Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 38

2007-12-19
N2007/10141/MK
N2007/10294/SAM (delvis)
N2007/976/MK m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Patent- och registreringsverket.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynPatent
Varumärken m.fl.
Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Patent

Mål patent

PRV ska i sitt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen patent. Målen ska ha sin utgångspunkt i den stipulerade kunddialogen. 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Varumärken m.fl.

Mål varumärken

PRV ska i sitt serviceåtagande ange de mål i forma av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen varumärken m.fl. Målen ska ha sin utgångspunkt i den stipulerade kunddialogen.

Mål mönster

PRV ska i sitt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen varumärken m.fl. Målen ska ha sin utgångspunkt i den stipulerade kunddialogen. 

Mål namn

PRV ska i sitt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen varumärken m.fl.. Målen ska ha sin utgångspunkt i den stipulerade kunddialogen.

Mål periodisk skrift

PRV ska i sitt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen varumärken m.fl. Målen ska ha sin utgångspunkt i den stipulerade kunddialogen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

Mål

PRV ska hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.

Återrapportering samtliga verksamhetsgrenar (1.1.1.1 - 1.1.1.3)

Nedanstående rapportering ska ske i årsredovisningen och avse de senaste två budgetåren. Förändringar mellan åren ska kommenteras liksom det senaste årets eventuella avvikelser från budget.

  • måluppfyllelsen för respektive verksamhetsgren,

  • vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister,

  • volymutveckling och balanser för varje verksamhetsgren och eventuell ärendegrupp.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

Vidare ska PRV verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service.

Återrapportering

PRV ska i årsredovisningen lämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att informera näringslivet och övriga intressenter om de immaterialrättsliga systemens möjligheter.

4

Uppdrag

Myndigheten ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent86 80135 000280 000292 000-12 000109 801
Varumärke19 1812 00047 00055 000-8 00013 181
Mönster-12 695-3004 5004 900-400-13 395
Namn-4 2501 0008 50010 500-2 000-5 250
Periodisk skrift-3 163-2 3008 0006 0002 000-3 463
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster-3 51430039 00038 0001 000-2 214
Summa82 36035 700387 000406 400-19 40098 660
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad ska en tolftedel av beloppet 15 666 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lena Stridsberg
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 38, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

N2007/10141/MK
N2007/10294/SAM (delvis)
N2007/976/MK
N2007/2057/MK
N2007/4504/MK
N2007/6671/MK
N2007/6784/MK