Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2007-12-19
IJ/2007/28/UNG
IJ/2007/858/UNG
IJ/2007/2174/UNG m.fl.
Se bilaga 1
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Ungdomsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:58).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UngdomspolitikFörvaltningImplementering av ungdomspolitik
Fritid och föreningsliv
Internationellt ungdomssamarbete
IntegrationspolitikBidragFördelning av bidrag
JämställdhetspolitikBidragFördelning av bidrag
FolkrörelsepolitikBidragFördelning av bidrag
MinoritetspolitikBidragFördelning av bidrag

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Ungdomspolitik

Mål

Ungdomspolitik

1. Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd.

2. Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande.

1.1.1

Verksamhetsområde Förvaltning

1.1.1.1

Verksamhetsgren Implementering av ungdomspolitik

Mål

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som förbättrar ungdomars levnadsvillkor ska öka genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med myndigheter, kommuner, internationella organ, andra aktörer och ungdomar.

Återrapportering

Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet, inklusive slutsatser och förslag, som myndighetens verksamhet har genererat genom undersökningar och statistik samt av hur ny kunskap har spridits på nationell och lokal nivå.

Redovisning av hur arbetet med nätverket av ungdomsforskare har utvecklats.

Redovisning av de insatser som myndigheten genomfört i syfte att förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört undersökningar, genom de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation, och vilka slutsatser och förslag undersökningarna lett till.

Redovisning av arbetet med att stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete samt resultatet av dessa insatser.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv

Mål

Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ungdomars egen organisering samt uppbyggnad och förmedling av kunskap och stöd till metodutveckling inom området ungdomars fritids- och kulturliv. 

Återrapportering

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer:

 • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder.
 • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels vinst som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter:

 • Redovisning av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder.
 • Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelen när det gäller projektbidrag. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av myndighetens insatser inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv samt bedömning av resultatet av insatserna i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt ungdomssamarbete

Mål

Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte, internationell samverkan samt stöd till metodutveckling inom det internationella ungdomssamarbetet.

Återrapportering

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa samt de deltagandes fördelning på ålder och kön.

Redovisning av andelen fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.

Redogörelse för beviljade projekts geografiska spridning i landet.

Redovisning av myndighetens insatser inom internationellt ungdomssamarbete samt bedömning av resultatet i förhållande till målet för verksamhetsgrenen.

Redogörelse för myndighetens verksamhet och kontakter inom ramen för Eurodesk.

1.2

Politikområde Integrationspolitik

Mål

 • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund

 • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund

 • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för

 • ett samhälle fritt från diskriminering.

1.2.1

Verksamhetsområde Bidrag

1.2.1.1

Verksamhetsgren Fördelning av bidrag

Fördelning av bidrag

Syftet är att stödja organisationer bildade på etnisk grund för åtgärder som stimulerar integrationsprocesserna i samhället och för insatser som förebygger och motverkar främlingsfientlighet, rasism och diskriminering.

Återrapportering

Redovisning av insatser och resultat avseende statens stöd till organisationer som främjar integration. I redovisning av stödet till organisationer bildade på etnisk grund ska ingå en bedömning av hur stödet har bidragit till att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter kring kultur, språk och identitet samt delaktighet i samhället.

Redovisning av insatser och bedömning av resultat avseende statens stöd till lokala verksamheter mot diskriminering.

Redovisning av insatser och bedömning av resultat avseende statens stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

1.3

Politikområde Jämställdhetspolitik

Mål

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

1.3.1

Verksamhetsområde Bidrag

1.3.1.1

Verksamhetsgren Fördelning av bidrag

Syftet är att främja jämställdhet genom att fördela bidrag till organisationer och verksamheter som driver jämställdhetsprojekt. Stöd får lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.

Återrapportering

Ungdomsstyrelsen ska redovisa de uppgifter om statsbidraget till jämställdhetsprojekt som anges i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Ungdomsstyrelsen ska redovisa de informationsinsatser som görs avseende jämställdhetsprojekt som riktas till kultursektorn.

1.4

Politikområde Folkrörelsepolitik

Mål

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor ska ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.

1.4.1

Verksamhetsområde Bidrag

1.4.1.1

Verksamhetsgren Fördelning av bidrag

Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanlutningar. Bidraget ska också främja kvinnnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. 

Återrapportering

Ungdomsstyrelsen ska redovisa de uppgifter om statsbidraget för kvinnors organisering som anges i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

1.5

Politikområde Minoritetspolitik

Mål

Målet för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

1.5.1

Verksamhetsområde Bidrag

1.5.1.1

Verksamhetsgren Fördelning av bidrag

Syftet med statsbidraget är att stödja och underlätta verksamheten för de nationella minoriteterna genom bidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter.

