Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2007-12-13
A2007/6149/ARM
A2007/6723/ADM (delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 14, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Medlingsinstitutet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikLönebildningMedling i arbetstvister
Analys och information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Lönebildning

Mål

En lönebildning i samhällsekonomisk balans samt arbetsfred.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Medling i arbetstvister

Mål

Medlingsinstitutet ska bidra till dels en fredlig lösning av arbetstvister, dels att arbetsmarknadskonflikter undviks eller upphör så snart som möjligt utan att åsidosätta målet om en väl fungerande lönebildning.

Återrapportering

Medlingsinstitutet ska rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt samt

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser, resultat, effekter och måluppfyllelse samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Analys och information

Mål

Målet är en väl fungerande lönebildning som kännetecknas av att den

- förmår att skapa reallöneutveckling kombinerat med sysselsättningstillväxt,

- genererar en lönekostnadsutveckling som givet produktivitetsutvecklingen är väl i takt med de viktigare konkurrentländerna samt

- i så liten utsträckning som möjligt ger upphov till arbetsmarknadskonflikter.

Återrapportering

Medlingsinstitutet ska rapportera och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Medlingsinstitutet ska redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Medlingsinstitutet ska också redovisa löneutvecklingen per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska för anslaget 23:5 Medlingsinstitutet redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). 

- 22 januari 2008

- 10 mars 2008

- 9 maj 2008

- 1 augusti 2008

- 30 oktober 2008

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:5

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet52 985
ap.1Förvaltningskostnader (ram)52 985

Villkor för anslag 23:5

ap.1 Förvaltningskostnader

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
23:5 Medlingsinstitutet
ap.11 5903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 415
2008-02-254 415
2008-03-254 415
2008-04-254 415
2008-05-254 415
2008-06-254 415
2008-07-254 415
2008-08-254 415
2008-09-254 415
2008-10-254 415
2008-11-254 415
2008-12-254 420
Summa52 985
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:5 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt    8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Kristina Hedman
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen/SB
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsombudsmannen