Finansdepartementet


Regeringsbeslut
3

2007-11-29
Fi2007/9014
(delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Budgetprognoser och EU-revision är prioriterade uppgifter.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingEkonomisk styrning
Informationssystemet Hermes
Internrevision
EU-revision
Inköpssamordning
Lokalförsörjning
Prognoser och uppföljningPrognoser och information om statlig ekonomi

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning skall vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ekonomisk styrning

Mål

Den ekonomiska styrningen skall utvecklas, verksamhetsanpassas och förenklas.

Målet är att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva administrativa system.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- prestationer och kostnader för att uppnå målet för verksamhetsgrenen samt Regeringskansliets och andra myndigheters bedömning av ESV:s prestationer,

- ekonomiadministrativa värden för varje myndighet senast den 27 april 2007, enligt 2 § 3 förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket,

- prestationer och kostnader för att uppnå målet för verksamhetsgrenen vad avser de administrativa systemen samt myndigheternas bedömning av ESV:s prestationer.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Informationssystemet Hermes

Mål

Målet är att förvalta, utveckla och förenkla informationssystemet Hermes så att det utgör ett ändamålsenligt och effektivt stöd för ekonomistyrningen i staten.

Utvecklingen av systemstödet i Hermes som krävs för verksamheten i Regeringskansliet avseende budgetprocessen och regleringsbreven skall ske på uppdrag av Finansdepartementet.

Återrapportering

ESV skall

- senast den 31 januari 2007 redovisa en förvaltnings- och utvecklingsplan för informationssystemet Hermes för 2007. Planen skall innehålla aktiviteter och ekonomiska ramar fördelade på drift, utveckling, support och samordning. En lägesavstämning av innehållet i planen skall ske med Finansdepartementet senast den 15 september 2007. En preliminär slutredovisning av plan och utfall och kostnader för förvaltning, drift, utveckling, support och samordning skall ske i samband med upprättandet av förvaltnings- och utvecklingsplanen för 2008, dock senast den 17 december 2007. En slutlig redovisning skall ske i årsredovisningen,

- redovisa resultatet av en användarenkät där användare från Regeringskansliet och övriga myndigheter skall särskiljas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internrevision

Mål

ESV skall utveckla och samordna den statliga internrevisionen så att den agerar och verkar i enlighet med god internrevisionssed.

Återrapportering

ESV skall senast den 30 mars 2007 i en särskild rapport analysera och bedöma statusen på internrevisionen vid statliga myndigheter och mot denna bakgrund redovisa vilka åtgärder som ESV har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet.

1.1.1.4

Verksamhetsgren EU-revision

Mål

ESV skall säkerställa att revisionen av EU-medel utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- vilka åtgärder som vidtagits för uppbyggnaden av arbetet med  att säkerställa att revisionen av EU-medel har utförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,

- kostnaderna för 2007 avseende den tredje programperioden,

- hur anslagsmedel för ändamålet har använts fördelat på de två programperioderna,

- en beskrivning av hur arbetet med att bygga upp den nya EU-revisionen fortlöpt.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Inköpssamordning

Mål

Målet är att åstadkomma besparingar för staten genom samordning av statlig inköpsverksamhet.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- prestationer och kostnader för att uppnå målet,

- omfattning och utnyttjande av statliga ramavtal, redovisning av eventuella brister inom området samt förslag till åtgärder.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Lokalförsörjning

Mål

Målet är att främja en effektiv lokalförsörjning samt att ge stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor i form av analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten.

Återrapportering

ESV skall redovisa

- prestationerna för att uppnå målet.

 

1.1.2

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Målet är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser, analyser och uppföljning av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Prognoser och information om statlig ekonomi

Mål

1. Målet är att bidra till en effektiv statsförvaltning genom tillförlitliga budgetprognoser, god statsredovisning och tillförlitliga analyser av den statsfinansiella utvecklingen.

2. Budgetprognoserna skall ha hög precision. De bakomliggande analyserna skall vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt. Risker för budgetavvikelser skall identifieras i ett tidigt skede.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet kontinuerligt förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller.

Återrapportering

1. ESV skall beträffande mål 1 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

2. ESV skall beträffande mål 2 senast den 28 april 2008

- redovisa och kommentera prognosprecisionen,

- analysera prognosavvikelser,

- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,

- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras och

- redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen.

3. ESV skall beträffande mål 3 redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

ESV skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

Samråd

ESV skall redovisa antalet samråd som myndigheten haft, resursåtgången och den genomsnittliga genomströmningstiden samt intäkter och kostnader för dessa fördelat på olika typer av samråd.

Stöd till Regeringskansliet

ESV skall redovisa totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som finansieras med avgifter. Kostnader för remisser skall särredovisas.

Krisberedskap

Målet är att ESV, inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga skall ESV redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga,

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

4

Uppdrag

Årsredovisning för staten

ESV skall enligt 6 § första stycket 4 förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget skall lämnas senast den 15 mars 2007.

