Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2007-12-19
A2007/6701/AE
A2007/6723/Adm (Delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
642 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetTillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

Målet är att IAF ska bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet och ska dessutom bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Månadsvis rapportering

 - IAF ska månadsvis rapportera:

a. utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF,

b. inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor.  

Redovisning kvartalsvis

- IAF ska den 21 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti samt den 30 oktober 2008 redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till myndighetens budget. Prognosen lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) samt till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

- IAF ska kvartalsvis redovisa:

a. antalet utförsäkrade,

b. antalet underrättelser från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning samt hur många av dessa underrättelser som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller till andra sanktioner.

Redovisning i årsredovisningen

- IAF ska i årsredovisningen redogöra för handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 och tillämpningsförordningen 574/72 vid personers rörlighet mellan EU/EES-staterna. Redovisningen ska också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om rörlighet med Schweiz och andra länder vilka Sverige har avtal om social trygghet vid arbetslöshet.

- IAF ska i årsredovisningen lämna en samlad bedömning av hur myndighetens insatser har bidragit till att nå målen för politik- och verksamhetsområdet. 

Övrig redovisning

- IAF ska senast den 1 juli 2008 redovisa slutsatser från den granskning av utbetalningen av statsbidrag som skett under 2007.

- IAF ska den 1 oktober 2008 redovisa effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften för första halvåret 2008, speciellt vad avser medlemsutvecklingen inom arbetslöshetskassorna, rutinerna för avisering och betalning av den förhöjda avgiften, kassornas redovisning till IAF av underlag för fakturering av den förhöjda avgiften, kassornas kontroller och justeringar i efterhand av denna avgift gentemot medlemmar och IAF, och i vad mån avgiftsintäkterna till staten av den förhöjda avgiften motsvarar beräknade intäkter.

- IAF ska senast den 31 december 2008 redogöra för hur myndigheten genom sin tillsyn har verkat för att tillämpningen av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen vid arbetsförmedlingen genomförts på ett korrekt och likformigt sätt samt hur tillämpningen har fungerat vid arbetsförmedlingen. 

- Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2008 fått uppdraget att lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten genomför sina uppgifter. Arbetsförmedlingen ska för detta ändamål ta fram indikatorer som visar hur myndighetens verksamhet bidrar till att nå målet för politikområdet. Indikatorerna ska även belysa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring.  Resultatet ska redovisas och analyseras i en sammanhängande rapport som ska publiceras två gånger per år. Arbetsförmedlingen ska i samband med publiceringen av rapporterna bjuda in relevanta myndigheter och aktörer för presentationer av rapporternas innehåll. Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) senast den 19 maj och den 17 november 2008.

IAF ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna synpunkter på den av Arbetsförmedlingen framtagna analysen som är relevanta för IAF inom ramen för dess tillsynsuppdrag. IAF:s synpunkter ska lämnas senast den 2 juni och den 1 december 2008.

4

Uppdrag

Åtgärder för förbättrat informationsutbyte samt effektmätning

1. IAF, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska tillsammans med berörda myndigheter och organisationer säkerställa att det elektroniska informationsutbytet fungerar och används effektivt. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits på området för att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet. Det ska särskilt framgå hur och när tidigare redovisade problem ska åtgärdas (problembeskrivning i svar på regeringsuppdrag, Dnr 016131-2007). I nämnda rapport framgår att informationsutbytesrutinen inte används i den utsträckning som den skulle kunna i handläggningen av ärenden. Det ska därför även redogöras för vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma ett fullt nyttjande av rutinen.

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ska beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet där så bedöms nödvändigt. Försäkringskassan ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

IAF, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CSN ska tillsammans under 2008 genomföra en effektmätning motsvarande dem som genomförts de senaste åren. SO ska beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2008.

Stärkt tillsyn

2. IAF ska redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till samt utvecklingen av felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning avseende år 2007. Redovisningen ska äveninnefatta en bedömning av det mörkertal som finns på området. Vidare ska redovisas vilka åtgärder som genomförts och planeras mot bakgrund av det resultat som Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen (den. s.k. FUT-delegationen) redovisat i rapporterna Vad orsakar felen (Rapport 2007:5) respektive Vad kostar felen (Rapport 2007:7). IAF ska fullgöra detta uppdrag i samråd med arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas senast den 18 augusti2008.

3. IAF ska följa upp hanteringen av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning och hanteringen av återkrav vid arbetslöshetskassorna, bl.a.

– arbetslöshetskassornas åtgärder vad gäller felaktig utbetald arbetslöshetsersättning,

– kassornas rutiner vad gäller hanteringen av återkrävda belopp, och

– uppföljning av faktiskt återbetalda belopp och kvarstående fordringar. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2008.

4. IAF ska granska arbetslöshetskassornas informationssystem i syfte att säkerställa att systemen ger korrekt och säkert stöd i beslut om arbetslöshetsersättning. I uppdraget ingår även en granskning av informationsutbytet mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Granskningen ska även omfatta informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan avseende ersättningstagare som får aktivitetsstöd. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2008.

Förstärkt samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar 

5. IAF ska utveckla samverkan med övriga myndigheter för att effektivisera arbetet för att förhindra felaktiga utbetalningar. De insatser som gjorts och planeras att vidtas med anledning av uppdraget ska redovisas. Uppdraget ska redovisas senast den 28 september 2008.

Övrigt

6. IAF ska redovisa och analysera hur tillämpningen av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen fungerar avseende personer bosatta i Sverige som arbetar i ett annat nordiskt land. IAF ska redovisa uppdraget senast den 1 september 2008.

7. IAF ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av genomförda förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen49 541
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)49 541

Villkor för anslag 22:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

22:12

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen53 381
ap.1Förvaltningskostnader (ram)53 381

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
22:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
22:12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 6013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 448
2008-02-254 448
2008-03-254 448
2008-04-254 448
2008-05-254 448
2008-06-254 448
2008-07-254 448
2008-08-254 448
2008-09-254 448
2008-10-254 448
2008-11-254 448
2008-12-254 453
Summa53 381
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:12 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

IAF undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 02 Bidrag från Schweiz.

Återbetalningar avseende den förhöjda finansieringsavgiften ska redovisas mot inkomsstitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 03 Förhöjd finansieringsavgift. Återbetalningar av förhöjda finansieringsavgifter för vilka IAF gett arbetslöshetskassorna anstånd under 2007 ska inbetalas senast den 1 juli 2008. Inbetalningarna ska ske månadsvis.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Johannes Sjögren
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten/Red
Arbetsmarknadsdepartementet/Adm
Internrevisionen/SB
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Statens pensionsverk
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation

Senast uppdaterad: