Finansdepartementet


Regeringsbeslut
17

2007-12-20
Fi2006/3395
Fi2007/6093
Fi2007/6105 m.fl.
Se bilaga 1
Statens pensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens pensionsverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens pensionsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågorStatlig pensionsverksamhet m.m.
Pensionsverksamhet på uppdrag
Inomstatliga pensionsuppdrag

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

 • En samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

 • Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer.

Återrapportering

1. Verksamhetens driftskostnader ska jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod ska härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka ekonomiska konsekvenser har dessa utbetalningar fått och vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett. SPV ska göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget ska analyseras och kommenteras. Balanserat resultat ska också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.

Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget ska analyseras och kommenteras. Balanserat resultat ska också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssituationen ska kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren dels per år, dels ackumulerat.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Inomstatliga pensionsuppdrag

Mål

Att underlätta administrativa processer i samband med hanteringen av tjänstepensionsförmåner.

Återrapportering

 1. Ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare och antalet berörda arbetstagare i staten.
 2. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget ska analyseras och kommenteras. Balanserat resultat ska också redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporteringen ska det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.

SPV ska i samband med delårsrapporten redovisa arbetet med att minska balanserna av aktualiseringsärenden.

4

Uppdrag

SPV ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid sex prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

SPV ska i samband med de prognostillfällen som äger rum inför vårpropositionen respektive budgetpropositionen även redovisa prognos för 2008—2011 för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

SPV ska senast den 15 december 2008 redovisa känslighetsberäkningar för 2009—2011 utifrån förändringar i dels inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

SPV ska senast den 15 december 2008 redovisa tioåriga inkomst- och utgiftsprognoser.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens pensionsverk9 226 000
ap.1Statlig tjänstepensionering (ram)7 113 000
ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)210 000
ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)1 658 000
ap.4Statlig grupplivförsäkring (ram)96 000
ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)79 000
ap.6Statlig personskadeförsäkring (ram)70 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning och

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:10 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1304 300Inget0
ap.230 000Inget0
ap.371 000Inget0
ap.420 000Inget0
ap.516 000Inget0
ap.620 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)135 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)25 000
- varav SPECRKTO25 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.1 825-1 381192 550192 994-4440
Pensionsverksamhet på uppdrag51 7346 83885 60083 1002 50061 072
Inomstatliga pensionsuppdrag002 1502 15000
Summa53 5595 457280 300278 2442 05661 072
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

 • SPV:s verksamhet ska finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenarna Statlig pensionsverksamhet m.m. och Inomstatliga pensionsuppdrag.

 • Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Av ackumulerat överskott i Pensionsverksamhet på uppdrag har
40 000 000 kronor betalats in till statens centralkonto och redovisats mot inkomsttitel Övriga inkomster av statens verksamhet under 2007 enligt särskilt fattat regeringsbeslut.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter5211008 350 0008 350 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

 1. statlig tjänstepensionering
 2. särskild löneskatt på pensionskostnader
 3. statlig grupplivförsäkring
 4. premieskatt, grupplivförsäkring
 5. statlig personskadeförsäkring
 6. administrationskostnader avseende posterna 1 och 3
 7. administrationskostnader avseende posten 5

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 172 158 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i not till resultaträkningen.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap tidigareläggs och ska lämnas in till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, senast den 14 november 2008.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mari Svensson
Kopia till

Finansutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 17, 2007-12-20

Diarienummerförteckning

Fi2006/3395
Fi2007/6093
Fi2007/6105
Fi2007/6506
Fi2007/9766
Fi2007/10043(delvis)