Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
23

2007-12-19
IJ2007/3421/D
IJ2007/3503/D
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Riksdagen har beslutat om anslaget 47:1 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:79).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

47:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 250
ap.1Statsbidrag till kommuner och landsting (ram)6 000
ap.2Regionala uppföljningsinsatser (ram)250
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen187
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)187
Disponeras av Ungdomsstyrelsen3 800
ap.5Stöd för nationella minoriteter (ram)3 800
Disponeras av Sametinget200
ap.4Stöd för den samiska minoriteten (ram)200
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet4 000
ap.8Åtgärder för den romska minoriteten (ram)4 000

Villkor för anslag 47:1

ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting

Anslagsposten avser bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

ap.2 Regionala uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget.

Från anslagsposten finansieras också insatser för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

Länsstyrelsen ska senast den 1 maj 2008 till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) redovisa en analys av hur kommuner och landsting hittills har använt medlen. Uppdraget redovisas i regleringsbrevet för länsstyrelserna.

ap.4 Stöd för den samiska minoriteten

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som företräder den nationella minoriteten samer.

ap.5 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 400 000 kronor.

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser bidrag för att bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.8 Åtgärder för den romska minoriteten

Från anslagsposten finansieras åtgärder för att bl.a. stärka den utåtriktade verksamheten hos Delegationen för romska frågor (Ju2006:10) samt för att utreda romers situation, främja kommunala projekt och verksamheter i olika delar av landet samt informera och sprida kunskap om romer.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.603 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25187
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
47:1 ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Österberg
Likalydande till

Ungdomsstyrelsen
Sametinget
Institutet för språk och folkminnen
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Jordbruksdepartementet/JFS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Kulturdepartementet/KR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting