Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
5

2007-12-19
SB2007/8735 Delvis
Svenska institutet för europapolitiska studier
Universitetsvägen 10F plan 6
106 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Anslag som inte ingår i något politikområde

Mål

Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet regleras av förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier.

Av förordningen framgår att Svenska institutet för europapolitiska studier ska bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten ska inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Institutet ska särskilt

  1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,

  2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

  3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt

  4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Under år 2008 bör särskilt uppmärksammas frågor som kan förväntas bli aktuella under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009.

Återrapportering

Svenska institutet för europapolitiska studier ska, mot bakgrund av vad som angivits ovan, rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Häri ska ingå en generell beskrivning av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1 - 4 som angivits ovan.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:7

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier13 207
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)13 207

Villkor för anslag 90:7

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

9 maj

1 augusti

30 oktober

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
90:7 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.13963 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 283
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 101
2008-02-251 101
2008-03-251 101
2008-04-251 101
2008-05-251 101
2008-06-251 101
2008-07-251 101
2008-08-251 101
2008-09-251 101
2008-10-251 101
2008-11-251 101
2008-12-251 096
Summa13 207
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:7 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
På regeringens vägnar
Cecilia Malmström
Helena Onn
Kopia till

Finansdepartementet
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Regeringskansliet/EU-samordningen SB
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket