Finansdepartementet


Regeringsbeslut
13

2007-12-20
Fi2007/10044
Skatteverket
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 48:1, 48:2 och 48:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 48:1, anslaget 48:2 och anslaget 48:3 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 25, bet. 2007/08:FiU3, rskr. 2007/08:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket62 497 991
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)45 934 991
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)16 563 000

48:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket2 013 470
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)2 013 470

48:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket8 050
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 000
ap.3Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt (ram)4 000

Villkor för anslag 48:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

ap.3 Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Sveriges Kommuner och Landsting.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
48:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.110 0003 %0
ap.210 0003 %0
48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1100 0003 %0
48:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
48:2 ap.248:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagstyp
48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.2ram
På regeringens vägnar
Mats Odell
Eva Eklund
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS