Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 35

2007-12-19
N2007/10031/E
N2007/10296/E(delvis)
Affärsverket svenska kraftnät
Box 526
162 15 VÄLLINGBY
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2008  (prop. 2007/08:1, utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
EnergipolitikElmarknadspolitikElmarknad
Telekom
Övrig energimarknadspolitikNaturgasmarknad
Samhällets krisberedskapKrisledningsförmågaKrisledningsförmåga
Operativ förmågaOperativ förmåga
Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningarFörmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.1.1

Verksamhetsområde Elmarknadspolitik

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en väl fungerande marknad med effektivt utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning. Målet omfattar en vidareutveckling av den gemensamma elmarknaden i Norden. Detta innebär en fortsatt satsning på harmonisering av regler och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och ansvarar för det nationella överföringssystemet.

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för:

- att överföringsverksamheten kan bedrivas med hög driftsäkerhet och tillgänglighet,

- att stamnätet byggs ut för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i överföringssystemet,

- att relevanta åtgärder vidtas för säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas,

- att medverka i och stödja teknisk forskning, utveckling och demonstration inom områdena elöverföring och eldistribution. Inriktningen skall syfta till en långsiktig förbättring av driftsäkerhet och tillgänglighet i överföringssystemet och medverka till en ökad kostnadseffektivitet i verksamheten,

- en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunkten för denna verksamhet ska, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena 1995 – 2007.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamhetsgren Elmarknad redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så stor utsträckning som möjligt. Affärsverket ska redovisa resultat uppdelat på områdena Överföring på stamnätet och Systemansvar. Inom dessa områden ska Affärsverket svenska kraftnät redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet, och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Av årsredovisningen ska framgå hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Intäkter från s.k. flaskhalsavgifter som uppstår när den nordiska elmarknaden delas upp i skilda prisområden ska redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp.  

Pågående forsknings-, utvecklings och demonstrationsinsatser ska redovisas och kommenteras.

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska systemoperatörerna, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder, ska redovisas. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Telekom

Mål

Affärsverket svenska kraftnät ska driva ett kostnadseffektivt telenät med hög säkerhet. Telenätet ska användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamhetsgren Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamhetsgren Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna försäljning, kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

1.1.2

Verksamhetsområde Övrig energimarknadspolitik

Mål

Målet är att energipolitiken skall utformas så att energimarknaderna ger en säker tillgång på energi - värme, bränslen och drivmedel - till rimliga priser.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Naturgasmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnät ska se till att den övergripande balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag i det svenska naturgassystemet och att balansavräkning sker så att en väl fungerande konkurrens kan upprätthållas på naturgasmarknaden.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamhetsgrenen Naturgasmarknad redovisa resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så stor utsträckning som möjligt.

1.2

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Redovisningen enligt 9 §, tredje stycket, förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap tredje stycket ska lämnas vid samma tidpunkt och ej i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

1.2.1

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

Mål

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Krisledningsförmåga

1.2.2

Verksamhetsområde Operativ förmåga

Mål

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Operativ förmåga

1.2.3

Verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Mål

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

1.2.3.1

Verksamhetsgren Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred är

- att verka för att riskerna för en svår påfrestning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och från aktiviteter inom det civila försvaret kan samordnas och kraftsamlas i händelse av svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid,

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid.

Samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät ska delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten ska bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato. Affärsverket svenska kraftnät ska också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom PFF-samarbetet som leds av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011, i tillämpliga delar i det ekonomiadministrativa systemet Hermes, för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

22 januari 2008,

10 mars 2008,

9 maj 2008,

1 augusti 2008, och

30 oktober 2008.

Förnybar elproduktion

Mål

Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa insatser och uppnådda resultat i förhållande till uppställt mål.

3

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå:

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2008 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2009 och 2010–2011.

Inom ramen för detta ska affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.  


 

4

Uppdrag

Elmarknad

  1. Affärsverket svenska kraftnät ska senast den 30 april 2008 redovisa hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under vintern 2007/2008, prognos för kraftbalansen under vintern 2008/2009 samt de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer.
  2. Affärsverket svenska kraftnät ska senast den 10 januari 2008, den 10 april 2008, den 10 juli 2008, den 10 oktober 2008 samt den 10 januari 2009 redovisa vissa statistiska uppgifter om elimport från tredje land enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG. Uppgifterna ska avse elimport för föregående kvartal.
  3. Affärsverket svenska kraftnät ska bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och avseende bl.a. effekttillgång förmedla relevant information löpande till marknadens aktörer.
  4. Energimarknadsinspektionen ska i samråd med Affärsverket svenska kraftnät och efter samråd med Konkurrensverket senast den 31 december 2008 redovisa ett förslag till långsiktig lösning av effektfrågan. Uppdraget omfattar frågeställningar kring ansvar och incitament att upprätthålla effektbalansen, förbrukarflexibilitet, om marknadslösning baserad på prisbildning på den öppna elmarknaden är möjlig eller om det finns ett fortsatt behov av en centralt upphandlad effektreserv samt det nordiska perspektivet. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i skälen till regeringens förslag och riksdagens beslut att förlänga lagen (2003:436) om effektreserv i budgetpropositionen för 2008(prop. 2007/08:1). En löpande dialog ska ske med marknadens aktörer.
  5. Affärsverket svenska kraftnät bör vid upphandlingen av effektreserven följa de riktlinjer som det nordiska samarbetsorganet Nordel har tagit fram på området.

Naturgasmarknad

  1. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa sitt arbete som systemansvarig myndighet för naturgas. Redovisningen ska särskilt innehålla uppgifter om hur naturgasföretagen har efterlevt sin underrättelseskyldighet enligt 22 § naturgasförordningen (2006:1043) samt hur systemet med informationsutbyte och balansavräkning har fungerat, hur samarbetet med angränsande nät och marknadens aktörer har utvecklats och övriga förhållanden av betydelse för en utvärdering av gasmarknadsreformen. Redovisningen ska avse perioden den 1 oktober 2007–30 september 2008 och lämnas senast vid utgången av 2008.
  2. Affärsverket svenska kraftnät ska samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspektionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för naturgas i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om uppphävande av direktiv 98/30/EG. Svenska kraftnät ska vidare samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspektionens uppdr ag, enligt 8 kap. 3 § första stycket naturgaslagen (2005:403), med upprättande av en allmän strategi och en nationell plan för en trygg naturgasförsörjning.

 

Krisberedskap

1. Affärsverket svenska kraftnät ska se över de statliga insatserna för dammsäkerhet. Översynen bör pröva om nuvarande system för dammsäkerhet svarar mot de krav på säkerhet som samhället ställer idag. Översynen bör pröva samhällets behov av att tydligare reglera dammägarnas egenkontroll samt tillsynsvägledningens och tillsynens omfattning, organisation och krav på kompetens. Ytterligare en fråga som bör belysas gäller hur tillsynen bör finansieras.

2. Affärsverket svenska kraftnät ska i enlighet med Riksrevisionens rekommendationen till regeringen (RiR 2007:17) utreda verkets befogenheter relativt branschen vid särskilt svåra påfrestningar i elsystemet samt att se till att det tas fram ett underlag om stamnätets dimensionering är rimlig relativt de kostnader som samhället kan drabbas av i händelse av svåra påfrestningar.

3. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten.

Civilplikt

1. Affärsverket svenska kraftnät ska under 2008 avveckla utbildningen av civilpliktiga.

Regelförenkling

1. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Affärsverket svenska kraftnät bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar i affärsverkets föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Klimat, miljö och förnybar energi

1. Affärsverket svenska kraftnät ska fortlöpande följa klimatförändringens betydelse för dammsäkerheten genom att

- i samarbete med SMHI utveckla metoder för, samt beräkna flöden av betydelse för, dammar i riskklass I och II i ett förändrat klimat,

- i samarbete med kraftbranschen analysera hur förändrade tillrinningsförhållanden, på grund av klimatförändringar och drift av vattenkraftsystem, kan påverka dammsäkerheten samt risken för översvämningar,

- utveckla metoder för kartläggning av sårbarheten hos dammar i riskklass I och II med avseeende på klimatförändringar, samt att genomföra en sådan kartläggning,

- i samarbete med gruvindustrin genomföra en analys av gruvdammar med avseende på långsiktiga klimatförändringar.

