Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2007-12-06
S2007/5815/FH (delvis)
S2007/9841/SK (delvis)
S2007/10484/FH
Statens folkhälsoinstitut
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens folkhälsoinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59, prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:FiU11, rskr. 2007/08:19).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens folkhälsoinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteNationell uppföljning och utvärdering
Nationellt kunskapscentrum
Hälsofrämjande levnadsvanorTillsyn över alkohol, narkotika, tobak
Särskilda hälsofrämjande åtgärder

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Återrapportering

FHI skall redovisa viktigare förhållanden och förändringar i omvärlden inom folkhälsoområdet.

1.1.1

Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för ett samordnat folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.

Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av måluppfyllelsen.

FHI skall redovisa befintliga samarbetsformer, strukturer och kommunikationskanaler på nationell, regional och lokal nivå för ett samordnat folkhälsoarbete samt vilka andra former, strukturer och kanaler som bör användas eller utvecklas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Arbetet med att nå det övergripande nationella folkhälsomålet skall regelbundet följas upp, analyseras och utvärderas.

Återrapportering

FHI skall ta fram en folkhälsopolitisk rapport. Rapporten skall redovisa indikatorer för folkhälsans bestämningsfaktorer. Redovisningen skall ske i form av tidsserier som möjliggör analys av utvecklingstrender. Rapporten skall vidare redovisa vidtagna insatser på nationell, och så långt det är möjligt, på regional och lokal nivå som bedöms väsentligen ha bidragit till eller väsentligen kan komma att bidra till att nå det övergripande nationella folkhälsomålet: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (prop. 2002/03:35, bet. 2002/03: SoU7, rskr. 2002/03:145). Rapporten skall även redovisa en bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser samt ge rekommendationer om åtgärder. Utvecklingen av bestämningsfaktorerna skall redovisas efter kön. I analysen skall FHI särskilt beakta socioekonomisk ställning och etnicitet samt förutsättningarna för barns, äldres, funktionshindrades och homo- och bisexuellas hälsa. Rapporten skall lämnas till Socialdepartementet senast den 1 april 2009.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Nationellt kunskapscentrum

Mål 1

FHI skall fortsätta utveckla myndighetens kunskapsstöd, metodstöd och strategiska stöd till det lokala och regionala folkhälsoarbetet.

Återrapportering 1

FHI skall redovisa

 • vilka kunskapsunderlag och kunskapssammanställningar som FHI har producerat under året,
 • på vilket sätt och i vilken utsträckning FHI under året har samverkat med berörda myndigheter i utvecklingen och spridningen av kunskapsbaserade metoder,
 • på vilket sätt FHI har bidragit till att öka kunskapen om metoder att främja psykisk hälsa och att förebygga psykisk ohälsa i befolkningen,
 • på vilket sätt FHI har fortsatt arbetet med att sprida den metodkunskap som sammanställts i rapporten "Nya verktyg för föräldrar - förslag till nya former av föräldrastöd" samt en bedömning av i vilken utsträckning denna kunskapsspridning har bidragit till utvecklingen av föräldrautbildning och föräldrastöd,
 • hur FHI:s kommunikationskanaler till de lokala och regionala nivåerna har utvecklats under året,
 • vilka andra åtgärder som har vidtagits för att uppfylla målet,
 • en bedömning av hur kommuner och landsting har uppfattat FHI:s underlag, sammanställningar och andra åtgärder samt i vilken utsträckning de har använt materialet,
 • en bedömning av hur FHI:s insatser inom denna verksamhetsgren har bidragit till uppfyllelsen av målet för verksamhetsområdet Samordnat folkhälsoarbete.

Återrapportering 2

FHI skall redovisa på vilket sätt FHI har bidragit till att öka kunskapen om metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar.

Återrapportering 3

FHI skall redovisa myndighetens policy för hur kunskap om metoder och strategier inom folkhälsoområdet skall spridas till den regionala och lokala nivån.

Mål 2

FHI skall bistå aktörer på lokal, regional och nationell nivå med metoder för hälsokonsekvensbedömningar.

Återrapportering 1

FHI skall redovisa hur arbetet med metodutveckling och tillämpning av hälsokonsekvensbedömningar på lokal, regional, nationell och internationell nivå fortskrider samt göra en bedöming av hur behovet av metodutveckling ser ut.

Återrapportering 2

FHI skall särskilt redovisa hur arbetet med metodutveckling och tillämpning av hälsokonsekvensbedömningar med inriktning på matvanor och fysisk aktivitet på lokal, regional och nationell nivå fortskrider, samt redovisa vad man har gjort för att bedöma hälsokonsekvenser av förändringar i marknadsföring, pris, tillgänglighet och konsumtion av energitäta och näringsfattiga livsmedel.

Övrig återrapportering

FHI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att främja samordning och samverkan mellan statliga myndigheter när det gäller nationell hälsoinformation och hälsokommunikation.

1.1.2

Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.

Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av måluppfyllelsen.

FHI skall särskilt redovisa hur myndigheten bidragit till kunskapsökning

 • inom det förebyggande arbetet för att minska tobakskonsumtionen,
 • inom det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet,
 • inom arbetet med att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Mål 2

Samordningen mellan det förebyggande arbetet och tillsynsverksamheten skall öka inom alkohol- och tobaksområdena.

Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av hur samordningen mellan det förebyggande arbetet och tillsynsverksamheten inom alkohol- och tobaksområdena har ökat på nationell, regional och lokal nivå.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn över alkohol, narkotika, tobak

Mål 1

FHI skall utveckla och intensifiera tillsynen i förhållande till de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna med avseende på alkohollagen (1994:1738).

Återrapportering 1

FHI skall redovisa vilka insatser som har vidtagits för att utveckla och intensifiera tillsynen. Särskilt skall de insatser redovisas som har vidtagits för att stödja de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna, i synnerhet när det gäller samordning mellan det alkoholskadeförebyggande arbetet och tillsynsverksamheten.

Återrapportering 2

FHI skall redovisa vilka slutsatser som myndigheten har dragit av tillsynen.

Mål 2

FHI skall utveckla och intensifiera tillsynen i förhållande till de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna med avseende på tobakslagen (1993:581).

Återrapportering

FHI skall redovisa

 • vilka insatser som har vidtagits för att utveckla och intensifiera tillsynen, särskilt hur FHI har arbetat för att utveckla dialogen och kommunikationen med länsstyrelserna,

 • vilka insatser som har vidtagits för att stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter när det gäller att säkerställa tobakslagens förbud att sälja eller lämna ut tobaksvaror till personer under arton år,

 • vilka slutsatser som myndigheten har dragit av tillsynen.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Särskilda hälsofrämjande åtgärder

Mål

FHI skall utveckla insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt verka för att effektiva kunskapsbaserade metoder för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande utvecklas. Ungas spelberoende bör särskilt uppmärksammas.

Återrapportering

FHI skall redovisa hur uppdraget att utveckla insatserna mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt kunskapsbaserade metoder fortskrider.

Övriga återrapporteringar

FHI skall redovisa

 • verksamheten Sluta-Röka-linjen som ett stöd för rökavvänjning och särskilt hur det statliga stödet har bidragit till linjens verksamhet på nationell nivå,
 • vilka frivilligorganisationer inom det tobakspreventiva området som ges ekonomiskt stöd och vilken typ av verksamhet som bedrivs.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Barnpolitik

Barnpolitik

FHI skall redovisa hur barnperspektivet, utifrån den av riksdagen godkända strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige (prop 1997/98:182), integreras i myndighetens verksamheter. I redovisningen skall ingå hur myndigheten inhämtar och beaktar barns och ungas synpunkter.

Handikappolitik

Handikappolitik

Den handlingsplan som FHI skall upprätta enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

Storstadspolitik

Storstadspolitik

FHI skall redovisa på vilket sätt myndigheten under år 2007, inom ramen för den egna verksamheten, har bidragit till det lokala utvecklingsarbetet för att nå de storstadspolitiska mål, som fastställts av riksdagen (prop. 1997/98:165, bet. 1998/99:AU2, rskr. 1998/99:34).

Internationellt samarbete

Internationellt samarbete

FHI skall redovisa institutets medverkan i EU-arbetet.

FHI skall redovisa institutets medverkan i samarbetet inom Världshälsoorganisationen samt övrigt internationellt samarbete. 

Stöd till organisationer

Stöd till organisationer

FHI skall redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer.

Utgiftsprognoser

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den

 • 23 januari,
 • 7 mars,
 • 2 maj,
 • 2 augusti,
 • 30 oktober.

3

Organisationsstyrning

Enligt regeringsbeslut nr 15 den 9 juni 2005 skall FHI omlokalisera myndighetens verksamhet från Stockholm till Östersund. Omlokaliseringen skall ske på ett sådant sätt att verksamheten långsiktigt kan fungera med bibehållen kvalitet och skall vara fullt genomförd senast den 1 juli 2007.

FHI skall i årsredovisningarna för åren 2005 - 2007 redogöra för vidtagna åtgärder och uppnådda resultat med anledning av detta beslut.

FHI skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för år 2007.

4

Uppdrag

Nya uppdrag

1. FHI skall sammanställa resultat från befintlig nationell och internationell forskning som belyser det eventuella sambandet mellan god folkhälsa och ekonomisk tillväxt. I uppdraget ingår att delta som svensk representant i den arbetsgrupp inom WHO:s kommission om de sociala determinanterna för hälsa (Commission on the Social Determinants of Health, CSDH) som under 2007 kommer att arbeta med frågan (den s.k. country work-gruppen). Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2007.

2. FHI skall ta fram ett kunskapsunderlag om de eventuella sambanden mellan en ökad självrapporterad psykisk ohälsa och förändrad alkoholkonsumtion bland ungdomar samt utveckla kunskapen om effektiva metoder att nå både flickor och pojkar som uppvisar flera riskbeteenden. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2008.

3. FHI får ett fortsatt huvudansvar för att följa upp målen i alkoholhandlingsplanen i enlighet med den uppföljningsplan som institutet har presenterat. FHI skall även följa upp målen i narkotikahandlingsplanen. I uppdraget ingår att utveckla mätbara indikatorer för att följa handlingsplanernas mål, inklusive delmålen. En samlad uppföljning skall ske i samverkan med andra berörda myndigheter. En utvärdering av handlingsplanerna skall presenteras för regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 januari 2010.

4. FHI skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Myndighetens medverkan skall ske i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. FHI skall med strategin som grund även prioritera gemensamma insatser med andra myndigheter. FHI skall senast den 2 juli 2007 samt i årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från, formerna för medverkan och samverkan samt planerade och genomförda insatser med andra myndigheter. FHI skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

5. FHI skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Socialdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. FHI skall i ett första steg redovisa underlag till Socialdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

FHI skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. FHI skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

6. FHI skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende folkhälsopolitiken. Målgruppen för uppföljningen är främst ungdomar mellan 13 och 25 år, om inte indikatorn anger annan ålder. Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning av nedanstående indikatorer:

 • Andel 16-24-åringar, som uppger att de under de senaste tre månaderna blivit kränkta
 • Andel 16-24-åringar som uppger att de under de senaste 12 månaderna på fritiden rört och ansträngt sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka
 • Andel 16-24-åringar med övervikt respektive fetma
 • Andel 16-24-åringar som uppger att de röker dagligen
 • Andel 16-24-åringar som uppger att de snusar dagligen
 • Andel 16-24-åringar med riskabel alkoholkonsumtion
 • Andel ungdomar i gymnasieskolans åk 2 som uppger att de använder narkotika
 • Andel 16-24-åringar med riskabelt spelbeteende
Uppföljningen skall även innehålla en kommentar om utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende folkhälsopolitiken och, om möjligt, kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på inrikes/utrikes födda, socioekonomisk bakgrund, ålder, geografisk hemvist samt eventuella funktionshinder. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön om det inte föreligger särskilda skäl emot detta. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen som, utöver regeringen, även skall tillställas Ungdomsstyrelsen.

