Regeringsbeslut
2003-01-10 U2003/2392/S

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Delegationen för IT i skolan

Riksdagen har beslutat om Delegationen för IT i skolans verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. saknas, rskr. saknas).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Delegationen för IT i skolan och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Delegationen för IT i skolans ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:4Program för IT i skolan (ramanslag)
25:4 ap.1Delegationen för IT i skolan (ram)

Disponeras av Delegationen för IT i skolan
25:4 ap.2Insatser för användning av IT i skolan (ram)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling
25:4 ap.3Fördelas efter beslut av Regeringen (ram)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling

Villkor

25:4 Program för IT i skolan
Genom regeringsbeslut (U2003/1997/DK) den 15 maj rörande disposition av anslagssparande har 554 117,36 kronor av det utgående anslagssparandet från budgetåret 2002 på det under utgiftsområde 16 för budgetåret 2002 uppförda anslaget 25:4 Delegationen för IT i Skolan dragits in. Resterande anslagssparde skall fördelas enligt följande: 10 053 200 kronor skall föras till anslagspost 1; 10 000 000 kronor skall föras till anslagspost 2 och 14 946 800 kronor skall föras till anslagspost 3.

25:4 ap.1 Delegationen för IT i skolan

Anslaget disponeras av Delegationen för IT i skolan.

Medlen får användas till kanslikostnader för Delegationen för IT i skolan.

Medlen skall användas enligt bestämmelserna i förordning (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan.

Delegationen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av delegationen.

25:4 ap.2 Insatser för användning av IT i skolan
Anslaget disponeras av Myndigheten för skolutveckling.

Medlen skall användas till insatser och utveckling av användningen av IT i skolan.


25:4 ap.3 Fördelas efter beslut av Regeringen
Anslaget disponeras av Myndigheten för skolutveckling.

Medlen fördelas efter beslut av regeringen.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:400
25:4 ap.100
25:4 ap.200
25:4 ap.300

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Kenneth Ekberg


Kopia till

Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för skolutveckling
Statens skolverk
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelning
Utbildningsdepartementets departementskansli
Riksrevisionsverket