Affärsverket svenska kraftnät ska återrapportera hur arbetet fortlöper i anslutning till den regelbundna rapporteringen av dammsäkerhetsutvecklingen i landet som ska ske enligt förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

2. Affärsverket svenska kraftnät ska senast den 30 maj belysa konsekvenserna av en storskalig utbyggnad av vindkraft för stamnätet och behovet av reglerkraft samt föreslå åtgärder för att möjliggöra en storskalig utbyggnad av vindkraft. De samhällsekonomiska och statsfinansiella konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna ska redovisas. Ett samråd bör ske med de övriga nordiska länderna i arbetet.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)1 500 000
- varav AFF1 500 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Elcertifikat24 0005 0008 0008 000029 000
Ursprungsgarantier000000
Summa24 0005 0008 0008 000029 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgiftsintäkter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande av ursprungsgarantier avseende förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag före skatt, på 6 procent,

- Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 55 procent,

- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag,

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos av Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2008-2010 redovisas i den av riksdagen beslutade budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utgiftsområde 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100).

Affärsverket svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och årsredovisning ska följa policy och riktlinjer i statens ägarpolitik, där dessa är tillämpliga för Svenska kraftnät-koncernen. Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap, 2 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2008. Rapporten ska avse tre månader av det pågående räkenskapsåret.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen ska särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter ska delas upp i kontoavgift och administrativ avgift. Även verksamheten rörande ursprungsgarantier ska redovisas skilt från annan verksamhet.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- Avkastning på sysselsatt kapital,

- Soliditet,

- Nettoskuld,

- Kapitalomsättningshastighet,

- Rörelsemarginal,

- Räntetäckningsgrad,

- Självfinansieringsgrad,

- Internt tillförda medel (FFO) och

- Investeringar (CAPEX) [3].

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 72 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[3] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

Totalförsvar

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 250 000 000 kr under 2008 (prop. 2007/08:1, UO 6, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:50). Villkoren för anslaget 7:5 Krisberedskap anslagsposten 3 Elberedskapsåtgärder, redovisas i regleringsbrevet för Krisberedskapsmyndigheten.

Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Borgen och kreditgarantier

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2008 teckna borgen för lån och lämna kreditgarantier intill ett belopp om 1 520 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier.

Regeringen avser att i samband med tecknande av statens borgen för lån till bolag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier ta ut en avgift som motsvarar statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet.

Affärsverket svenska kraftnäts befogenheter

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 1 500 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2008 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2008 lämna delägarlån om högst 300 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2008–2010

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger
100 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Affärsverket svenska kraftnät ska senast 1 mars lämna ett förslag till investerings- och finansieringsplan i enlighet med den uppställning som redovisas i regeringens budgetproposition för 2008 (prop. 2007/08:1, utgiftsområde 21). Alla projekt ska rymmas inom investerings- och finansieringsplanen.

Affärsverket svenska kraftnät får under år 2008 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt ( prop. 2007/08:1, utgiftsområde 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100).

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N98/850). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till statsverket för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 28 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras6 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avser bidrag för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät omfattas inte av bestämmelserna i 10 kap. § 2 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag rörande prognos för helåret över resultaträkningens poster.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Affärsverket svenska kraftnät ska vid inlösen av en elektrisk anläggning med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar samt vid förhandstillträde till anläggningen enligt 5 kap. 17 § expropriationslagen (1972:719) för statens räkning tillträda och förvalta egendomen och svara för de kostnader som är förenade med tillträdet och förvaltningen.

Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 200 000 kr till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Cecilia Kellberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Försvarsdepartementet/SSK och ESU
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/SAM och SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Krisberedskapsmyndigheten