Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
15

2007-12-13
A2007/6147/ARM
A2007/6723/ADM (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 14, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Arbetsdomstolen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättPrövning av arbetstvister

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prövning av arbetstvister

Mål

Mål ska avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen ska rapportera följande:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande tvisttyperna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

* 22 januari 2008

* 10 mars 2008

*  9 maj 2008

*  1 augusti 2008

* 30 oktober 2008.

3

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Återrapportering

Arbetsdomstolen ska redovisa sin kompetensförsörjning i enlighet med  3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Av redovisningen ska särskilt åtgärder avseende kompetensutveckling framgå.


FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen25 280
ap.1Förvaltningskostnader (ram)25 280

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
23:2 Arbetsdomstolen
ap.17583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 560
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 107
2008-02-252 107
2008-03-252 107
2008-04-252 107
2008-05-252 107
2008-06-252 107
2008-07-252 107
2008-08-252 107
2008-09-252 107
2008-10-252 107
2008-11-252 107
2008-12-252 103
Summa25 280
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:2 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt    8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisningen och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tommy Larsson
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Internrevisionen SB
Justitiedepartementet/DOM
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)