Regeringsbeslut Nr: I 16
2002-12-19 N2002/12127/RUT
N2002/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Turistdelegationen

Riksdagen har beslutat om Turistdelegationens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Turistdelegationen och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingSamordning
Kunskapsutveckling
Statistik


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Turistdelegationens ansvarsområde.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Målet är att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Det övergripande målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.


Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål
Målet är att bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande

Verksamhetsgren Samordning

Mål
Stärka turistnäringens utveckling genom att främja ökad tillgång till den offentliga arena olika statliga och kommunala insatser representerar.

Återrapportering
 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa
 • hur många myndigheter/bolag som tagit del av de olika informationsinsatserna
 • hur myndigheterna/bolagen har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser
 • hur Turistdelegationen har uppfattats av närliggande marknadsaktörer
 • vilka aktiviteter som gjorts tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd AB och kostnaderna för dessa
 • hur företag/företagare och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av insatserna
 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatt mål.

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling

Mål
Mål 1

Kompetensförsörjningen inom turistnäringen skall stärkas.

Mål 2

Öka förståelsen av turistnäringen genom att till myndigheter och företag med centrala uppgifter inom den ekonomiska politiken förmedla ekonomisk grundinformation om näringens utveckling.

Återrapportering
 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa
 • hur många företag, myndigheter och andra intressenter som tagit del av informationsinsatserna
 • hur värdet av Turistdelegationens insatser har uppfattats
 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatta mål.

Verksamhetsgren Statistik


Återrapportering
 • redovisning av turismens andel av BNP, antalet sysselsatta i turistnäringen, marknadsutveckling och tendenser vad gäller inhemsk och inkommande turism samt internationella resetrender
 • analys av omständigheter/faktorer som har påverkat utvecklingen.

Återrapporteringen redovisas översiktligt i årsredovisningen och utförligt senast den 31 mars 2004 i samband med att 2003 års statistiksammanfattning är färdigställd.


Övriga mål och återrapportering

Mål

Turistdelegationen skall bidra till utvecklingsarbete inom Europeiska unionen.

Återrapportering

 • vilka insatser som gjorts.

I den mån informationsmaterial relevant för det europeiska samarbetet tas fram bör detta kunna presenteras på något av de europeiska huvudspråken.

Mål

Turismens utveckling skall ske på ett för miljön och naturen hållbart sätt.

Återrapportering

 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa
 • hur många företag och andra intressenter som omfattats av arbetet
 • hur företag och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser
 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatt mål.

Övrigt utredningsarbete

Återrapportering

 • vilka utredningsinsatser som gjorts och kostnaderna för dessa
 • hur företagen/företagare och andra intressenter inom turistnäringen har uppfattat värdet av utredningsarbetet
 • hur utredningsarbetet har bidragit till att stärka samverkan mellan å ena sidan statliga och kommunala åtgärder och å andra sidan turistbranschens tjänster.

Regional utvecklingspolitik

Mål

Turistdelegationen skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att Turistdelegationen skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Turistdelegationen bör medverka till finansieringen av de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Turistdelegationen skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommer i fråga samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Turistdelegationen skall

 • redovisa insatser för genomförandet av Framtidsprogrammet
 • redovisa samarbetet med rese- och turistindustrin i genomförandet av Framtidsprogrammet
 • lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom området
 • redovisa de viktigaste statliga insatserna inom turistområdet
 • lämna en redogörelse för de effekter de statliga insatserna inom turistområdet bedöms ha haft för utvecklingen inom området
 • redogöra för samarbete med intresseorganisationer med anknytning till turismen
 • redovisa insatserna i det mellanstatliga samarbetet i turistfrågor inom Agenda 21 för Östersjöområdet, Baltic 21 – turistsektorn.


1.2Uppdrag

Turistdelegationen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003.

Turistdelegationen skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigare initiativ inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas den 15 januari och den 15 augusti 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:4Turistfrämjande (ramanslag)91 066 tkr
38:4 ap.1Turistdelegationens verksamhet (ram)14 066 tkr

Disponeras av Turistdelegationen
38:4 ap.2Verksamheten i Sveriges Rese- och Turistråd AB m.m. (ram)77 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

38:4 ap.2 Verksamheten i Sveriges Rese- och Turistråd AB m.m.
Utbetalas till Sveriges Rese- och Turistråd AB kvartalsvis i förskott.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
38:42110
38:4 ap.12110950
38:4 ap.200-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto kredit

Belopp till räntekontot1

Låneram

Turistdelegationen

600

14 066

600

1 Utbetalas med 1/12 varje månad.

Av anslagssparandet till Turistdelegationens disposition från 2002 får 950 000 kronor disponeras av myndigheten under 2003.


På regeringens vägnar


Ulrika Messing
Ann-Charlotte Bernhard


Kopia till

Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksdagens näringsutskott
RTS, Rese- och Turistindustrin i Sverige
Nätverket Svensk Turism
N/BS
N/ADM
Sveriges Rese- och Turistråd AB