Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:23

2007-12-13
U2007/7921/SAM/F (delvis)
Regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för de regionala etikprövningsnämnderna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturEtikprövningsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa en samlad bedömning av hur den, inom sitt respektive geografiska upptagningsområde, har bidragit till måluppfyllelse inom sin del av verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Ett effektivt skydd för den enskilda människan och människovärdet vid forskning som avser människor samt rättsäkerhet för dem som deltar.

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

- totalt antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal inkomna ärenden fördelat per månad,

- genomsnittlig handläggningstid, och

- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

- avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor,

- kostnader för nämndens kansli och drift, och

- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda angående utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008 och 2009 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt, ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna ska även innefatta avgiftsinkomster samt en redovisning av ärendenas fördelning på de olika avdelningarna.

Varje regional etikprövningsnämnd ska i samband med redovisningen av utgiftsprognos, senast den 1 augusti respektive den 30 oktober 2008, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna ska avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september 2008.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, samt

- den 30 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:9

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 179
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 179
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 097
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 097
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 179
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 179
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm9 293
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)9 293
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 097
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 097
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 179
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)5 179
Disponeras av regeringen10 725
ap.8Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut (ram)10 725

Villkor för anslag 26:9

ap.8 Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:9 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11553 %0
ap.2933 %0
ap.31553 %0
ap.42793 %0
ap.5933 %0
ap.61553 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25432
2008-02-25432
2008-03-25432
2008-04-25432
2008-05-25432
2008-06-25432
2008-07-25432
2008-08-25432
2008-09-25432
2008-10-25432
2008-11-25432
2008-12-25427
Summa5 179
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25258
2008-02-25258
2008-03-25258
2008-04-25258
2008-05-25258
2008-06-25258
2008-07-25258
2008-08-25258
2008-09-25258
2008-10-25258
2008-11-25258
2008-12-25259
Summa3 097
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25432
2008-02-25432
2008-03-25432
2008-04-25432
2008-05-25432
2008-06-25432
2008-07-25432
2008-08-25432
2008-09-25432
2008-10-25432
2008-11-25432
2008-12-25427
Summa5 179
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25774
2008-02-25774
2008-03-25774
2008-04-25774
2008-05-25774
2008-06-25774
2008-07-25774
2008-08-25774
2008-09-25774
2008-10-25774
2008-11-25774
2008-12-25779
Summa9 293
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25258
2008-02-25258
2008-03-25258
2008-04-25258
2008-05-25258
2008-06-25258
2008-07-25258
2008-08-25258
2008-09-25258
2008-10-25258
2008-11-25258
2008-12-25259
Summa3 097
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25432
2008-02-25432
2008-03-25432
2008-04-25432
2008-05-25432
2008-06-25432
2008-07-25432
2008-08-25432
2008-09-25432
2008-10-25432
2008-11-25432
2008-12-25427
Summa5 179
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder2559-19 592-7 50022 50031 000-8 500-35 592
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Vetenskapsrådet