Återrapportering

Ungdomsstyrelsen ska redovisa de uppgifter om statsbidraget för nationella minoriteter som anges i förordningen (2005:765) om statsbidrag till nationella minoriteter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

2.5 Utgiftsprognoser 2008

Ungdomsstyrelsen ska för de anslag myndigheten disponerar redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

22 januari,

10 mars,

9 maj,

1 augusti,

30 oktober.

3

Organisationsstyrning

Ungdomsstyrelsen ska redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin verksamhet har tagit till vara ungdomar som en resurs samt hur myndigheten verkat för jämställdhet och mångfald.

Ungdomsstyrelsen ska redovisa myndighetens arbete med att utveckla resultatmått.

4

Uppdrag

1. Övertagande av verksamhet

Regeringen uppdrar åt Ungdomsstyrelsen att förbereda och genomföra inordnandet av den verksamhet som bedrivs av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt i Ungdomsstyrelsen fr.o.m. den 1 februari 2008. Ungdomsstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget beakta vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Ungdomsstyrelsen ska samråda med Regeringskansliet och senast den 1 mars 2008 redovisa uppdraget.  

2. Tematisk analys inom området hälsa och utsatthet

Ungdomsstyrelsen fick den 23 november 2006 i uppdrag att genomföra en tematisk analys inom området hälsa och utsatthet (U2006/8581/UNG). Uppdraget redovisades hösten 2007. Ungdomsstyrelsen ska senast den 31 januari 2008 redovisa hur medlen har använts samt till Regeringskansliet återbetala medel som inte har förbrukats. 

3. Uppdrag att genomföra insatser som syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor

Ungdomsstyrelsen fick den 13 december 2007 i uppdrag att genomföra insatser som syftar till att förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor (IJ2007/1670/UNG). Insatserna innebär fortsatt kompetensutveckling för tjejjourers medarbetare samt informationsspridning om relationer och sexuellt våld bland ungdomar. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen disponera 510 000 kronor. Senast den 30 april 2008 ska Ungdomsstyrelsen lämna Regeringskansliet en skriftlig rapport om hur uppdraget har genomförts.

4. Sammanställning av uppföljningar av indikatorer

Ungdomsstyrelsen ska göra en sammanställning av berörda myndigheters uppföljning av befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad om det inte finns särskilda skäl mot detta.  Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2008.  

5. Utvärdering av satsningen på ungdomar i riskmiljöer

Ungdomsstyrelsen ska utvärdera satsningen på förebyggande och främjande verksamheter för ungdomar i riskmiljöer samt på drogfria mötesplatser. Såväl de enskilda projekten som satsningen i sin helhet skall utvärderas. Ungdomsstyrelsen bör genomföra särskild uppföljning och utvärdering av nya mötesplatser som etableras i befintliga lokaler. Ungdomsstyrelsen ska vidare genomföra en forskningsöversikt med analyser samt pilotprojekt kring samhällsekonomiska effekter av förebyggande och främjande ungdomsarbete. I slutrapporten ska ingå en särskild redovisning av de insatser som gjorts av kommuner som omfattas av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Vidare ska ingå redovisning av jämställdhetskonsekvenser av beviljade projekt. Slutrapport inklusive utvärdering samt en redovisning av hur medlen har använts ska redovisas till Regeringskansliet senast den 3 november 2008.

6. Indikatorsuppföljning

Ungdomsstyrelsen ska följa upp nedanstående indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom främst det egna verksamhetsområdet. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2008. Uppföljningen ska innehålla en kvantitativ redovisning av indikatorerna och, om möjligt, belysning av skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på inrikes/utrikes födda, socioekonomisk hemvist samt eventuella funktionshinder. All kvantitativ redovisning av indikatorerna ska vara könsuppdelad om inte särskilda skäl finns mot detta. Uppföljningen ska även innehålla en kommentar om utvecklingen av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsen ska också kortfattat redogöra för vilka insatser/åtgärder som vidtagits för att förbättra ungdomars levnadsvillkor inom de områden för vilka indikatorerna belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Indikatorerna är följande:

 1. Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar.

 2. Andel ungdomar som är aktiva i en förening.

 3. Ungdomars möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen.

 4. Andel ungdomar som deltar i partipolitiska organisationer.

 5. Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar.

