Finansdepartementet


Regeringsbeslut
16

2007-12-20
Fi 2007/10043(delvis)
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingUtredningar och utvärderingar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning ska vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredningar och utvärderingar

Mål

Statskontoret ska till uppdragsgivande departement och kommittéer bidra med sakliga och kvalificerade underlag och insatser som håller hög kvalitet.

Återrapportering

Statskontoret ska redovisa

1. utförda och pågående uppdrag fördelade på departement och kommittéer,

2. vilka av ovan nämnda uppdrag som är sektorsövergripande,

3. stabsbiträdets omfattning fördelat på departement.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

Statskontoret ska ta fram metoder för att följa upp den kommunalekonomiska utjämningen samt löpande analysera och ge förslag på uppdateringar av de olika delmodellerna. Statskontoret ska årligen avrapportera sitt resultat till regeringen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret51 161
ap.3Statskontoret (ram)51 161
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 418
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)5 418

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statskontoret
ap.11633 %0
ap.31 5353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 263
2008-02-254 263
2008-03-254 263
2008-04-254 263
2008-05-254 263
2008-06-254 263
2008-07-254 263
2008-08-254 263
2008-09-254 263
2008-10-254 263
2008-11-254 263
2008-12-254 268
Summa51 161
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.3Statskontoret

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Statskontoret får ta ut avgifter för vissa kostnader specificerade enligt uppdrag. Statskontoret bestämmer avgiftens storlek och disponerar avgifterna i verksamheten. För sådana kostnader undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

2. Statskontoret bestämmer avgiftens storlek för sådana avgifter som myndigheten får ta ut enligt 9 § förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Avgifterna disponeras av myndigheten.

3. För avgifter som tas ut med stöd av 4 § första stycket p. 5 "lokaler" och p. 7 "offentlig inköps- och resurssamordning" avgiftsförordningen (1992:191) undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Statskontoret undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Martin Sparr
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för förvaltningsutveckling
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Finansdepartementet, SMS