Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
21

2007-12-19
IJ2007/3421/D (delvis)
IJ2007/3501/D
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 46:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:79).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000
Disponeras av Valmyndigheten17 090
ap.1Allmänna val (ram)17 090
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet4 000
ap.3Demokrati (ram)2 000
ap.4Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund (ram)2 000

Villkor för anslag 46:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter i samband med:

1. Kostnader för drift och förvaltning av det IT-stöd som används för val.

2. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

3. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen för bidrag för mångvetenskaplig demokratiforskning.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken.

ap.4 Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund

Medlen får användas för att initiera en dialog och en samverkan med aktörer i samhället i syfte att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.1453Inget0
ap.21503 %0
ap.3180Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.215 0005 00010 0002011
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Emma Sterky
Likalydande till

Vetenskapsrådet
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/Å
Justitiedepartementet/L6
Utrikesdepartementet/UP
Utrikesdepartementet/FMR
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Kulturdepartementet/KR
Integrations- och jämställdhetsdepartemetet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavsdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket