Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 15

2007-12-19
N2007/9953/IR
N2007/10256/SAM (delvis)
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 ÖREBRO
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 37:5 Samförläggning och kanalisation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 37:5 Samförläggning och kanalisation för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg. område 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:085) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:5

Samförläggning och kanalisation m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen75 000
ap.1Samförläggning och kanalisation m.m. (ram)75 000
ap.1.1Till regeringskansliets disposition (ram)75 000

Villkor för anslag 37:5

ap.1.1 Till regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet tills vidare i avvaktan på att förordningen som styr villkoren för anslaget träder i kraft.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
37:5 Samförläggning och kanalisation m.m.
ap.1.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Magnus Axelsson
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, SAM
Näringsdepartementet, ADM
Näringsdepartementet, ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Post- och telestyrelsen