7. FHI skall redovisa vilka insatser som har vidtagits inom ramen för Riskbruksprojektet, som från och med år 2006 har sin organisatoriska placering på FHI. Riskbruksprojektet har ett övergripande uppdrag att utveckla resurspersoner inom primärvård och företagshälsovård, samt utveckla material och metoder om riskbruk av alkohol.

8. FHI skall redovisa hur arbetet med spridningen av metoden ansvarsfull alkoholservering fortlöper i länen. FHI skall särskilt redovisa en bedömning av i vad mån metoden kan anses utgöra en del av den ordinarie tillsynsverksamheten i länen. Av redovisningen skall framgå regionala och lokala skillnader och vilka ytterligare åtgärder som krävs i de regioner där metoden ansvarsfull alkoholservering inte kan anses utgöra en del av den ordinarie tillsynsverksamheten. FHI skall också redovisa erfarenheterna av eller möjligheter till samordning med länssamordnarna för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i länen.

9. FHI skall redovisa insatser som har vidtagits för att öka kunskapen om de påverkbara hinder som finns för att uppnå en god hälsa bland funktionshindrade flickor och kvinnor respektive pojkar och män. Arbetet skall resultera i en lägesrapport, där även hälsosituationen bland funktionshindrade beskrivs och förslag till åtgärder presenteras. Arbetet skall innefatta alla former av funktionshinder. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön om det inte föreligger särskilda skäl emot detta. Redovisning skall ske till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 februari 2008.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

10. FHI skall påbörja utvecklingen av en hälsokommunikationsstrategi för goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och förebyggande av övervikt. Strategin skall kunna användas av aktörer som arbetar med att sprida hälsoinformation till allmänheten i syfte att stödja människor i hälsosamma och hållbara livsval. Strategin skall vara målgruppsanpassad, dvs. bland annat anpassad efter flickors och pojkars, kvinnors och mäns samt olika etniska gruppers villkor och förutsättningar. Apotekets roll och potential som hälsoinformatör skall beaktas i arbetet. Som ett första steg skall myndigheten fastställa vilka målgrupper som skall prioriteras. I den del som rör goda matvanor skall samråd ske med Livsmedelsverket. Arbetet skall redovisas inom ramen för årsredovisningen för 2006.

11. FHI skall närmare följa hur rökförbudet på serveringsställen efterföljs i praktiken och utvärdera tillämpningen av förbudet och den regionala och kommunala tillsynen. Vidare skall de ekonomiska effekterna på småföretagen kartläggas. I uppdraget ingår även att redovisa eventuella behov av detaljföreskrifter att utfärdas av FHI. Uppdraget skall återrapporteras i samband med årsredovisningen för år 2006.

12. FHI skall samla in de uppgifter som kan ingå i den nationella rapporteringen enligt WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och ge regeringen det underlag som behövs enligt prop. 2004/05:118 avsnitt 7.11. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

13. FHI skall utarbeta ett enhetligt system för uppföljning och utvärdering av lokala och regionala insatser inom ramen för alkohol- och narkotikahandlingsplanernas genomförande (enl. prop. 2005/06:30), i syfte att öka kunskapen om effektiva preventionsmetoder och om genomförandet av sådana metoder. Redovisning skall ske till Socialdepartementet senast den 31 december 2007.

14. FHI skall tillsätta en arbetsgrupp för att uppdatera och genomföra den implementeringsplan som tidigare redovisats till regeringen om alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan (regeringsbeslut nr 4 den 16 september 2004). Uppdraget skall avrapporteras årligen med slutrapport senast den 31 december 2007.

