Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2007-12-13
IJ2007/3367/D (delvis)
IJ2007/3411/D
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 30:3 Bidrag för kvinnors organisering
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:3 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Bidrag för kvinnors organisering (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen31 061
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 270
ap.2Ungdomsstyrelsen (ram)2 791
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet350
ap.4Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (ram)350

Villkor för anslag 30:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder.

ap.2 Ungdomsstyrelsen

Från anslagsposten finansieras Ungdomsstyrelsen administration, såsom löner, sammanträden och resor för hantering och uppföljning av bidragen för kvinnors organisering. 

ap.4 Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras delegationens administration, löner, sammanträden, resor och övriga kostnader för hanteringen och uppföljning av bidragen för kvinnors organisering samt ersättning för Kammarkollegiets kostnader för bidragsutbetalningar.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
30:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.301 6600
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Iréne Pierazzi
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket