Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2007-12-13
UD2007/47421/USTYR (delvis)
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 SANDÖVERKEN
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 07, bet. 2007/08:UU2, rskr. 2007/08:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteNationell samverkan och samordning
Utbildning och samträning
Forskning, utvärdering och metodutveckling
Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell samverkan och samordning

Mål

Akademin ska bidra till nationell och internationell samverkan för effektivt och samordnat genomförande av freds-, säkerhetsfrämjande-, konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser. I detta ska ingå att akademin inom sitt verksamhetsområde utvecklar och upprätthåller en effekthöjande nationell samverkansprocess. I detta ingår även att upprätthålla ett samordnat stöd till uppbyggnaden av EU:s krishanteringsförmåga samt att verka för ett fortsatt och aktivt europeiskt samarbete rörande utbildning av civil personal för tjänstgöring i krishanteringsinsatser. 

Akademin ska som nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde bidra till en välutvecklad samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer avseende freds-, säkerhetsfrämjande-, konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser.

Återrapportering

Akademin ska redovisa bedömning av utfall och resultat i förhållande till ovan angivna mål. I redovisning av innehåll i arbetet ska ingå antal och huvuddrag i genomförda aktiviteter, jämte redovisning av de övriga institutioner som akademin har samverkat med. Resultatbedömningen ska åskådliggöras genom ett urval insatser. Insatsredovisningen ska innefatta insatsens mål, prestationer och resultat (i form av effekter), liksom kostnaden för insatsen. 

Akademin ska redovisa sitt stöd till uppbyggnaden av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. Detta ska bland annat ske som Sveriges kontaktpunkt och projektsamordnare för EU Group on Training for Civilian Aspects of Crisis Management (EGT). Akademin ska även redovisa hur resultat genom EGT-projektet tillvaratagits samt hur det europeiska samarbetet inom området upprätthållits efter projektets slut.

Akademin ska redovisa sitt arbete för att bidra till förstärkt samverkan mellan Europeiska unionen (EU) och Förenta nationerna (FN) på krishanteringsområdet.

Akademin ska redovisa sitt arbete, i egenskap av samordnare, för hur det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations har bidragit till ett förstärkt svenskt och internationellt kunnande om fredsfrämjande insatser. Akademin ska redovisa sitt arbete som medlemsinstitution i International Association of Peacekeeping Training Centres (IAPTC) med särskild tonvikt på resultat uppnådda under akademins ordförandeskap.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utbildning och samträning

Mål

Akademin ska bidra till att höja förberedelsegraden för, och därmed öka effekten i internationella freds-, säkerhetsfrämjande-, konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser, genom att bedriva ändamålsenlig och internationellt erkänd utbildning och samträning av svensk och utländsk personal.

Akademin ska bedriva utbildning i internationellt konfliktförebyggande- och medlingsverksamhet. 

Återrapportering

Akademin ska redovisa genomförd utbildning, samträning och annan verksamhet, samt bedöma utfall i förhållande till ovan angivet mål. I detta ska ingå att redovisa antal och innehåll i genomförda aktiviteter, redovisning av samarbetsparter och av deltagares ursprung fördelade mellan Sverige, EU i övrigt respektive andra länder. Resultatbedömningen ska åskådliggöras genom ett urval insatser. Insatsredovisningen ska innefatta insatsens mål, prestationer och resultat (i form av effekter), liksom kostnaden för insatsen.

Akademin ska redovisa sitt arbete med utbildning i frågor gällande internationellt konfliktförebyggande och medling.

Akademin ska redovisa sitt arbete för att bidra till effektiv och samstämmig utbildning till förmån för uppbyggnaden av EU: s krishanteringsförmåga. I detta ska ingå att redovisa de insatser som akademin beslutar sig för att genomföra avseende utbildning för multifunktionell samverkan och utbildning av personal för rättsstatsmissioner som del av EU:s civila krishantering, samt för civila snabbinsatsgrupper (CRT).

Akademin ska redovisa sitt arbete för att, inom sitt verksamhetsområde, bidra till en effektiv samordning av svenska utbildnings-, övnings- och samträningsinsatser. I detta ska ingå att redovisa hur akademin, i samverkan med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter, har bidragit till förberedelserna för en samordnad civil dimension i de datorstödda Vikingövningarna samt andra prioriterade övningar.

Akademin ska redovisa sitt arbete med att, genom sin samverkansuppgift, aktivt bidra till samstämmighet mellan de utbildnings- och övningsinsatser som genomförs av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och andra svenska myndigheter och organisationer.

Akademin ska redovisa sitt arbete med utbildning inom området avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombatanter (DDR). Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) kommer under 2008 lämna bidrag till akademin för ändamålet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskning, utvärdering och metodutveckling

Mål

Akademin ska bidra till kunskapsuppbyggnad och ökad förståelse inom sitt verksamhetsfält genom att främja och bedriva forskning och studier, i samverkan med berörda svenska och utländska forskningsorgan och organisationer, samt genom etablerandet av ett digitalt forskningsarkiv rörande svenskt deltagande i fredsinsatser. Akademins verksamhet för utvärdering av erfarenheter av freds-, säkerhetsfrämjande-, konfliktförebyggande-, och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser, ska medverka till kunskapsuppbyggnad och tillvaratagande av erfarenheter för genomförande av sådana uppdrag.

Akademin ska, utifrån fortlöpande prioriteringar, bidra nationellt och internationellt till utvecklingen av arbetssätt och metoder för genomförandet av freds-, säkerhetsfrämjande- och konfliktförebyggandeinsatser eller andra liknande uppdrag, samt, i förekommande fall, katastrofinsatser.

Akademin ska tillse att ett konfliktförebyggandesynsätt präglar lämpliga delar av dess verksamhet. Vidare ska akademin bidra till ett utökat samarbete med och mellan FN, EU och berörda regionala och enskilda organisationer för att öka kunskaperna och stärka kapaciteten inom konfliktförebyggande och medlingsverksamhet.

Akademin ska bidra till att främja en stärkt nationell samverkan inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Akademin ska redovisa bedömning av utfall i förhållande till ovan angivna mål, fördelat på ändamål och på inriktning på avnämare i Sverige, i EU i övrigt respektive i andra länder.

Akademin ska redovisa sitt arbete för att tillgodose att dess forsknings- och studieverksamhet medför värde till verksamheten på såväl utbildnings- som metodutvecklingsområdet.

Akademin ska redovisa sitt arbete för att, i egenskap av medlemsinstitution, bidra till att uppnå målen för det internationella samarbetet International Forum for the Challenges of Peace Operations, dvs att utveckla mer effektiva och rättmätiga tillvägagångssätt för genomförandet av fredsfrämjande insatser.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

I syfte att stärka den svenska förmågan att svara upp mot internationell efterfrågan på personal till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggandeinsatser ska Akademin utveckla och förbättra formerna för bidrag med personal, policy, kompetens, utbildning, övning, forskning och erfarenheter inom området.

Akademin ska rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar att ställa till förfogande för internationell, freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser regeringen beslutar om. Akademin ska med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare ska akademin administrera sådant svenskt deltagande i aktuella insatser, sekretariat och institutioner. Det ansvar som överförts från Sida inkluderar den verksamhet som är av utrikes- och säkerhetspolitisk art och omfattar insatser som genomförs bland annat av FN, EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), NATO samt insatser såsom TIPH (Temporary International Presence in the City of Hebron). Överföringen innebär inte någon ansvarsförflyttning från andra myndigheter än Sida. I detta ingår ett nationellt samordningsansvar för rekrytering av civil personal till internationella freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser när personal rekryteras från fler än en nationell myndighet. Vidare ingår att på basis av kvalitetssäkrad information från de berörda myndigheterna, upprätthålla en sammanhållen överblick av de samlade nationella civila kompetenserna och personalkategorierna som respektive myndighet kan bidra med och redan bidrar med till pågående insatser.

Akademin ska för denna verksamhet upprätta en nationell resurspool för rekrytering av personal till dessa insatser. Den ska bestå av personer med sådan erfarenhet och kompetens som krävs för internationella insatser. Resurspoolen ska bestå av personalkategorier, för vilka det inte finns någon naturlig eller definierad huvudman bland svenska utsändande myndigheter eller som inte faller inom utsändande myndigheters ordinarie arbetsgivaransvar. Kvalifikationer och kompetens som återfinns i det civila samhället ska särskilt beaktas. Under 2008 ska akademin särskilt fokusera på personer med kompetens inom området, förvaltning och samhällstyrning, rättstatsuppbyggnad, ledning och samverkan, säkerhetssektorreform (SSR) och demobilisering, återanpassning och reintegrereing (DDR), konfliktförebyggande, medling, mänskliga rättigheter och genderfrågor.

Akademin ska i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och intresserade organisationer som har register- och utsändande funktion tillgodose att kunskaper och vunna erfarenheter inom området tillvaratas på ett systematiskt vis och att i nära samverkan med andra berörda myndigheter främja kunskaps,- utbildnings,- och erfarenhetsomhändertagande och metodutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Akademin ska ansvara för att i nära samverkan med andra berörda myndigheter månadsvis sammanställa en rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) över det totala civila nationella deltagandet i internationell freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Formerna för rapportering ska utformas i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Andra berörda myndigheter ska samverka med akademin för att säkerställa att rapporten blir ändamålsenlig.

Akademins nationella referensgrupp ska användas som ett forum för samverkan och samordning mellan myndigheterna inom verksamhetområdet. Representation i gruppen ska baseras på erfarenhet inom området och på mandat för myndighetssamverkan. 

Återrapportering

Akademin ska redovisa sitt arbete med rekrytering och utbildning av personal som sänts ut, respektive står i beredskap att sändas ut i freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Akademin ska redovisa sin bedömning av utfall gällande det nationella samordningsansvaret för rekrytering av civil personal till internationella freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser samt ansvaret för en sammanhållen överblick av de samlade nationella civila förmågorna och personalkategorierna som respektive ansvarig myndighet kan bidra med och redan bidrar med till dessa insatser, samt myndighetssamverkan inom området.

Akademin ska redovisa sitt arbete med att i nationell samverkan med övriga berörda myndigheter ansvara för erfarenhetshantering från svenskt deltagande med civil personal i internationella freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

1.2

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik, inklusive nedrustning och icke-spridning, bland frivilligorganisationer. 

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Akademin ska pröva ansökningar från svenska organisationer och fördela medel om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Stödet ska främja verksamhet som är av allmänt intresse och har en god spridningseffekt. Stöd ska lämnas i form av projektbidrag och verksamhetsstöd. Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Återrapportering

Akademin ska redovisa genomförd verksamhet i förhållande till ovan angivna mål.

1.2.2

Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

I syfte att stärka den svenska förmågan att svara upp mot internationell efterfrågan på personal till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggandeinsatser ska Akademin utveckla och förbättra formerna för bidrag med personal, policy, kompetens, utbildning, övning, forskning och erfarenheter inom området.

Akademin ska rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar att ställa till förfogande för internationell, freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser regeringen beslutar om. Akademin ska med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare ska akademin administrera sådant svenskt deltagande i aktuella insatser, sekretariat och institutioner. Det ansvar som överförts från Sida inkluderar den verksamhet som är av utrikes- och säkerhetspolitisk art och omfattar insatser som genomförs bland annat av FN, EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), NATO samt insatser såsom TIPH (Temporary International Presence in the City of Hebron). Överföringen innebär inte någon ansvarsförflyttning från andra myndigheter än Sida. I detta ingår ett nationellt samordningsansvar för rekrytering av civil personal till internationella freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser när personal rekryteras från fler än en nationell myndighet. Vidare ingår att på basis av kvalitetssäkrad information från de berörda myndigheterna, upprätthålla en sammanhållen överblick av de samlade nationella civila kompetenserna och personalkategorierna som respektive myndighet kan bidra med och redan bidrar med till pågående insatser.

Akademin ska för denna verksamhet upprätta en nationell resurspool för rekrytering av personal till dessa insatser. Den ska bestå av personer med sådan erfarenhet och kompetens som krävs för internationella insatser. Resurspoolen ska bestå av personalkategorier, för vilka det inte finns någon naturlig eller definierad huvudman bland svenska utsändande myndigheter eller som inte faller inom utsändande myndigheters ordinarie arbetsgivaransvar. Kvalifikationer och kompetens som återfinns i det civila samhället ska särskilt beaktas. Under 2008 ska akademin särskilt fokusera på personer med kompetens inom området, förvaltning och samhällstyrning, rättstatsuppbyggnad, ledning och samverkan, säkerhetssektorreform (SSR) och demobilisering, återanpassning och reintegrereing (DDR), konfliktförebyggande, medling, mänskliga rättigheter och genderfrågor.

Akademin ska i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och intresserade organisationer som har register- och utsändande funktion tillgodose att kunskaper och vunna erfarenheter inom området tillvaratas på ett systematiskt vis och att i nära samverkan med andra berörda myndigheter främja kunskaps,- utbildnings,- och erfarenhetsomhändertagande och metodutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Akademin ska ansvara för att i nära samverkan med andra berörda myndigheter månadsvis sammanställa en rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) över det totala civila nationella deltagandet i internationell freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Formerna för rapportering ska utformas i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Andra berörda myndigheter ska samverka med akademin för att säkerställa att rapporten blir ändamålsenlig.

Akademins nationella referensgrupp ska användas som ett forum för samverkan och samordning mellan myndigheterna inom verksamhetområdet. Representation i gruppen ska baseras på erfarenhet inom området och på mandat för myndighetssamverkan. 

Återrapportering

Akademin ska redovisa sitt arbete med rekrytering och utbildning av personal som sänts ut, respektive står i beredskap att sändas ut i freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Akademin ska redovisa sin bedömning av utfall gällande det nationella samordningsansvaret för rekrytering av civil personal till internationella freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser samt ansvaret för en sammanhållen överblick av de samlade nationella civila förmågorna och personalkategorierna som respektive ansvarig myndighet kan bidra med och redan bidrar med till dessa insatser, samt myndighetssamverkan inom området.

Akademin ska redovisa sitt arbete med att i nationell samverkan med övriga berörda myndigheter ansvara för erfarenhetshantering från svenskt deltagande med civil personal i internationella freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Samråd med andra myndigheter

Akademin ska upprätthålla ett regelbundet och nära samråd med myndigheter och andra svenska organisationer med angränsande verksamhet. I detta ska ingå att akademin söker stöd och uppslag för sin egen verksamhet, och att akademin aktivt ger lämpligt stöd till dessa myndigheter och organisationer.

Återrapportering

Akademin ska redovisa former för och innehåll i sitt övergripande samråd med andra svenska myndigheter och organisationer inom ramen för redovisningen rörande verksamhetsgrenen Nationell samverkan och samordning.

Upplysningsarbete

Akademin ska eftersträva att ge god information om sin verksamhet.

Återrapportering

Akademin ska redovisa genomfört upplysningsarbete.

Utgiftsprognoser

Akademin ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari, 10 mars, 9 maj , 1 augusti, 30 oktober.

4

Uppdrag

Säkerhetssektorreformer och avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter

Akademin ska genomföra verksamhet inom områdena säkerhetssektorreformer (SSR) och avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR). Akademins arbete med SSR och DDR ska företas inom ramen för akademins verskamhetsområden. SSR-verksamheten ska utgå från den nationella inriktning gällande SSR som Regeringskansliet under 2007 framtagit. Verksamheten ska utgå från ett brett angreppssätt, omfattande tidiga stadier av en fredsprocess, operativt inriktad konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser för att konsolidera de framsteg som uppnåtts i ett postkonfliktsamhälle. Detta ska främst genomföras genom att bidra till övergripande kunskaps- och metodutveckling samt utvecklandet av relevanta utbildningar och utbildningsinslag. Arbetet ska ske i samverkan med Försvarshögskolan och andra berörda svenska myndigheter och organisationer. 

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämnar bidrag för kostnader för uppdraget vilka högst ska belasta statsbudgeten med utgifter om 
5 000 000 kronor 2008.

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Akademin ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta arbete ska ske utifrån den svenska handlingsplanen för 1325-frågor samt i nära samverkan med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). I uppdraget ingår att akademin fortsätter att integrera 1325-frågor i planering och genomförande av utbildningsverksamhet, metodutveckling samt särskilda projekt. Därtill ska akademin stärka sin kapacitet att bidra till utbildning om 1325-resolutionen och utgöra stöd för svenska utbildningsinsatser inom konflikthanteringsområdet i frågor som direkt relaterar till genomförandet av resolution 1325.

För ändamålet lämnar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidrag för kostnader för ändamålet vilka högst ska belasta statsbudgeten med utgifter om 1 800 000 kronor under 2008.

Resultatskrivelse om politiken för global utveckling

Akademin ska inom ramen för sin egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop.2002/03:122, bet.2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Akademin ska rapportera till regeringen senast den 31 december 2008 om hur myndigheten har bidragit och vilka resultat som har uppnåtts.

Information och studier om säkerhet och utveckling

Akademin ska nyttja det bidrag om 2 000 000 kronor som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämnar till myndigheten för bidrag till svenska organisationer för projekt i syfte att främja information och studier om sambandet mellan säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Uppdraget ska genomföras jämsides med hanteringen av de medel som akademin disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning. Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin41 056
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)41 056

49:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin13 000
ap.7Personalstöd till OSSE i Östeuropa (ram)13 000

Villkor för anslag 49:1

ap.7 Personalstöd till OSSE i Östeuropa

Medel får även användas för personalstöd till OSSE i Centralasien.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
8:4 Folke Bernadotteakademin
ap.11 2323 %0
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 421
2008-02-253 421
2008-03-253 421
2008-04-253 421
2008-05-253 421
2008-06-253 421
2008-07-253 421
2008-08-253 421
2008-09-253 421
2008-10-253 421
2008-11-253 421
2008-12-253 425
Summa41 056
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar. Kompletterande finansiering får ske från anslaget 8:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av akademin. Inkomsterna disponeras av akademin.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Johan Carlsson
Kopia till

Ju-PO
UD-MK
UD-FMR
UD-SP
UD-USTYR
UD-UP
UD-PLAN
UD-P-SIR
UD-RS
Fö-CIV
Fö-SI
Fö-MIL
Fi-BA
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Krisberedskapsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Statens räddningsverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret