Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:35

2007-12-19
Ju2007/10796/KRIM
Ju2007/10603/KRIM (delvis)
Ju2007/9486/KRIM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Brottsförebyggande rådet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:JuU1, rskr. 2007/08:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsförebyggande rådets (Brå) ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteKunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området
Lokalt brottsförebyggande arbete
Kriminalstatistik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott ska minska och antalet brottsoffer ska därmed bli färre.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området

Mål

Brå:s verksamhet ska bidra till att regeringen och dess myndigheter har ett kvalificerat beslutsunderlag för att kunna utveckla och effektivisera verksamheterna inom det kriminalpolitiska området.

Återrapportering

- En redovisning av de projekt och verksamheter som bedrivits för att regeringen respektive dess myndigheter ska ha ett kvalificerat kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla och effektivisera de kriminalpolitiska verksamheterna, från de brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheterna till det brottsofferinriktade arbetet. Redovisningen ska visa om projekten bestått i utvärdering eller annan kunskaps- och metodutveckling, om projekten bedrivits på uppdrag av regeringen eller initierats på annat sätt samt vilka myndigheters verksamheter som har berörts.

- Brå ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att sprida resultaten av kriminologisk forskning och övrig kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området. I detta arbete ska såväl svenskt som internationellt forsknings- och utvecklingsarbete beaktas. 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Lokalt brottsförebyggande arbete

Mål

Brå ska bidra till att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet genom rådgivning, vägledning samt ekonomiska bidrag.

Återrapportering

- En beskrivning av de insatser som genomförts för att göra forskningsbaserad kunskap om brottsförebyggande arbete tillgängligt för aktörer med betydelse för lokalt brottsförebyggande arbete.

- En beskrivning av vilka insatser som genomförts för att underlätta samverkan mellan polisen och kommunerna i det lokala brottsförebyggande arbetet.

- En beskrivning och analys av hur det lokala brottsförebyggande arbetet har utvecklats.

- En beskrivning av vilka insatser som har vidtagits för att sprida information till lokala aktörer om förhållanden i andra europeiska länder, t.ex. sådana bästa rutiner som identifierats genom arbetet i det europeiska brottsförebyggande nätverket, EUCPN.


1.1.1.3

Verksamhetsgren Kriminalstatistik

Mål

Statistikens innehåll och kvalitet ska anpassas till rättsväsendets och samhällets informationsbehov.

Återrapportering

- Hur kravet på statistikens tillgänglighet m.m. enligt 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts. Av redovisningen ska även framgå vilka kvalitetskontroller som gjorts.

- En redovisning av omfattningen av externa beställningar av kriminalstatistik samt intäkter och kostnader för dessa.

- En redovisning av statistikföringen avseende så kallade hatbrott och vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla denna statistik.

- En redovisning av arbetet med den årliga nationella trygghetsundersökningen.

- En redovisning av hur statistiken har utvecklats i syfte att möjliggöra jämförelser på stadsdelsnivå, i synnerhet för stadsdelar som omfattas av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal.

- En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för arbetet att utveckla EU statistik om brott och rättsväsendet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Brå ska redovisa:

- Myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet och projektsamverkan. Redovisningen ska också omfatta uppgift om antalet gränsöverskridande projekt med medfinansiering från EU:s budget som Brå genomfört eller där Brå varit en partner till andra medlemsstater liksom uppgifter om genomförd kompetensutveckling avseende internationell verksamhet, särskilt projektsamverkan.

- Vilka medel som mottagits med stöd av medgivandet att bedriva externt finansierad verksamhet, hur medlen använts samt vilka projekt som helt eller delvis finansierats på detta sätt.

- Hur anslaget 4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts. 

- Utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

9 maj

1 augusti

30 oktober

- Vilka projekt som genomförts för att beskriva och bedöma förebyggande åtgärder mot våld mot kvinnor respektive män, våld mot pojkar respektive flickor, samt brott av och mot barn och ungdomar.

3

Organisationsstyrning

Återrapportering

Brå ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att

- verka för en ökning av andelen anställda kvinnor respektive män med utländsk bakgrund,

- se till att det inom Brå finns kunskap för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer bland personalen,

- stärka personalens kompetens i jämställdhetsintegrering och jämställdhetsperspektivets relevans för myndighetens verksamhet,

- främja en jämn könsfördelning,

- främja en god arbetsmiljö och

- öka hälsan.

Brå ska vidare redovisa hur behovet av erforderlig kompetens om barn, bl.a. vad gäller barns rättigheter och lämpliga sätt att inhämta och ta till vara barns synpunkter, tillgodoses i myndighetens analys- och utvecklingsarbete i frågor där barn kan vara berörda.

4

Uppdrag

1. Brå ska stödja Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. I uppdraget ingår att föreslå i vilken form samarbetet kan permanentas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008.

2. Brå får i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att en löpande statistik avseende brott begångna av barn under 15 år kan tas fram. Redovisningen ska lämnas till regeringen senast den 16 maj 2008

3. Brå ska presentera en kunskapssammanställning om framgångsrika strategier och metoder nationellt och internationellt för att minska förekomsten av ordningsstörningar i samband med idrott. I uppdraget ingår även att föreslå insatser som kan förbättra samordningen mellan de olika aktörerna på alla nivåer. Uppdraget ska ske i samverkan med Rikspolisstyrelsen och andra aktörer. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet och Kulturdepartementet senast den 15 september 2008.

4. Brå ska följa upp utvecklingen av ungdomars situation avseende målet för politikområdet rättsväsendet. Målgruppen för uppföljningen bör så långt det är möjligt vara ungdomar mellan 13 och 25 år. Uppföljningen ska redovisas separat till Ungdomsstyrelsen och Regeringskansliet i anslutning till årsredovisningen avseende budgetåret 2008.

5. Brå ska påbörja ett arbete för att kunna genomföra ett uppdrag om att följa upp och utvärdera reformen om ingripanden mot unga lagöverträdare som trädde i kraft den 1 januari 2007. I första hand ska arbetet ta sikte på domstolarnas tillämpning av de ändrade bestämmelserna om påföljder för unga lagöverträdare.

6. Brå kommer att få i uppdrag att genomföra en kartläggning av hur vanligt förekommande grövre våldsbrott är i skolan samt hur skolorna arbetar för att förebygga allvarligare våldshändelser. I uppdraget kommer även att ingå att Brå ska kartlägga och sprida internationella erfarenheter av det brottsförebyggande arbetet när det gäller grövre våldsbrott i skolmiljö.

7. Brå ska bistå Riksantikvarieämbetet i deras arbete med att föreslå aktiva insatser för att förebygga, upptäcka och beivra brott mot kulturarvet. Insatserna ska redovisas i en rapport till Kulturdepartementet senast den 1 augusti 2008.

8. Brå ska samverka med kommuner med lokala utvecklingsavtal genom samverkansöverenskommelser. Överenskommelserna ska revideras årligen. Myndigheten ska samla och sprida kunskap om det lokala utvecklingsarbetet. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2008.

9. Brå kommer att få i uppdrag att genomföra the Stockholm Criminology Symposium samt att ansvara för prisceremonin avseende the Stockholm Prize in Criminology 2008.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Den 19 september 2007 fick Brå i uppdrag att utarbeta en kunskapsstrategi för sitt verksamhetsområde för åren 2009-2011. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2008. 

2. Den 12 april 2006 fick Brå i uppdrag att undersöka förekomsten av diskriminering i rättsprocessen av tilltalade och målsägande med utländsk bakgrund. Uppdraget ska redovisas senast den 25 februari 2008.

3. I regleringsbrevet för 2006 fick Brå i uppdrag att i samråd med Kriminalvården utvärdera regeringens fortsatta narkotikasatsning inom kriminalvården. En sammanfattande slutrapport om effekterna av narkotikasatsningen ska lämnas senast i augusti 2008.

4. Den 21 juni 2006 gav regeringen Brå och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att planera och genomföra ett projekt om förebyggande av våld i offentliga miljöer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2009.

5. Den 24 maj 2007 gav regeringen Brå i uppdrag att utvärdera den nya kriminalvårdslagstiftningen. Delredovisningar av uppdraget ska inges till regeringen dels senast den 1 september 2008, dels senast den 1 september 2009. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 1 april 2010.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet58 962
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)58 962
ap.2Medlingsverksamhet (ram)0

4:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 4:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Anslaget får användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. I detta ingår att samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses. Anslaget får användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:7 Brottsförebyggande rådet
ap.11 7693 %0
ap.203 %0
4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.12153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 155
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 914
2008-02-254 914
2008-03-254 914
2008-04-254 914
2008-05-254 914
2008-06-254 914
2008-07-254 914
2008-08-254 914
2008-09-254 914
2008-10-254 914
2008-11-254 914
2008-12-254 908
Summa58 962
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:7 ap.1Brottsförebyggande rådet
4:7 ap.2Medlingsverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brå får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Brottsförebyggande rådet undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen ska innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Peter Lindström
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:35, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Ju2007/10796/KRIM
Ju2007/10603/KRIM (delvis)
Ju2007/9486/KRIM (delvis)
Ju2007/9485/KRIM
Ju2007/2269/KRIM