nationella samarbetsprojekt i vilka man deltar. Redovisningen skall lämnas i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2007.

Verksamhetsöversyn

Riksarkivet skall genomföra en översyn av verksamheterna inom SVAR och Museitjänst i syfte att ta fram en långsiktig strategi för dessa verksamheters vidare utveckling. Översynen ska innehålla en analys av resursandvändningen samt möjligheten att ta ut avgifter av berörda målgrupper för verksamheterna. Redovisningen skall lämnas i en särskild rapport till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 augusti 2007.

EU:s strukturfondsprogram

Riksarkivet skall i samarbete med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska filminstitutet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd skall samordna redovisningen, som lämnas i en separat skrivelse senast den 1 april 2007. Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen av projekt som erhållit stöd samt vilka myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Riksarkivet skall medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007—2013. Myndigheten skall samverka såväl med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet som med andra centrala myndigheter och aktörer.

Riksarkivet skall senast den 2 juli 2007 samt i årsredovisningen för 2007 redovisa till regeringen (Näringsdepartementet):

  • vilka av den nationella strategins prioriteringar som är relevanta för myndigheten samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras,
  • formerna för medverkan och samverkan med det organ som har det regionala utvecklingsansvaret i respektive län, samt
  • planerade och genomförda insatser med andra berörda centrala myndigheter och aktörer.

Riksarkivet skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Myndigheten får medverka till finansieringen av insatser i det regionala utvecklingsarbetet. Vidare skall Riksarkivet vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21

Riksarkivet och landsarkiven (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet317 927
ap.1Riksarkivet och landsarkiven (ram)317 927

Villkor för anslag 28:21

ap.1 Riksarkivet och landsarkiven

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 460 000 kronor. Medlen utbetalas den 25:e varje månad i poster om 38 333 kronor till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 11 642 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv enligt förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven.

28:22

Bidrag till regional arkivverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet6 110
ap.1Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)6 110

Villkor för anslag 28:22

ap.1 Bidrag till regional arkivverksamhet

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Arkiv Västmanland, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet skall fördela stödenheterna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

Riksarkivet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:21 Riksarkivet och landsarkiven
ap.19 4943 %0
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)45 345
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-0279 119
2007-03-2379 120
2007-06-2279 119
2007-09-2579 120
2007-12-25724
2008-01-25725
Summa317 927
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:21 ap.1Riksarkivet och landsarkiven

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Museitjänster-3 032-3 50216 62017 595-975-7 509
SVAR-4 227-3 34831 76335 419-3 656-11 231
Summa-7 259-6 85048 38353 014-4 631-18 740
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet och landsarkiven får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

Riksarkivets verksamhet inom enheten för museitjänster skall utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt skall finansieras med avgiftsintäkter. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

Resultatet av SVAR:s verksamhet skall särredovisas i årsredovisningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksarkivet skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor Riksarkivet och landsarkiven tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av de totala intäkterna.

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, skall användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet skall i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
samtliga landsarkiv
Stockholms stadsarkiv
Värmlandsarkiv