Regeringsbeslut Nr: 1
2002-12-19 Ju2002/8133/PÅ, Ju2002/9142/PÅ (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Säkerhetspolisen

Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2Säkerhetspolisen (ramanslag)547 409 tkr
4:2 ap.1Enl regbesl 2001-05-17 nr 5 (ram)547 409 tkr

Disponeras av Säkerhetspolisen
4:2 ap.2Dnr Ju 2000/1218/Bo Hemligt beslut (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:200
4:2 ap.1003 %
4:2 ap.2003 %

På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Katja Mårtensson


Kopia till

Eva Brandtell, Fi/BA