Statsbudgetens utfall

ESV skall lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2007 års budgetstruktur senast den 15 mars 2007.

Rapportering av inkomsttitlar

ESV skall besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av statsbudgetens inkomster under inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m.

I samband med budgetårets utgång skall ESV genom omföring på statsbudgeten nollställa titlarna under inkomsttyp 9000 och redovisa inkomsterna på inkomsttitlar under inkomsttyperna 1000, Skatter m.m., 7000, Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet, samt 8000, Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

Utvärdering av lånemodell och räntekontomodell

ESV och Riksgäldskontoret skall tillsammans utvärdera modellen med lån för anläggningstillgångar som används i myndigheternas egen verksamhet och modellen för räntekonto med kredit. Myndigheterna skall redovisa uppdraget och eventuella förslag senast den 15 december 2007.

Avgifter till Sameskolstyrelsen

ESV skall tillsammans med Sameskolstyrelsen och berörda kommuner utarbeta förslag till hur avgifterna från kommunerna till Sameskolstyrelsen för samisk förskola och fritidshem skall regleras. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2007.

Kartläggning av organ som inte är myndigheter

ESV skall kartlägga organ som inte är statliga myndigheter, men som i praktiken utgör en del av det statliga åtagandet. Det kan exempelvis avse organ som bedriver offentligrättslig verksamhet, men också organ i form av nämnd, delegation, institut, kassa, centrum, akademi, avtal etc. där staten utövar ett bestämmande inflytande. Resultatet av kartläggningen kommer att utgöra ett underlag för överväganden om det statliga åtagandets avgränsning och utgöra underlag för bedömning av hur verksamheten bör styras, följas upp och kontrolleras. Den närmare inriktningen av kartläggningen skall utformas i dialog med Finansdepartementet (budgetavdelningen). Uppdraget skall redovisas senast den 28 september 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket105 277
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)84 217
ap.3Informationssystemet Hermes (ram)21 060

1:4

Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket422
ap.3Merkostn för lokaler - ESV:s disposition (ram)422

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:2 Ekonomistyrningsverket
ap.12 431Allt0
ap.3632Allt0
1:4 Täckning av merkostnader för lokaler
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 541
2007-02-258 541
2007-03-258 541
2007-04-258 541
2007-05-258 541
2007-06-258 541
2007-07-258 541
2007-08-258 541
2007-09-258 541
2007-10-258 541
2007-11-258 541
2007-12-2511 748
Summa105 699
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:2 ap.3Informationssystemet Hermes
1:4 ap.3Merkostn för lokaler - ESV:s disposition

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-3 351033 50033 000500-2 851
Administrativa system11 243-2 5009 3006 3003 00011 743
Informationssystemet Hermes, förvaltning-1 835-60025 00025 0000-2 435
Information om statlig ekonomi-31002502500-310
Statlig inköpssamordning-624006 0006 0000338
Tjänsteexport1 780-10014 00014 00001 680
Summa7 465-2 80088 05084 5503 5008 165
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal281103 7113 08703 0876 798
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt ESV, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Prognoser och information om statliga ekonomi och Ekonomisk styrning, får i det enskilda fallet principen om full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inköpssamordning

Samordningen av den statliga inköpsverksamheten finansieras genom de administrativa avgifter som de ramavtalsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Verksamheten styrs av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. De statliga finansieringsprinciperna för detta ändamål slogs fast i prop. 1999/2000:1, utg. omr. 2, bet. 2000/01:FiU2, rskr. 2000/01:124. Följande myndigheter skall bidra till finansieringen: Arbetsmarknadsstyrelsen med 325 000 kr, Domstolsverket med 7 000 kr, Ekonomistyrningsverket med 65 000 kr, Försvarsmakten med 640 000 kr, Försvarets materielverk med 115 000 kr, Fortifikationsverket med 28 000 kr, Lantmäteriverket med 75 000 kr, Riksgäldskontoret med 140 000 kr, Rikspolisstyrelsen med 400 000 kr, Skatteverket med 570 000 kr, Verket för förvaltningsutveckling med 2 960 000 kr samt Verket för högskoleservice med 675 000 kr. Inbetalning till ESV skall ske månadsvis.

Hyresintäkter för landstingsavtalen

Hyresintäkterna för landstingsavtalen tillförs statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avgifter

Följande avgifter bestäms av regeringen:

- Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.

- Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Avgift för koncerninformationssystemet Hermes.

- Avgift för samråd enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Storleken på övriga avgifter bestäms av ESV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av ESV.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

ESV får ta emot bidrag från statliga finansiärer. Bidragsinkomsterna disponeras av ESV.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För Hermesavgiften medges ESV undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras från anslaget 1:2 Ekonomistyrningsverket, anslagspost 3 Informationssystemet Hermes.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Krisberedskapsmyndigheten
Justitiedepartementet/DOM
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/EPS
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/A
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/IA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/BuS
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SAMS
Finansdepartementet/LFG