Regeringsbeslut
2003-01-17 N2002/12250/NL
N2002/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Patent- och registreringsverket

Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Patent- och registreringsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynPatent
Varumärken m.fl.
Bolag
Uppdrag, information och försäljning - bolag
Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster
Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Patent- och registreringsverkets ansvarsområde.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.[1]


[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Elsäkerhetsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Konkurrensverket, Patentbesvärsrätten, Revisorsnämnden, Rymdstyrelsen, Statens geologiska undersökningar, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Turistdelegationen och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål
Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande genom

– att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter och företag samt

– att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenör­skap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga och associationsrättsliga frågor.


Verksamhetsgren Patent

Mål
I alla PCT-ärenden skall gällande frister hållas.

I alla nationella patentansökningar skall ett första tekniskt utlåtande vara expedierat inom 7 månader.

I 95 % av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 36 månader och i 80% av alla ansökningar skall ett slutgiltigt beslut föreligga inom 24 månader under år 2003.


Verksamhetsgren Varumärken m.fl.

Mål
Varumärken

I 95 % av alla nationella ansökningar skall den materiellagranskningen vara genomförd och ett eventuellt materielltföreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom 10 månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i varumärkesregistret inom 20 arbetsdagar.

I alla internationella ansökningar skall gällande frister hållas.

Mönster

I 95 % av alla ansökningar skall granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Ett inkommet svaromål skall vara behandlat inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom 11 månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i mönsterregistret inom 10 arbetsdagar.

Namn

I 95 % av alla ansökningar skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande vara expedierat inom 20 arbetsdagar.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom 3 månader i 75 % av alla ansökningar och inom 5 månader i 95 % av alla ansökningar.

Periodisk skrift

I 95 % av alla ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 2 veckor.


Verksamhetsgren Bolag

Mål
I ärenden som avser registrering eller registerändring skall ett besked (föreläggande eller slutligt beslut) expedieras till sökanden inom 5 arbetsdagar i 80 % av alla fall och inom 10 arbetsdagar i 95 % av alla fall.

I ärenden som avser registrering eller registerändring skall ett slutligt beslut expedieras till sökanden inom 8 veckor i 80 % av alla fall och inom 12 veckor i 90 % av alla fall.

I 80 % av alla telefonförfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare uppnåtts inom 30 sekunder.

I 95 % av alla inkomna beställningar till kundservice skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag.


Verksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - bolag

Mål
PRV skall hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.


Verksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

Mål
PRV skall hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.


Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)

Mål
PRV skall tillgodose kundernas efterfrågan avseende likvidatorer.

Återrapportering
För varje verksamhetsgren skall anges om och hur man uppnått de uppställda målen.

Redovisningen skall innehålla en redovisning av intäkter och kostnader, arbets- och kostnadsproduktivitet samt en bedömning av kvalitén per verksamhetsgren. Volymutveckling samt balanser skall dessutom anges för varje verksamhetsgren. I samtliga fall skall redovisningen avse de senaste två åren och det senaste årets avvikelse från budget skall kommenteras.

PRV skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som ej kunnat beslutas inom de tidsfrister som anges under respektive verksamhets mål.1.2Organisationsstyrning

PRV:s beslut i olika ärenden och den information som finns i PRV:s register är av stort allmänt intresse. PRV skall därför utnyttja informationsteknologins möjligheter till att aktivt förmedla denna information till näringsliv och allmänhet.

PRV bör arbeta vidare med rutiner för snabbare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet i Sverige. Verket skall därvid särskilt beakta behoven hos små och medelstora företag. För att tillmötesgå behoven hos utländska företag skall PRV också, så långt det är möjligt, tillhandahålla information och blankettmaterial på engelska.

PRV skall utge ersättning till de likvidatorer som PRV utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där PRV förordnat annan likvidator än den bolaget föreslagit. Ersättning skall endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

Återrapportering

PRV:s investeringar i IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras.

PRV skall redovisa och kommentera de åtgärder som vidtagits för att informera näringslivet om de immaterialrättsliga systemens möjligheter.

PRV skall redovisa och kommentera hur verksamheten som avser kostnader i samband med likvidation av företag utvecklas.1.3Uppdrag

PRV skall för varje kvartal till regeringen (Näringsdepartementet) den 30 april, den 31 juli, den 31 oktober 2003 och den 31 januari 2004 redovisa de handläggningstider myndigheten har för nyregistrering och ändringsregistrering av aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor samt för registrering av varumärken. Redovisningen skall ske i enlighet med de mål som angivits för de angivna ärendegrupperna under respektive verksamhetsgren.

PRV skall månadsvis inkomma med en redovisning av räntekontokrediten i Riksgäldskontoret och hur utnyttjandet av denna planeras ske under 2003 och 2004.

Myndighetens delårsrapport för första halvåret 2003 skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605)om årsredovisning och budgetunderlag, innehålla en finansieringsanalys.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9Patent och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) (ramanslag)8 000 tkr

Disponeras av Patent- och registreringsverket

Villkor

38:9 Patent och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)
Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av viss verksamhet (likvidatorer).


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
38:900-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit1

Låneram

Patent- och registreringsverket

180 000

60 000

[1] PRV skall genom framtida rationaliseringsvinster minska utnyttjandet av räntekontokrediten enligt följande plan. Vid utgången av år 2003 skall utnyttjandet vara högst 180 miljoner kronor, vid utgången av år 2004 högst 150 miljoner kronor, vid utgången av år 2005 högst 110 miljoner kronor och vid utgången av år 2006 högst 60 miljoner kronor.2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Förseningsavgifter25290075 5009 50066 00066 000
Stämpelskatt252900200 0000200 000200 000
Summa
00275 5009 500266 000266 000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

VG Patent16 1035 000282 000286 000-4 00017 103
VG Varumärke10 5262 00056 00061 000-5 0007 526
Mönster-8 925-1 2008 6009 000-400-10 525
Namn-5 290-1 0005 6005 500100-6 190
Periodisk skrift-4 228-2001 2001 400-200-4 628
VG Bolag-244 9184 000179 000177 0002 000-238 918
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster-2 465-50025 00025 0000-2 965
VG Uppdrag-bolag-17 7752 00060 00058 0002 000-13 775
Övrigt62 879000062 879
Summa-194 09310 100617 400622 900-5 500-189 493

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av Patent- och registreringsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning (15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller genom internationella avtal.

- Verksamheterna avseende patent, varumärken, mönster och namn skall tillsammans bidra med medel som motsvarar anslaget för Patentbesvärsrättens verksamhet. Varje månad skall en tolftedel av beloppet 14 575 000 kr inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket.

- Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag vilka inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av PRV dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter och dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet PRV bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar. Avgiftsintäkterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket. Uppkommet överskott inklusive ränta skall senast 15 dagar efter varje månad betalas in till statverkets checkräkning. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

- Influtna medel avseende stämpelskatt avseende företagsinteckningar skall betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis inklusive ränta, senast 15 dagar efter kalendermånadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 1341, Stämpelskatt.

- Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

- Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista, som skall finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Maria Olofsson


Kopia till

Justitiedepartementet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Näringsutskottet
N/BS
N/ADM