Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2007-12-19
N2007/9994/RT
N2007/10295/SAM(delvis)
N2007/9087/RT
Verket för näringslivsutveckling
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2, rskr. 2007/08:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:6

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling915 000
ap.3Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Nutek (ram)915 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län35 000
ap.2Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland (ram)35 000

Villkor för anslag 33:6

ap.2 Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

De regionala tillväxtprogrammen ska vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna med strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från EG: regionalfond enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge

Registering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

ap.3 Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Nutek

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

De regionala tillväxtprogrammen ska vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna med strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från EG: regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

Registering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.21 750Allt0
ap.345 750Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.32 885 000864 0002 019 5002013
ap.2115 00035 00080 0002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartemetnet/BA
Finansdepartementet/SF
Jordbruksdepartementet/ELT
Jordbruksdepartementet/SAU
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Marknadsdomstolen
Skåne läns landsting
Västra Götlands läns landsting
Gotlands kommun
Regionförbundet i Kalmar län
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmlands län
Regionförbundet Jönköpings län
Region Värmland
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbundet Örebro län
Regionförbundet Södra Småland
Samverkansorganet i Västerbotten