15. FHI skall delta i en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv (regeringsbeslut nr 15 den 7 september 2006). Uppdraget skall redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2008.

16. FHI skall påbörja ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete om den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I den bebyggda miljön ingår både allmänna inomhusmiljöer och utemiljöer i närheten av bostadsområden såsom skol- och förskolegårdar, trafikmiljön och anläggningar för rekreation och idrott. I uppdraget ingår bl.a. att undersöka vilka faktorer i närmiljön som främjar fysisk aktivitet hos barn, vuxna och äldre samt identifiera effektiva interventioner och forskningsbehov samt att samla berörda aktörer i en samrådsgrupp och leda densamma. Både flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och förutsättningar skall beaktas i genomförandet av uppdraget. FHI skall i genomförandet av uppdraget samråda med Boverket samt med Movium i de delar som rör Moviums nationella samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer. En avrapportering av uppdraget skall ske till Socialdepartementet senast den 31 december 2008.

Uppdrag till andra myndigheter, som skall genomföras i samråd med eller med stöd av FHI

Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens strålskyddsinstitut, Statistiska centralbyrån skall till FHI rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data skall lämnas bestäms i samråd med FHI. Redovisningen skall ske före den 1 april 2008. Se även regleringsbrev för respektive myndighet.

Läkemedelsverket, Tullverket och länsstyrelserna skall i samråd med FHI utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom en eller flera av sina verksamheter. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom folkhälsopolitiken. Uppdragen skall redovisas senast den 1 oktober 2007 (Tullverket), den 31 december 2007 (Läkemedelsverket), den 28 december 2007 (länsstyrelsen i Jämtlands län) samt den 28 december 2008 (övriga länsstyrelser). Se även regleringsbrev för respektive myndighet.

Statens räddningsverk och Statens strålskyddsinstitut skall redovisa vilka bestämningsfaktorer för hälsan inom folkhälsopolitiken som man anser som särskilt viktiga samt även ange inom vilka verksamhetsområden och på vilka beslutsunderlag man genomfört hälsokonsekvensbedömningar (HKB). Uppdragen skall redovisas senast den 28 december 2007. Se även regleringsbrev för respektive myndighet.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för år 2006 getts i uppdrag att utreda förutsättningarna för en nationell databas för rapportering och uppföljning av barns längd och vikt, inklusive en uppskattning av kostnaderna för olika typer av datainsamling samt hur uppgifter om amningsfrekvens kan inkluderas. Uppdraget skall genomföras i samråd med bl.a. FHI och avrapporteras senast den 30 juni 2007.

Arbetslivsinstitutet har i regleringsbrevet för år 2006 getts i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskapsläget om unga kvinnors och mäns situation i arbetslivet. Uppdraget skall genomföras i samråd med bl.a. FHI och slutredovisas senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:4

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut196 350
ap.1Förvaltningsmedel (ram)126 350
ap.2Återbetalningsmedel (ram)70 000

Villkor för anslag 14:4

ap.2 Återbetalningsmedel

Medlen ska användas för återbetalningar av avgifter enligt alkohollagen (1994:206) som bedömts vara i strid med EG-rätten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
14:4 Statens folkhälsoinstitut
ap.13 791Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
14:4 Statens folkhälsoinstitut
ap.110 0003 7506 2502010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 110
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2510 529
2007-02-2510 529
2007-03-2510 529
2007-04-2510 529
2007-05-2510 529
2007-06-2510 529
2007-07-259 863
2007-08-259 863
2007-09-259 863
2007-10-259 863
2007-11-259 863
2007-12-2511 861
2008-01-252 000
Summa126 350
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens folkhälsoinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
14:4 ap.1Förvaltningsmedel

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till Statens folkhälsoinstitut2544000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter till Statens folkhälsoinstitut

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Bengt Rönngren
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet/STO
Utrikesdepartementet/UP
Socialdepartementet/HS
Socialdepartementet/SK-Barn
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Utbildningsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/RUT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Ungdomsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting