Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2007-12-19
S2007/10924/SK (delvis)
S2007/10417/ST
S2007/9734/ST m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Myndigheten för handikappolitisk samordning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Handisams ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
HandikappolitikDelaktighet och jämlikhetAnalys och samordning
Stödjande arbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

1.1.1

Verksamhetsområde Delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder ska öka. Diskrimineringen av kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder ska minska.

Återrapportering

Handisam ska redovisa hur myndigheten arbetat för att nå målet och resultatet av myndighetens insatser.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Analys och samordning

1.1.1.2

Verksamhetsgren Stödjande arbete

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

  1. Handisam skall redovisa hur myndigheten tillsammans med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), har bistått de myndigheter som tidigare upprättat antidiskrimineringsstrategier i genomförandet av dessa strategier. Merkostnader till följd av denna insats får belasta DO:s anslag (UO 13, 10:5) med högst 100 000 kronor.
  2. Handisam skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti, 30 oktober.

4

Uppdrag

Inte slutredovisade uppdrag från särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr III:33 den 31 augusti 2006

Skolverket skall genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten för elever med funktionshinder till lokaler i grund- och gymnasieskolan. Uppdraget skall genomföras i samverkan med Handisam och i samråd med Boverket, Handikappombudsmannen, Specialpedagogiska institutet och Arbetsmiljöverket. Uppdraget skall redovisas för regeringen senast den 1 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

16:9

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning19 260
ap.1Handisam (ram)19 260

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
16:9 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.15793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 605
2008-02-251 605
2008-03-251 605
2008-04-251 605
2008-05-251 605
2008-06-251 605
2008-07-251 605
2008-08-251 605
2008-09-251 605
2008-10-251 605
2008-11-251 605
2008-12-251 605
Summa19 260
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
16:9 ap.1Handisam
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Banverket
Boverket
Försäkringskassan
Konsumentverket
Luftfartsstyrelsen
Myndigheten för skolutveckling
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Vägverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:12, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

S2007/10924/SK (delvis)
S2007/10417/ST
S2007/9734/ST
S2007/8689/ST
S2007/8813/ST
S2007/5441/ST
S2007/4917/ST
S2007/3460/ST
S2007/2223/ST