Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2007-12-13
IJ2007/3367/D (delvis)
IJ2007/3410/D
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 326
ap.4Investeringsbidrag (ram)23 500
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)4 826
ap.6Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer (ram)4 000

Villkor för anslag 30:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och handikappanpassning i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.6 Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer

Medlen ska användas för bidrag till Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.40Allt0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Iréne Pierazzi
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/H
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Kulturdepartementet/KR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar