Finansdepartementet


Regeringsbeslut
12

2007-12-19
Fi2003/3242
Fi2007/3724
Fi2007/9635 (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:55).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynTillsyn av spelmarknadenKontroll och tillsyn
Kontroll av illegalt spel
Tillstånd och normgivning
Information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen ska bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Tillsyn av spelmarknaden

Mål

Målet för verksamhetsområdet är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade och reglerade former.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kontroll och tillsyn

Mål

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som faller under Lotteriinspektionens ansvarsområde och till att gällande regelverk efterlevs. Verksamheten ska även bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska, fördelat på lotterier, restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten har vidtagit och redovisa:

- antalet påpekanden/invändningar avseende den bedrivna verksamheten och följsamheten i förhållande till dessa påpekanden,

- de iakttagelser myndigheten har gjort och de åtgärder som har vidtagits inom de sektorer på marknaden som av myndigheten identifierats som problemområden,

- andel nedlagd arbetstid per område, antal konstaterade avvikelser i förhållande till krav i författningar eller tillstånd samt typ av avvikelser fördelat på ovan angivna kategorier.

 Myndigheten ska också för hela verksamhetsgrenen redovisa:

- genomsnittlig styckkostnad för avgjorda ärenden. I redovisningen måste styckkostnaden definieras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kontroll av illegalt spel

Mål

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten vidtagit och hur samarbetet med berörda myndigheter fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som gjorts och de åtgärder som har vidtagits till följd av dessa iakttagelser.

Lotteriinspektionen ska också redovisa vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den organiserade brottsligheten.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Mål

Verksamheten ska leda till en ändamålsenlig utformning av regelverket. Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad. Handläggningen av dessa ärenden ska hålla en hög kvalitet och vara effektiv.

Återrapportering 1

Lotteriinspektionen ska, fördelat på lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel, förströelseautomater, typgodkännande och övriga tillståndsärenden redovisa:

- antal ansökningar samt antal bifall respektive avslag,

- antal gällande tillstånd per den 31 december 2008,

- andel nedlagd arbetstid per område. 

På sikt ska ovanstående indikatorer kunna följas över tid och kommenteras.

Myndigheten ska för hela verksamhetsgrenen redovisa:

- ärendebalansen och dess åldersstruktur,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning, däribland utvecklingen av EMV-lotterier,

- antal ärenden i och yttranden till domstol där Lotteriinspektionen varit part eller på annat sätt varit berörd.

Återrapportering 2

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över hur myndigheten har arbetat med föreskrifter och allmänna råd.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Information

Mål 1

Lotteriinspektionen ska, i syfte att öka kunskapen om regelverket, ge information om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder inspektionen vidtagit för att sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt genomförda informationsinsatser.

Mål 2

Lotteriinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska vid behov omgående informera regeringen om sådan utveckling som märkbart kan påverka den svenska spelmarknaden. Lotteriinspektionen ska i samband med årsredovisningen lämna en redovisning över utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Lotteriinspektionen ska vidare varje halvår lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och avkunnade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren. 

Lotteriinspektionen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

3

Organisationsstyrning

Mål 

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska särskilt redovisas.

4

Uppdrag

Riksgäldskontoret

Lotteriinspektionen ska utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. samt själva dragningsförfarandet.

Marknadsföring

Lotteriinspektionen ska etablera ett samarbete med Konsumentverket i frågor rörande marknadsföring inom spel- och lotteriområdet i syfte att bl.a. förbättra tillsynsarbetet. Detta samarbete kan även omfatta frågor om användningen av pyramidspel och tillämpningen av förbudet mot sådana spel. En redovisning av hur långt arbetet kommit ska ske senast den 1 oktober 2008.

Automatspelslagen

Lotteriinspektionen ska med anledning av den av Regeringsrätten meddelade domen den 13 september 2007 i mål nr 3975-06 (RÅ 2007 ref 44) om tillståndsplikt för automatspel analysera rättsläget och de möjliga konsekvenser avgörandet kan medföra i förhållande till myndighetens kontroll- och tillsynsarbete. Underlaget ska närmare beskriva myndighetens bedömning av automatspelslagens räckvidd och effekterna av domen i förhållande till aktörer och konsumenter på spelmarknaden, varvid även EG-domstolens dom om förströelsespel av den 26 oktober 2006 (C-65/05) bör beaktas. Underlaget kan också omfatta förslag till eventuella klargöranden eller förändringar som föreligger i förhållande till gällande regelverk. En redovisning ska ske till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen43 649
ap.1Lotteriinspektionen (ram)43 649

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För kontrollen av illegalt spel får högst 7 miljoner kronor användas under 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
2:1 Lotteriinspektionen
ap.11 3093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 313
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 637
2008-02-253 637
2008-03-253 637
2008-04-253 637
2008-05-253 637
2008-06-253 637
2008-07-253 637
2008-08-253 637
2008-09-253 637
2008-10-253 637
2008-11-253 637
2008-12-253 642
Summa43 649
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Lotteriinspektionen

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Kontroll och tillsyn945503 20023 00021 0002 0005 200
Tillstånd och normgivning94550-1 6008 00010 000-2 000-3 600
Summa01 60031 00031 00001 600
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll och tillsyn

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter för kontroll och tillsyn, inklusive för Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet. Verksamhetsgrenen Kontroll av illegalt spel finansieras dock med anslag 2.1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1. Storleken på avgiften för tillsyn och kontroll av den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret bestäms av Lotteriinspektionen.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för informationsverksamhet. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och Lotteriinspektionen disponerar avgiftsintäkterna.

Om en avgiftssättning, enligt Lotteriinspektionen, motverkar syftet med informationsverksamheten, får i det enskilda fallet principen om full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Lotteriinspektionen undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen (Finansdepartementet), med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Maria Ramstedt
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet
Riksdagen/kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Justitiedepartementet/PO, Å
Socialdepartementet/FH
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Finansdepartementet/BA, SMS