 6. Ungdomars deltagande i val till riksdag, kommuner och landsting.

 7. Andel kommuner med någon typ av inflytandeforum för ungdomar.

 8. Andel kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner med inriktning på ungdomars levnadsförhållanden

7. Tematisk analys om ungdomars levnadsvillkor i utanförskapsområden

Regeringen beslutade den 13 december 2007 att uppdra åt Ungdomsstyrelsen att genomföra en kvalitativ analys av utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende ungdomars situation i utanförskapsområden med inriktning på utbildning och arbete (IJ2007/3407/UNG). Analysen ska leda fram till förslag om förändringsområden. För uppdragets genomförande ska Regeringskansliet utbetala 350 000 kronor till Ungdomsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2008.

8. Uppdrag att genomföra utbildningar som syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor

Ungdomsstyrelsen fick den 29 mars 2007 i uppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar som syftar till att förebygga dels mäns våld mot flickor och unga kvinnor, dels hedersrelaterat våld och förtryck (IJ2007/622/IM). Utbildningarna riktas främst till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för fritidsverksamhet, socialtjänst samt skola. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen disponera 3 400 000 kronor. Uppdraget ska genomföras t.o.m. den 31 december 2008.

9. Uppdrag att främja lokalt ungdomsinflytande

Ungdomsstyrelsen fick den 6 december 2007 i uppdrag att kartlägga de former för ungdomsinflytande som finns lokalt samt analysera framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter i det lokala arbetet för att främja ungas inflytande (IJ2007/3346). För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 500 000 kronor. Ungdomsstyrelsen ska senast den 31 juli 2008 lämna Regeringskansliet en skriftlig delrapport och senast den 31 mars 2009 en slutrapport om hur uppdraget har genomförts.

10. Uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja unga föräldrars återinträde i utbildning eller arbete

Ungdomsstyrelsen fick i december 2007 i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser som syftar till att öka kunskaperna om hur föräldrar under 25 år kan stödjas i sitt återinträde i utbildning eller på arbetsmarknaden (IJ2007/3406/UNG). I uppdraget ingår även kunskapsinsamling och metodutveckling på området. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen disponera 200 000 kronor. Den totala kostnaden för uppdraget beräknas uppgå till 600 000 kronor. Regeringens avsikt är att tillföra ytterligare medel för uppdraget under 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen23 370
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)23 370

Villkor för anslag 29:1

ap.1 Ungdomsstyrelsen

Disponeras av Ungdomsstyrelsen.

29:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 900
ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (ram)3 700
ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)1 200
ap.12Delegationen för mänskliga rättigheter (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen80 600
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 000
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 600
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.10Satsning på ungdomar i riskmiljöer (ram)0
ap.11Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer (ram)0
Disponeras av regeringen1 355
ap.7Till regeringens disposition (ram)1 355
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet500
ap.4Forskning om ungdom (ram)500

Villkor för anslag 29:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten ska användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmet Ung och aktiv i Europa.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten ska användas för finansiering av utvecklingsinsatser gentemot kommunerna.

ap.4 Forskning om ungdom

Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Rådet ska i samband med rekvisitionen redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. Av medlen ska 500 000 kr användas för LSU:s insatser inför Sveriges ordförandeskap i EU. 

ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt ungdomsutbyte.

ap.10 Satsning på ungdomar i riskmiljöer

Anslagsposten ska användas för utvärdering och analys av satsningen på ungdomar i riskmiljöer, samt för erfarenhetsspridning av satsningen och dess resultat. 

ap.11 Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer

Anslagsposten ska användas för Ungdomsstyrelsens administration av riskmiljösatsningen.

ap.12 Delegationen för mänskliga rättigheter

Från anslagsposten får finansieras kostnader som Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju2006:02) har för, att i enlighet med direktiven (dir 2006:27), säkerställa full respekt för de
mänskliga rättigheterna bland ungdomar i Sverige. Medlen får även användas för att täcka Kammarkollegiets ekonomiadministrativa kostnader.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
29:1 Ungdomsstyrelsen
ap.17013 %0
29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.703 %0
ap.100Allt0
ap.110Allt0
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.8ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 948
2008-02-251 948
2008-03-251 948
2008-04-251 948
2008-05-251 948
2008-06-251 948
2008-07-251 948
2008-08-251 948
2008-09-251 948
2008-10-251 948
2008-11-251 948
2008-12-251 942
Summa23 370
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
29:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Likalydande till

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Kopia till

Kulturutskottet
Statsrådsberedningen/SAM
Statssrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK EKonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU)
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

IJ/2007/28/UNG
IJ/2007/858/UNG
IJ/2007/2174/UNG
IJ/2007/2183/UNG
IJ/2007/3058/UNG
IJ/2007/3520/UNG