Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2007-12-19
Fö2007/70/MIL
(delvis)
Fö2007/166/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Totalförsvarets pliktverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FörsvarUppbyggnad av beredskapTotalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Försvar

Mål 

Målet för politikområdet är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att utveckla insatsorganisationen i enlighet med de krav på operativ förmåga som riksdagen har beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) och de operativa delförmågorna som anges i budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 6 (prop.2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Genom i huvudsak planering ska även en god försvarsförmåga säkerställas i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

1 Inskrivning och påbörjad utbildning

Mål 

Minst 95 procent av de inskrivna under kalenderåret ska skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast tjugofyra månader efter den inskrivnes mönstring. Detta ska ske så att antalet inryckta i förhållande till respektive utbildande förbands inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.

Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen ska redovisas. Dessutom ska anges i vilken grad målet har uppnåtts. Avvikelser ska förklaras. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med föregående år.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

2 Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten ska redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat ska redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.

3 Prognoser

Totalförsvarets pliktverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast

  • 22 januari,
  • 10 mars,
  • 9 maj,
  • 1 augusti och
  • 30 oktober.

4 Budgetunderlag

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets pliktverk i budgetunderlaget lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

3

Organisationsstyrning

5 Främjande av jämlikhet och jämställdhet

Totalförsvarets pliktverk ska, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen ska dessutom innehålla: en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Övrig återrapportering

Myndigheten ska, i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan, redovisa resultatet av sitt arbete med att genomföra den gemensamma strategi mot ogynnsamma attityder som myndigheterna tidigare redovisat (Fö2006/1152/MIL). Myndigheten ska dessutom, i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan, i budgetunderlaget för 2009 redovisa en plan för det fortsatta arbetet från och med 2009.  

6 Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets pliktverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

7 Antalet mönstrade per årsarbetskraft

Antalet mönstrade (och antagningsprövade) respektive lämplighetsundersökta per årsarbetskraft, jämfört med de tre senaste åren, ska redovisas, analyseras och kommenteras.

8 Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö nr 11) och regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 30) ska myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008. 

Avvecklingsbudget

Avvecklingskostnaderna får för 2008 högst uppgå till 15 000 000 kronor. Totalförsvarets pliktverk får som delfinansiering rekvirera medel för detta ändamål från Försvarsmakten under 2008.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden ska strikt affärsmässighet iakttas. 

(Kronor)

Avvecklingskostnad2008Totalt 2007 och 2008
Personal15 000 00078 000 000
Mark, anläggningar, lokaler-9 000 000
Totalt15 000 00087 000 000

Återrapportering

Enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) ska myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m. 

Kvartalsredovisningen ska även omfatta uppnådda och planerade kostnadsreduktioner samt de aktiviteter som gjorts för att uppnå dessa. Kvartalsrapporten ska vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Redovisningen för det andra kvartalet får dock göras i samband med delårsrapporten. 

Sista kvartalsrapporteringen görs i samband med årsredovisningen för 2008 och ska innehålla en sammanställning av uppnådda besparingar utifrån regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö nr 11) och regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 30).

9 Förbättrade möjligheter till antagningsprövning

Totalförsvarets pliktverk ska redovisa resultatet av regeringens uppdrag den 16 maj 2007 om förbättrade möjligheter till antagningsprövning (Fö2007/454/MIL). Redovisningen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som vidtagits, en utvärdering av resultatet av dessa åtgärder och en bedömning av vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas mot bakgrund av regeringens inriktning. En lägesrapport ska lämnas i delårsrapporten.

4

Uppdrag

10 Informationsprojekt - ungdomar med utländsk bakgrund

Totalförsvarets pliktverk ska bedriva ett projekt i syfte att genom information bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund inför mönstring och antagningsprövning samt plikttjänstgöring samt öka kännedomen om totalförsvaret. Resultatet av projektets fjärde år ska redovisas. Projektet ska slutredovisas i delårsrapporten 2008.

11 Avgångar

Totalförsvarets pliktverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa arbetet för att minska andelen totalförsvarspliktiga som avbryter grundutbildningen. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka faktorer som påverkar andelen avgångar och omfatta vidtagna respektive planerade åtgärder vid mönstring eller antagningsprövning, före påbörjad grundutbildning, under inledande grundutbildning samt under övrig grundutbildning. Redovisningen ska vidare omfatta åtgärder på såväl central nivå som vid enskilda organisationsenheter.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:4

Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets pliktverk168 489
ap.16:4 (ram)168 489

Villkor för anslag 6:4

ap.1 6:4

Anslaget 6:4 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget myndighetens stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret. Av anslaget har sjutton miljoner kronor beräknats för antagningsprövning av kvinnor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
6:4 Totalförsvarets pliktverk
ap.15 0553 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)23 614
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2514 041
2008-02-2514 041
2008-03-2514 041
2008-04-2514 041
2008-05-2514 041
2008-06-2514 041
2008-07-2514 041
2008-08-2514 041
2008-09-2514 041
2008-10-2514 041
2008-11-2514 041
2008-12-2514 038
Summa168 489
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets pliktverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:4 ap.16:4

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Urvalstjänster1 4842 00032 00031 0001 0004 484
Övrig uppdragsverksamhet5 907-1 0004 0004 00004 907
Personalredovisning5 4491 00024 00024 00006 449
Summa12 8402 00060 00059 0001 00015 840
Finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut
Projekt för bättre information till ungdomar med utländsk bakgrund-4 513-1 50001 087-1 087-7 100
Finansiering av avvecklingskostnader0-4 74001 000-1 000-5 740
Summa-4 513-6 24002 087-2 087-12 840
Totalt
Totalt uppdragsverksamhet och finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut8 327-4 24060 00061 087-1 0873 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Urvalstjänster

Överskott t.o.m 2006 avgår till finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Ackumulerat överskott vid utgången av 2008 beräknas därmed till tre miljoner kronor. 

Övrig uppdragsverksamhet

Överskott t.o.m 2006 avgår till finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Ackumulerat underskott vid utgången av 2008 beräknas därmed till en miljon kronor. 

Personalredovisning

Överskott t.o.m 2006 avgår till finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Ackumulerat överskott vid utgången av 2008 beräknas därmed till en miljon kronor. 

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. Med personalredovisning avses myndighetens redovisning av den personal som totalförsvaret disponerar i fred och under höjd beredskap. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repititionsutbildning och redovisning av de bemmaningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

3. Enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får Totalförsvarets pliktverk disponera det ackumulerade överskottet från avgiftsbelagd verksamhet. Högst 8 100 000 kronor får användas för ett projekt 2004-2008 i syfte att bland annat förbättra informationen till ungdomar utländsk bakgrund.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Per Bolinder
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, SSK, MIL
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA, ESA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Civilpliktsrådet
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation, c/o Sveriges Ingenjörer
Fackförbundet Service och Kommunikation
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund
Värnpliktsrådet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2007/70/MIL
(delvis)
Fö2007/166/EPS
(delvis)
Fö2007/1537/EPS
(slutligt)
Fö2007/2813/EPS
(delvis)